02145323 02191004043

آفر تور استانبول ویژه آذر و دی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:50
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 07:50
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,300,000 تومان
17,210,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,350,000 تومان
17,210,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,530,000 تومان
17,570,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,530,000 تومان
16,850,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,710,000 تومان
17,930,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,710,000 تومان
17,930,000 تومان
11,710,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,890,000 تومان
18,300,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,890,000 تومان
18,300,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
Residence
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,070,000 تومان
18,660,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,250,000 تومان
19,020,000 تومان
11,350,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,430,000 تومان
19,380,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,430,000 تومان
16,130,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,430,000 تومان
19,380,000 تومان
11,350,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,430,000 تومان
19,380,000 تومان
9,900,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,610,000 تومان
19,740,000 تومان
11,350,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,790,000 تومان
16,490,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,790,000 تومان
20,100,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,970,000 تومان
20,460,000 تومان
12,070,000 تومان
7,080,000 تومان
Boutique
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,970,000 تومان
20,460,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,150,000 تومان
20,820,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,150,000 تومان
20,820,000 تومان
12,070,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,330,000 تومان
21,180,000 تومان
10,260,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,690,000 تومان
21,900,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,690,000 تومان
21,900,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,690,000 تومان
21,900,000 تومان
14,590,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,870,000 تومان
22,260,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,230,000 تومان
22,980,000 تومان
14,590,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,770,000 تومان
24,060,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,130,000 تومان
24,780,000 تومان
14,590,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,130,000 تومان
24,780,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,310,000 تومان
25,140,000 تومان
13,870,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,490,000 تومان
25,500,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,490,000 تومان
23,700,000 تومان
11,350,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,670,000 تومان
25,870,000 تومان
13,510,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,850,000 تومان
26,230,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,850,000 تومان
26,230,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,850,000 تومان
26,230,000 تومان
12,070,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,850,000 تومان
26,230,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,240,000 تومان
27,000,000 تومان
14,590,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,390,000 تومان
27,310,000 تومان
14,590,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,390,000 تومان
27,310,000 تومان
12,430,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,390,000 تومان
27,310,000 تومان
12,430,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,510,000 تومان
27,530,000 تومان
11,280,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,570,000 تومان
27,670,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,570,000 تومان
27,670,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,930,000 تومان
28,390,000 تومان
11,350,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,930,000 تومان
28,390,000 تومان
12,070,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,930,000 تومان
28,390,000 تومان
13,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,300,000 تومان
29,110,000 تومان
13,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,300,000 تومان
29,110,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,300,000 تومان
29,110,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,660,000 تومان
29,830,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,180,000 تومان
30,870,000 تومان
13,230,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,200,000 تومان
30,910,000 تومان
14,950,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,200,000 تومان
30,910,000 تومان
14,590,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,200,000 تومان
30,910,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,370,000 تومان
31,260,000 تومان
19,080,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,380,000 تومان
31,270,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,380,000 تومان
31,270,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,380,000 تومان
31,270,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,740,000 تومان
31,990,000 تومان
13,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,760,000 تومان
32,040,000 تومان
11,280,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,150,000 تومان
32,820,000 تومان
14,400,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,540,000 تومان
33,600,000 تومان
15,570,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,640,000 تومان
33,800,000 تومان
13,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,820,000 تومان
34,160,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,000,000 تومان
30,910,000 تومان
16,390,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,130,000 تومان
34,770,000 تومان
16,350,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,360,000 تومان
35,240,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,520,000 تومان
35,550,000 تومان
13,230,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,540,000 تومان
35,600,000 تومان
10,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,540,000 تومان
35,600,000 تومان
14,590,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,710,000 تومان
35,940,000 تومان
15,180,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,900,000 تومان
36,320,000 تومان
15,310,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,100,000 تومان
36,720,000 تومان
19,080,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,300,000 تومان
37,110,000 تومان
15,570,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,800,000 تومان
38,120,000 تومان
15,310,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,800,000 تومان
38,120,000 تومان
18,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,270,000 تومان
39,060,000 تومان
15,570,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,520,000 تومان
39,560,000 تومان
13,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,860,000 تومان
40,230,000 تومان
13,620,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,240,000 تومان
41,010,000 تومان
13,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,250,000 تومان
37,110,000 تومان
15,180,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,600,000 تومان
41,730,000 تومان
18,560,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,600,000 تومان
38,840,000 تومان
12,790,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,420,000 تومان
39,450,000 تومان
19,080,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,200,000 تومان
44,910,000 تومان
15,180,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,410,000 تومان
45,330,000 تومان
17,110,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,780,000 تومان
46,080,000 تومان
19,080,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,030,000 تومان
44,250,000 تومان
13,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,140,000 تومان
44,910,000 تومان
17,130,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,340,000 تومان
49,200,000 تومان
15,180,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,530,000 تومان
49,590,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,830,000 تومان
52,180,000 تومان
13,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,900,000 تومان
52,320,000 تومان
11,670,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,210,000 تومان
55,050,000 تومان
22,980,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,670,000 تومان
65,960,000 تومان
17,130,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,520,000 تومان
81,560,000 تومان
7,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,500,000 تومان
83,510,000 تومان
7,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,690,000 تومان
83,900,000 تومان
17,130,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,300,000 تومان 17,210,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,350,000 تومان 17,210,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,530,000 تومان 17,570,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,530,000 تومان 16,850,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,710,000 تومان 17,930,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,710,000 تومان 17,930,000 تومان 11,710,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,890,000 تومان 18,300,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,890,000 تومان 18,300,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : Residence
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,070,000 تومان 18,660,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,250,000 تومان 19,020,000 تومان 11,350,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,430,000 تومان 19,380,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,430,000 تومان 16,130,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,430,000 تومان 19,380,000 تومان 11,350,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,430,000 تومان 19,380,000 تومان 9,900,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,610,000 تومان 19,740,000 تومان 11,350,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,790,000 تومان 16,490,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,790,000 تومان 20,100,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,970,000 تومان 20,460,000 تومان 12,070,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : Boutique
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,970,000 تومان 20,460,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,150,000 تومان 20,820,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,150,000 تومان 20,820,000 تومان 12,070,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,330,000 تومان 21,180,000 تومان 10,260,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,690,000 تومان 21,900,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,690,000 تومان 21,900,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,690,000 تومان 21,900,000 تومان 14,590,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,870,000 تومان 22,260,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,230,000 تومان 22,980,000 تومان 14,590,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,770,000 تومان 24,060,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,130,000 تومان 24,780,000 تومان 14,590,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,130,000 تومان 24,780,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,310,000 تومان 25,140,000 تومان 13,870,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان 25,500,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان 23,700,000 تومان 11,350,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,670,000 تومان 25,870,000 تومان 13,510,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,850,000 تومان 26,230,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,850,000 تومان 26,230,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,850,000 تومان 26,230,000 تومان 12,070,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,850,000 تومان 26,230,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,240,000 تومان 27,000,000 تومان 14,590,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,390,000 تومان 27,310,000 تومان 14,590,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,390,000 تومان 27,310,000 تومان 12,430,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,390,000 تومان 27,310,000 تومان 12,430,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,510,000 تومان 27,530,000 تومان 11,280,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,570,000 تومان 27,670,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,570,000 تومان 27,670,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,930,000 تومان 28,390,000 تومان 11,350,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,930,000 تومان 28,390,000 تومان 12,070,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,930,000 تومان 28,390,000 تومان 13,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,300,000 تومان 29,110,000 تومان 13,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,300,000 تومان 29,110,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,300,000 تومان 29,110,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,660,000 تومان 29,830,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,180,000 تومان 30,870,000 تومان 13,230,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,200,000 تومان 30,910,000 تومان 14,950,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,200,000 تومان 30,910,000 تومان 14,590,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,200,000 تومان 30,910,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,370,000 تومان 31,260,000 تومان 19,080,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,380,000 تومان 31,270,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,380,000 تومان 31,270,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,380,000 تومان 31,270,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,740,000 تومان 31,990,000 تومان 13,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,760,000 تومان 32,040,000 تومان 11,280,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,150,000 تومان 32,820,000 تومان 14,400,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,540,000 تومان 33,600,000 تومان 15,570,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,640,000 تومان 33,800,000 تومان 13,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,820,000 تومان 34,160,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان 30,910,000 تومان 16,390,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,130,000 تومان 34,770,000 تومان 16,350,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,360,000 تومان 35,240,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,520,000 تومان 35,550,000 تومان 13,230,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,540,000 تومان 35,600,000 تومان 10,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,540,000 تومان 35,600,000 تومان 14,590,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,710,000 تومان 35,940,000 تومان 15,180,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,900,000 تومان 36,320,000 تومان 15,310,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,100,000 تومان 36,720,000 تومان 19,080,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,300,000 تومان 37,110,000 تومان 15,570,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,800,000 تومان 38,120,000 تومان 15,310,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,800,000 تومان 38,120,000 تومان 18,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,270,000 تومان 39,060,000 تومان 15,570,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,520,000 تومان 39,560,000 تومان 13,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,860,000 تومان 40,230,000 تومان 13,620,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,240,000 تومان 41,010,000 تومان 13,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,250,000 تومان 37,110,000 تومان 15,180,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,600,000 تومان 41,730,000 تومان 18,560,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,600,000 تومان 38,840,000 تومان 12,790,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,420,000 تومان 39,450,000 تومان 19,080,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,200,000 تومان 44,910,000 تومان 15,180,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,410,000 تومان 45,330,000 تومان 17,110,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,780,000 تومان 46,080,000 تومان 19,080,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,030,000 تومان 44,250,000 تومان 13,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,140,000 تومان 44,910,000 تومان 17,130,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,340,000 تومان 49,200,000 تومان 15,180,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,530,000 تومان 49,590,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,830,000 تومان 52,180,000 تومان 13,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 52,320,000 تومان 11,670,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,210,000 تومان 55,050,000 تومان 22,980,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,670,000 تومان 65,960,000 تومان 17,130,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,520,000 تومان 81,560,000 تومان 7,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 83,510,000 تومان 7,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,690,000 تومان 83,900,000 تومان 17,130,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 گشت شهری با نهار
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 5 شب و 6 روز اقامت هتل
6 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
2 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC