تور استانبول

  • پنجشنبه 1401/07/14
  • یکشنبه 1401/07/17

  از :

  7,110,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/15
  • دوشنبه 1401/07/18

  از :

  7,110,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/16
  • سه شنبه 1401/07/19

  از :

  7,110,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • چهار شنبه 1401/07/20

  از :

  7,110,000 تومان
  مشاهده تور
  • دوشنبه 1401/07/18
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  7,110,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/19
  • جمعه 1401/07/22

  از :

  7,110,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/15
  • سه شنبه 1401/07/19

  از :

  7,230,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/16
  • چهار شنبه 1401/07/20

  از :

  8,030,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  8,410,000 تومان
  مشاهده تور
  • دوشنبه 1401/07/18
  • جمعه 1401/07/22

  از :

  8,410,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/19
  • شنبه 1401/07/23

  از :

  8,410,000 تومان
  مشاهده تور
  • چهار شنبه 1401/07/20
  • یکشنبه 1401/07/24

  از :

  9,430,000 تومان
  مشاهده تور
  • پنجشنبه 1401/07/21
  • دوشنبه 1401/07/25

  از :

  8,330,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/22
  • سه شنبه 1401/07/26

  از :

  8,030,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/23
  • چهار شنبه 1401/07/27

  از :

  8,530,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/24
  • پنجشنبه 1401/07/28

  از :

  8,830,000 تومان
  مشاهده تور
  • دوشنبه 1401/07/25
  • جمعه 1401/07/29

  از :

  9,730,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/26
  • شنبه 1401/07/30

  از :

  9,130,000 تومان
  مشاهده تور
  • چهار شنبه 1401/07/27
  • یکشنبه 1401/08/01

  از :

  10,280,000 تومان
  مشاهده تور
  • پنجشنبه 1401/07/28
  • دوشنبه 1401/08/02

  از :

  9,530,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/29
  • سه شنبه 1401/08/03

  از :

  8,930,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/30
  • چهار شنبه 1401/08/04

  از :

  9,730,000 تومان
  مشاهده تور
  • پنجشنبه 1401/07/14
  • دوشنبه 1401/07/18

  از :

  7,630,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/15
  • سه شنبه 1401/07/19

  از :

  7,630,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/16
  • چهار شنبه 1401/07/20

  از :

  7,630,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  7,630,000 تومان
  مشاهده تور
  • دوشنبه 1401/07/18
  • جمعه 1401/07/22

  از :

  7,630,000 تومان
  مشاهده تور
  • پنجشنبه 1401/07/14
  • سه شنبه 1401/07/19

  از :

  8,160,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/15
  • چهار شنبه 1401/07/20

  از :

  8,160,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/16
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  8,160,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • جمعه 1401/07/22

  از :

  8,160,000 تومان
  مشاهده تور
  • دوشنبه 1401/07/18
  • شنبه 1401/07/23

  از :

  8,160,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/19
  • یکشنبه 1401/07/24

  از :

  8,160,000 تومان
  مشاهده تور
  • چهار شنبه 1401/07/20
  • دوشنبه 1401/07/25

  از :

  8,160,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/15
  • چهار شنبه 1401/07/20

  از :

  8,250,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/16
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  9,250,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • جمعه 1401/07/22

  از :

  10,050,000 تومان
  مشاهده تور
  • دوشنبه 1401/07/18
  • شنبه 1401/07/23

  از :

  9,650,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/19
  • یکشنبه 1401/07/24

  از :

  9,750,000 تومان
  مشاهده تور
  • چهار شنبه 1401/07/20
  • دوشنبه 1401/07/25

  از :

  9,800,000 تومان
  مشاهده تور
  • پنجشنبه 1401/07/21
  • سه شنبه 1401/07/26

  از :

  9,350,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/29
  • چهار شنبه 1401/08/04

  از :

  9,750,000 تومان
  مشاهده تور
  • پنجشنبه 1401/07/14
  • چهار شنبه 1401/07/20

  از :

  8,680,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/15
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  8,680,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/16
  • جمعه 1401/07/22

  از :

  8,680,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • شنبه 1401/07/23

  از :

  8,680,000 تومان
  مشاهده تور
  • دوشنبه 1401/07/18
  • یکشنبه 1401/07/24

  از :

  8,680,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/19
  • دوشنبه 1401/07/25

  از :

  8,680,000 تومان
  مشاهده تور
  • چهار شنبه 1401/07/20
  • سه شنبه 1401/07/26

  از :

  8,680,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  8,990,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/19
  • شنبه 1401/07/23

  از :

  8,990,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/24
  • پنجشنبه 1401/07/28

  از :

  8,990,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/26
  • شنبه 1401/07/30

  از :

  8,990,000 تومان
  مشاهده تور
  • پنجشنبه 1401/07/14
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  9,210,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/15
  • جمعه 1401/07/22

  از :

  9,210,000 تومان
  مشاهده تور
  • شنبه 1401/07/16
  • شنبه 1401/07/23

  از :

  9,210,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • یکشنبه 1401/07/24

  از :

  9,210,000 تومان
  مشاهده تور
  • دوشنبه 1401/07/18
  • دوشنبه 1401/07/25

  از :

  9,210,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/19
  • سه شنبه 1401/07/26

  از :

  9,210,000 تومان
  مشاهده تور
  • چهار شنبه 1401/07/20
  • چهار شنبه 1401/07/27

  از :

  9,210,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/15
  • پنجشنبه 1401/07/21

  از :

  11,490,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/17
  • شنبه 1401/07/23

  از :

  11,490,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/19
  • دوشنبه 1401/07/25

  از :

  11,490,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/22
  • پنجشنبه 1401/07/28

  از :

  11,490,000 تومان
  مشاهده تور
  • یکشنبه 1401/07/24
  • شنبه 1401/07/30

  از :

  11,490,000 تومان
  مشاهده تور
  • سه شنبه 1401/07/26
  • دوشنبه 1401/08/02

  از :

  11,490,000 تومان
  مشاهده تور
  • جمعه 1401/07/29
  • پنجشنبه 1401/08/05

  از :

  11,490,000 تومان
  مشاهده تور
تور استانبول

تور استانبول ترکیه لحظه آخری و ارزان قیمت | سپهران سیر باستان
اگر قصد خرید و یا رزرو ارزانترین تور استانبول ترکیه را دارید می توانید لیست قیمت آن را همراه با هتل های متنوع در تاریخ ها و پرواز های مختلف در سپهران سیر باستان مشاهده نمایید.

تور استانبول یکی از پر طرفداران ترین تورها بوده که طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است. از ویژگی های بارز و مهم تور استانبول ترکیه می توان به هریک از موارد زیر اشاره کنیم:

 • برگزاری تور استانبول به صورت هوایی و زمینی
 • برگزاری تور استانبول در تمامی فصول سال
 • عدم دریافت ویزا برای سفر به ترکیه

انواع آفر تور استانبول

انواع آفرهای تور استانبول ترکیه شامل هر یک از موارد زیر می شود:

 • تور استانبول لحظه آخری
 • تور استانبول هوایی
 • تور استانبول زمینی
 • تور استانبول نوروز
 • تور استانبول تابستان

تور استانبول لحظه آخری

همانطور که از نام تور لحظه آخری مشخص است، این دسته از تورها از نمونه مواردی است که برای افرادی که به دنبال خرید تور ارزان استانبول هستند، مناسب می باشد.

به هنگام خرید تور لحظه آخری استانبول این مورد را هم مد نظر داشته باشید که ممکن است چند ساعت بعد از خرید این بلیط پرواز شما باشد که باید حتما به این گزینه دقت کافی کنید.

تور هوایی استانبول

تور هوایی استانبول به دو دسته تقسیم می شود:

 • high season (های سیزن)
 • low season (لو سیزن)

high season: فصل های سیزن (high season) یکی از فصول پر سفر به استانبول می باشد که بیشتر در نوروز و تابستان مسافران زیادی راهی استانبول می شوند. همچنین در این ایام قیمت پروازهای استانبول افزایش پیدا می کند که همین امر تاثیر زیادی در افزایش قیمت پکیج تور استانبول دارد.

این افزایش قیمت، در قیمت های پروازهای داخلی همچون نیز ماهان ایر، قشم ایر، معراج، ایران ایر و کیش ایر و خارجی چون ترکیش و پگاسوس تاثیر بسزایی دارد.

low season: همچنین در فصل low season که در پاییز و زمستان به جز ایام سال نو میلادی را شامل می شود قیمت بلیط هواپیماها کاهش چشمگیری دارد. در این موقع از سال حتی میتوانید تور استانبول پرواز ترکیش را با قیمت مناسب خریداری نمایید.

تور زمینی استانبول

اگر به دنبال تور خیلی ارزان استانبول هستید، ما به شما تور زمینی استانبول ترکیه را پیشنهاد می دهیم. از مزایای این تور می توانیم به این مورد اشاره کنیم که به دلیل انجام این تور با اتوبوس، علاوه بر تهران از سایر شهرهای ایران از جمله اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد نیز می توان به استانبول ترکیه سفر کرد.

قیمت تور استانبول

موارد بسیاری هستند که در قیمت تور استانبول تاثیرگذار می باشند. برای مثال هر یک از مواردی که در قسمت پکیج تور استانبول نام برده شد در هزینه تور استانبول ترکیه تاثیرگذار هستند.

در بیانی واضح تر باید بگوییم هزینه بلیط هواپیماهای ایرانی (قشم ایر،ایران ایر و ماهان) و یا پروازهای ترک (ترکیش ایرلاین، اطلس گلوبال و پگاسوس) و همچنین رزرو هتل (3، 4 و یا 5 ستاره) از مهم ترین موارد تاثیر گذار در افزایش و یا کاهش هزینه سفر به استانبول هستند.

همانطور که در بالا هم به این مورد اشاره کردیم. قیمت تور استانبول در فصل high season بالاتر از فصل low season می باشد و دلیل آن هم این است که معمولا قیمت های تور استانبول در عید نوروز و فصل تابستان به دلیل سفر جمعیت زیادی از کشورهایی اروپایی و آمریکا افزایش میابد.

تور ارزان استانبول

بیشترین موردی که در قیمت تور ترکیه بسیار تاثیرگذار می باشد، بلیط هواپیما و همینطور رزرو هتل است. اگر به دنبال سفری ارزان هستید باید به دنبال هتل های 2 یا 3 ستاره باشید که در کل این پیشنهاد را به شما نمی دهیم؛ زیرا این هتل ها امکانات و کیفیت کمی داشتند و گاها در طول سفر شما مجبور به تعویض هتل می شوید.

تمام این موارد بستگی به این دارد که مشخص باشد هدف شما از سفر به شهرهای ترکیه به ویژه چیست؟ آیا به قصدر خرید به استانبول سفر می کنید یا برای تفریح؟

تور استانبول از سایر شهرها

تور استانبول از تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز از رایج ترین تورهایی هستند که در سراسر ایران برگزار میشوند و اگر ساکن دیگر استان ها و شهرستان های کشور هستید به همین دلیل پیشنهاد می کنیم که حتما روی آژانس سپهران سیر باستان به عنوان کارگزار تور استانبول حساب ویژه ای باز کنید.

تور استانبول تابستان 1400

یکی از فصول مناسب به ترکیه، تابستان می باشد. به ویژه تابستان 1400 فرصتی بسیار مناسب برای کسانی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا موفق به رفتن به سفر نشده اند. استانبول به دلیل پرواز مستقیم داخلی و خارجی از تهران و سایر استان های ایران همانند تبریز، شیراز، اصفهان به استانبول و همچنین قیمت پایین تر تور استانبول نسبت به سایر تورهای مسافرتی یکی از شهرهای پرطرفدار ترکیه می باشد.

بودجه سفر به استانبول

مهمترین مسئله ای که در سفر به هر نقطه از کره زمین وجود دارد این است که حتما بودجه را برای آن کنار بگذارید. برای سفر به استانبول ترکیه نیز باید بودجه مشخصی داشته باشید تا بتوانید سفر خوبی را تجربه کنید. متوسط هزینه و بدجه لازم برای سفر به استانبول هر یک از موارد زیر می باشد:

 • متوسط ​​قیمت هتل در استانبول برای یک زوج 995 لیر (122 دلار)
 • به طور متوسط ​​202 لیر (25 دلار) برای وعده های غذایی یک روزه در گذشته
 • 47 لیر(5/79 دلار) برای حمل و نقل محلی

بنابراین، یک سفر به مدت دو هفته به استانبول به طور متوسط ​​11264 لیر(1355 دلار) هزینه دارد. تمام این قیمت های متوسط ​​سفر از سایر مسافران جمع شده است تا به شما کمک کند تا بودجه سفر خود را برنامه ریزی کنید.

زمان مناسب برای سفر به استانبول

قطعا برای بسیاری از افراد این سوال پیش آمده باشد که فصل مناسب برای سفر به استانبول ، چه زمانی است؟
در پاسخ باید بگوییم استانبول به دلیل آب و هوای مناسبی که دارد، تمام فصول آن برای سفر به این شهر ترکیه بسیار مناسب است.

آب و هوای استانبول، گرم و مرطوب است. البته رطوبت این منطقه به دلیل مجاورت آن با تنگه بسفر طبیعی است. در فصل تابستان هوا کاملا آرام است. به غیر از تابستان، در سایر فصلها هم امکان بارش باران در استانبول وجود دارد. به این ترتیب شاید بد نباشد پیش از سفر به فکر بارش احتمالی باران باشید.

اگر به فکر زمان مناسب برای سفر به استانبول هستید بهتر است به فکر زمانهایی باشید که تقاضای سفر به این شهر کمتر است (معمولا فصل تابستان) و بر این اساس بهترین موقع برای سفر را انتخاب کنید. ناگفته نماند گشت زمستانی در استانبول نیز جذابیت های خاص خود را دارد. از تماشای بناهای تاریخی و محشری که پوشیده از برف هستند لذت سفر در این فصل را دو چندان می کند گرفته تا نوشیدن یک قهوه ترک گرم در مقابل تنگه بسفر که به تنهایی دوقاره را به یکدیگر پیوند داده است.

هتل های لوکس و اقتصادی استانبول

در سال های اخیر همواره جمعیت زیادی از گردشگران داخلی و مخصوصا خارجی به استانبول سفر کرده اند. با توجه به رشد روز افزون صنعت توریسم در ترکیه می توان شاهد تعداد زیادی از هتل های لوکس، معروف و حتی ارزان قیمت بود. به عیارتی نقطه به نقطه این شهرهتل های لاکچری، هتل های 5 ستاره، هتل های 4 و 3 ستاره وجود دارد.

پس در نتیجه در سفرتان دغدغه ای برای اسکان باتوجه به بودجه موردنظرتان وجود نخواهد داشت. از بهترین هتل های استانبول میتوان به هتل گرند هایت استانبول، هتل الیت ورد استانبول و هتل هالیدی این استانبول اشاره کرد. این هتل ها و دیگر هتل های استانبول بسته به امکاناتی که برای مسافران فراهم می کنند دارای قیمت های متفاوتی هستند.

جاذبه های گردشگری شهر استانبول ترکیه

استانبول دارای تنگه بسیار زیبا به نام بسفر می باشد که در طبیعت زیبای آن می توان کروز سواری کرد. در قلب شهر استانبول ترکیه بناها و مساجدی از زمان پادشاهان عثمانی وجود دارد که دارای معماری زیبا و فوق العاده می باشد.

در جزایر پرنس خبری از رفت و آمد ماشین ها نیست. این جزایر در نزدیکی استانبول قرار دارند و یکی دیگر از دیدنیهای فوق العاده این شهر به حساب می آیند. مطرح ترین منطقه پیاده روی دنیا یا همان خیابان استقلال نیز در این کلان شهر قرار دارد که می توانید در آن جا پیاده روی کنید و از مغازه ها و نوازندگانی که در کنارتان مشغول نواختن آواز خوانی هستند نیز دیدن کنید. در صورت استفاده از تور اگر قصد خرید را دارید این موقعیت فراهم شده است تا بهترین اجناس را از بهترین فروشگاه ها خریداری کنید.

سوغات استانبول

از هدایا و سوغاتی های اصیل این شهر می توانیم به هر یک  از موارد زیر اشاره کنیم:

 • صابون ترکی: بازار بزرگ، بازار آراستا
 • فرش دستباف ترکی: بازار بزرگ، محله سلطان احمد
 • سفال ایزنیک: بازار بزرگ، بازار آراستا
 • ادویه های ترکی: بازار بزرگ، بازار ادویه

غذاها و خوراکی های معروف استانبول

غذاهای ترکی بسیار متنوع و دارای شهرت جهانی است. استانبول که پایتخت فرهنگی ترکیه می باشد تمامی غذاهای سنتی، مدرن در آن جا قابل مشاهده هستند بنابراین یکی از کارهای سختی که در سفر نوروزی شما وجود دارد این است که با وجود غذاهای بسیار متنوع برای انتخاب، از کجا شروع کنید؟

اول از هر چیزی پیشنهاد میکنیم خوردن سیمیت را به هیچ وجه از دست ندهید. بعد از سیمیت حتما لهجمون را امتحان کنید. این غذا نوعی پیتزا است که با طعم خاص و منحصر به فردش سفر استانبول شما را خوش طعم تر خواهد کرد.

کباب ترکی و دونرکباب، انتونی، دوروم و دولما هم از دیگر خوراک ها هستند که بدون خوردن این ها سفرتان انگار چیزی کم دارد.

مراکز خرید در استانبول ترکیه

خیابان استقلال استانبول برای خرید و گشت و گذار در این شهر انتخاب بسیار خوبی است. این خیابان سرشار از مراکز خرید، رستوران و کافه است و اگر به دنبال خرید در استانبول هستید پیشنهاد می کنیم حتما در گام اول این منطقه را انتخاب نمایید.

بعد از خیابان استقلال، مرکز خرید اولیویوم استانبول نیز انتخاب بسیار خوبی برایتان خواهد بود. مرکز خرید فروم استانبول هم با وجود حراج های زیادی که معمولا در آن وجود دارد، محل مناسبی برای خرید خواهد بود و می توانید با تورهای گروهی استانبول برای خرید به این مراکز بروید. مرکز خرید جواهیر استانبول نیز احتیاجی به توضیح ندارد زیرا  آوازه ای جهانی دارد و برندهای بسیار معتبری در آن شعبه دارند.

مرکز خرید کانیون استانبول هم برای آنهایی که به خریدهای لوکس عادت دارند، فضای دلچسبی را فراهم کرده است. تور ارزان استانبول هم وجود دارد، اگر برنامه ­ای برای خرید از بهترین مراکز خرید استانبول دارید، پیشنهاد میکنیم، آفر تورهای استانبول را از دست ندهید.

فرودگاه های استانبول ترکیه

فرودگاه استانبول

در آینده ای نزدیک فرودگاه بین المللی استانبول قرار است به عنوان بزرگترین و پرتردد ترین فرودگاه دنیا فعالیت کند. فاز اول فرودگاه استانبول که بزرگترین پروژه زیرساختی در تاریخ جمهوری ترکیه است، در تاریخ 29 اکتبر 2018 به بهره برداری رسید.

فاز اول فرودگاه استانبول که بزرگترین پروژه زیرساختی در تاریخ جمهوری ترکیه است، در تاریخ 29 اکتبر 2018 به بهره برداری رسید. دسترسی به فرودگاه استانبول با حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و شاتل های ترانسفر فرودگاهی و همچنین وسایل نقلیه تاکسی و شخصی به راحتی امکان پذیر است. در سمت اروپایی ، فرودگاه 36 کیلومتر با لونت و 40 کیلومتر با تکسیم فاصله دارد. پس از اتمام تمام مراحل تا اواسط دهه 2020، این فرودگاه می تواند 200 میلیون مسافر را در سال پذیرا باشد.

فرودگاه بین المللی صبیحا گوکچن (Sabiha Gökçen International Airport)

فرودگاه بین المللی صبیحه گوکچن (Sabiha Gökçen International Airport) یا فرودگاه سابیها دومین فرودگاه بین المللی شهر استانبول پس از فرودگاه آتاتورک است که در سال ۲۰۰۹ افتتاح شد. فرودگاه سبیها استانبول در قسمت آسیایی استانبول و در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی از مرکز قرار دارد.

 این فرودگاه نیز همانند فرودگاه آتاتورک دارای راه‌های دسترسی مختلفی از مرکز شهر است.در ابتدای راه‌اندازی، ظرفیت پذیرش ترمینال خارجی حدود ۳ میلیون نفر و ظرفیت ترمینال داخلی نیم میلیون نفر در سال پیش بینی شد اما برخلاف تصور، حدود ۲۸ میلیون مسافر در سال ۲۰۱۵ در پروازهای داخلی و خارجی این فرودگاه  به مقاصد گوناگون جا به جا شدند.

گرچه که پروازهای خطوط هوایی فرودگاه صبیحه گوکچن نسبت به فرودگاه آتاتورک محدودتر است، منتها پروازهای متعددی از ایران به مقصد این فرودگاه و برعکس دایر می باشد.

اطلاعات تکمیلی استانبول

 • واحد پول: لیر ترکیه
 • طول پرواز: مدت زمان پرواز از تهران به مقصد استانبول 3:30 طول خواهد کشید.
 • اختلاف زمان با تهران: استانبول در منطقه زمانی 3+ GMT قرار دارد و زمان استانبول نیم ساعت عقب تراز تهران می باشد.
 • ولتاژ برق: برق در استانبول دارای ولتاژ 220 و پریزهای برق دو شاخه می باشند.
 • کد تلفن: پیش شماره کشور ترکیه 0090 یا 90+ است اما شهر استانبول دارای دو پیش شماره است، پیش شماره قسمت اروپایی 212 و پیش شماره قسمت آناتولی 216 می باشد.
 • آب لوله کشی: آب لوله کشی استانبول قابل نوشیدن است اما بهتر است که از آب معدنی استفاده کنید.

تلفن های ضروری استانبول

 • آمبولانس: 112
 • آتش نشانی: 110
 • پلیس: 155
 • پلیس ترافیک: 154
 • پلیس ساحلی: 158
سوالات متداول
بله اما میبایست از 72 ساعت پیش از پرواز به یکی از آزمایشگاه های مورد تایید ایرلاین مورد نظر رفته و جواب منفی تست کرونای خود را ارائه نمایید.
شما می‌توانید برای فرد یا افراد دیگری رزرو بگیرید اما در قسمت نام مسافر حتماً باید نام و مشخصات مسافر وارد شود.
در فصل تابستان می توانید از تنگه بسفر استانبول می توانید دیدن کنید. همچنین کاخ توپکاپی استانبول ترکیه، مسجد ایاصوفیه و مسجد آبی مکان هایی دارای آب نماهای زیبا هستند که در گرمای هوا بازدید از آن ها خالی از لطف نیست.
استانبول که یکی از اصلی ترین شهرهای شناخته شده در کشور ترکیه می باشد با تاریخ و فرهنگ غنی، مناظر خیره کننده، بناهای مجلل و عظیم و غذاهای لذیذ و خوشمزه شناخته شده است.
برای بازدید از شهر زیبای استانبول حداقل نیاز به ۳ روز اقامت در این شهر را دارید.

مهمترین کارهایی که در سفر خود به استانبول باید انجام بدهید به شرح زیر است:

 • بر روی پل گالاتا قدم بزنید
 • از بازار ادویه دیدن نمایید
 • به دیدن موزه قصر توپکاپی بروید
 • از موزه باستانشناسی استانبول بازدید نمایید
 • به دیدن ایاصوفیه بروید
 • از آب انبار بازیلیکا دیدن نمایید
 • و از مسجد آبی نیز بازدید نمایید
 • نظر قربانی
 • باقلوا
 • انواع فرش ها و قالیچه ها
 • چای و قهوه
 • ادویه
 • قلیان
 • چرم های باکیفیت و طلا
 • منطقه سلطان احمد - بهترین محله برای کسانی که برای دفعه اول به استانبل سفر می کنند.
 • بی اوغلو - محله ای مناسب برای سفری کم هزینه به استانبول.
 • محله گالاتا -  محله ای با شب های زنده در شهر استانبول.

حتما کلمه (Transfer) ترانسفر فرودگاهی به گوشتان خورده است. این کلمه بدان معناست که به هنگام خرید پکیج مسافرتی از الفبای سفر، مسئول تور در هنگام ورود شما به فرودگاه این شهر با رزرو وسیله نقلیه ای شما را به محل اقمتتان میرساند.

چنانچه از آژانس مسافرتی الفبای سفر تور خود را تهیه نمایید، می توانید با مسئولی که در هتل شما وجود دارد برای رفت و آمد هایتان هماهنگ نمایید که وسیله نقلیه مناسبی در اختیارتان قرار بگیرد، لارم به ذکر است که باتوجه به گستردگی خط مترو در استانبول و از طرفی وجود دیگر وسایل همچون تراموا می توانید به راحتی از وسایل حمل و نقل عمومی این شهر استفاده نمایید و گردشی آسان در استانبول داشته باشید. همچنین شما می توانید با کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر و راهنمایی های لازم مسئول تورتان در استانبول اتومبیل یا موتور سیکلت اجاره نمایید.

تورهای لحظه آخری استانبول از نظر قیمتی بسیار مناسب تر هستند ولیکن این امر را باید در نظر داشته باشید که چنانچه منتظر تورهای لحظه آخری بمانید، ممکن است که قیمت ها تغییر خاصی نداشته باشند، ممکن است جای خالی به شما نرسد، همچنین امکان دیر رسیدن و جاماندن را نیز داشته باشید. بنابراین اگر که از همه جنبه های آن مطمئن هستید، منتظر تور لحظه آخری استانبول الفبای سفر بمانید.
در این شرایط دو حالت پیش می آید. اگر که پرواز شما چارتر بوده باشد، هیچ مبلغی به شما باز نخواهد گشت. ولیکن چنانچه پرواز شما سیستمی باشد، طبق قوانین پروازهای سیستمی آژانس گردشگری الفبای سفر، مبلغ مورد نظری به شما عودت خواهد شد.
قوانین هتل برای دیر رسیدن مسافر، پس از 12 ساعت این گونه است که هتل هزینه یک روز را حساب می نماید.

مقدار حدودی بار مجاز در ایرلاین ها 30 کیلوگرم می باشد. در بلیط هواپیما استانبول می توانید مقدار مجاز بارتان را مشاهده نمایید. حال چنانچه اضافه بار داشته باشید مبتنی بر قراردادها، موظف هستید برای هر کیلوگرم بار اضافه، به میزان یک درصد از قیمت بلیط هواپیما استانبول را پرداخت نمایید.

مبلغ دقیق آن بر حسب قیمت بلیط استانبول، طول پرواز و کلاس پروازی شما محاسبه می شود. در نظر داشته باشید جریمه اضافه بار به صورت نقدی دریافت می شود ولیکن شما می توانید کلیه بار خود را به سلامت تحویل بگیرید.

سرویس ALL و UALL در هتل های استانبول به این معنا هستند که تمامی خدمات در آنها اعم از صبحانه، نهار و شام و نوشیدنی رایگان سرو می شوند. با این تفاوت که در سرویس (All inclusive) تا ساعت 12 بامداد همه خدمات هتل رایگان می باشند و از آن به بعد برای وعده غذایی و نوشیدنی باید هزینه ای جدا پرداخت نمایید.

در سرویس (Ultra Inclusive) خدمات هتل 24 ساعته رایگان می باشد. باید در نظر داشته باشید که خدمات خاص همانند ماساژ در این سرویس ها به صورت رایگان ارائه نمی شوند، بلکه هزینه اضافی باید پرداخت نمایید.

با ورود به حساب کاربری خود در وبسایت الفبای سفر در قسمت قراردادها می توانید اطلاعات مربوط به رزرو تور مسافرتی خود را مشاهده نمایید.
برای تماس با آژانس و مطرح کردن سوالات و مشکلات خود، اطلاعات تماس با آژانس در قسمت پایین وبسایت موجود می باشد.