02145323 02191004043

تور استانبول ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 05:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,390,000 تومان
17,310,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,390,000 تومان
17,310,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,580,000 تومان
17,670,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,580,000 تومان
16,940,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,580,000 تومان
17,670,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,760,000 تومان
18,040,000 تومان
11,380,000 تومان
7,080,000 تومان
Residence
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,940,000 تومان
18,400,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,120,000 تومان
18,760,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,300,000 تومان
19,130,000 تومان
11,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,300,000 تومان
19,130,000 تومان
11,750,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,490,000 تومان
19,490,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,490,000 تومان
16,220,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,490,000 تومان
19,490,000 تومان
11,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,490,000 تومان
19,490,000 تومان
9,930,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,670,000 تومان
19,860,000 تومان
11,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,850,000 تومان
16,580,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,030,000 تومان
20,580,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,030,000 تومان
20,580,000 تومان
12,110,000 تومان
7,080,000 تومان
Boutique
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,030,000 تومان
20,580,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,210,000 تومان
20,950,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,210,000 تومان
20,950,000 تومان
12,110,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,400,000 تومان
21,310,000 تومان
10,290,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,760,000 تومان
22,040,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,760,000 تومان
22,040,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,760,000 تومان
22,040,000 تومان
14,660,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,940,000 تومان
22,400,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,670,000 تومان
23,860,000 تومان
13,930,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,850,000 تومان
24,220,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,030,000 تومان
24,590,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,220,000 تومان
24,950,000 تومان
14,660,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,220,000 تومان
24,950,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,400,000 تومان
25,320,000 تومان
13,930,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,580,000 تومان
25,680,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,580,000 تومان
23,860,000 تومان
11,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,760,000 تومان
26,040,000 تومان
13,570,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,940,000 تومان
26,410,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,940,000 تومان
26,410,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,940,000 تومان
26,410,000 تومان
12,110,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,130,000 تومان
26,770,000 تومان
14,660,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,320,000 تومان
27,150,000 تومان
11,310,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,490,000 تومان
27,500,000 تومان
12,480,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,490,000 تومان
27,500,000 تومان
12,480,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,670,000 تومان
27,860,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,670,000 تومان
27,860,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,670,000 تومان
27,860,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,040,000 تومان
28,590,000 تومان
11,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,040,000 تومان
28,590,000 تومان
12,110,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,040,000 تومان
28,590,000 تومان
13,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,400,000 تومان
29,320,000 تومان
14,660,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,400,000 تومان
29,320,000 تومان
13,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,400,000 تومان
29,320,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,400,000 تومان
29,320,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,760,000 تومان
30,050,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,280,000 تومان
31,080,000 تومان
13,280,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,310,000 تومان
31,140,000 تومان
15,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,310,000 تومان
31,140,000 تومان
14,660,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
31,480,000 تومان
15,250,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,490,000 تومان
31,500,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,490,000 تومان
31,500,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,490,000 تومان
31,500,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,800,000 تومان
31,140,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,860,000 تومان
32,230,000 تومان
13,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,870,000 تومان
32,260,000 تومان
11,310,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,270,000 تومان
33,050,000 تومان
14,460,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,660,000 تومان
33,840,000 تومان
15,640,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,950,000 تومان
34,420,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,130,000 تومان
31,140,000 تومان
16,480,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,250,000 تومان
35,020,000 تومان
16,430,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,490,000 تومان
35,510,000 تومان
13,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,490,000 تومان
35,510,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,640,000 تومان
35,800,000 تومان
13,280,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,680,000 تومان
35,870,000 تومان
11,020,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,680,000 تومان
35,870,000 تومان
14,660,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,840,000 تومان
36,200,000 تومان
15,250,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,040,000 تومان
36,600,000 تومان
15,390,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,230,000 تومان
36,980,000 تومان
19,180,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,430,000 تومان
37,380,000 تومان
15,640,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,950,000 تومان
38,420,000 تومان
15,390,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,950,000 تومان
38,420,000 تومان
18,300,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,410,000 تومان
39,350,000 تومان
15,640,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,680,000 تومان
39,880,000 تومان
13,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,000,000 تومان
40,530,000 تومان
13,670,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,400,000 تومان
37,380,000 تومان
15,250,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,410,000 تومان
41,330,000 تومان
13,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,770,000 تومان
42,060,000 تومان
18,660,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,770,000 تومان
39,150,000 تومان
12,840,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,580,000 تومان
39,740,000 تومان
19,180,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,360,000 تومان
45,250,000 تومان
15,250,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,590,000 تومان
45,700,000 تومان
17,210,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,950,000 تومان
46,430,000 تومان
19,180,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,230,000 تومان
44,610,000 تومان
13,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,330,000 تومان
45,250,000 تومان
17,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,530,000 تومان
49,570,000 تومان
15,250,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,720,000 تومان
49,970,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,510,000 تومان
51,540,000 تومان
17,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,050,000 تومان
52,620,000 تومان
13,200,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,100,000 تومان
52,720,000 تومان
11,710,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,440,000 تومان
55,470,000 تومان
23,120,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,950,000 تومان
70,420,000 تومان
13,280,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,950,000 تومان
66,490,000 تومان
17,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,850,000 تومان
82,230,000 تومان
7,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,840,000 تومان
84,190,000 تومان
7,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,030,000 تومان
84,590,000 تومان
17,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,390,000 تومان 17,310,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,390,000 تومان 17,310,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان 17,670,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان 16,940,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان 17,670,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,760,000 تومان 18,040,000 تومان 11,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : Residence
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,940,000 تومان 18,400,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,120,000 تومان 18,760,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,300,000 تومان 19,130,000 تومان 11,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,300,000 تومان 19,130,000 تومان 11,750,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 19,490,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 16,220,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 19,490,000 تومان 11,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 19,490,000 تومان 9,930,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,670,000 تومان 19,860,000 تومان 11,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,850,000 تومان 16,580,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,030,000 تومان 20,580,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,030,000 تومان 20,580,000 تومان 12,110,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : Boutique
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,030,000 تومان 20,580,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان 20,950,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان 20,950,000 تومان 12,110,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان 21,310,000 تومان 10,290,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,760,000 تومان 22,040,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,760,000 تومان 22,040,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,760,000 تومان 22,040,000 تومان 14,660,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,940,000 تومان 22,400,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,670,000 تومان 23,860,000 تومان 13,930,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,850,000 تومان 24,220,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,030,000 تومان 24,590,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,220,000 تومان 24,950,000 تومان 14,660,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,220,000 تومان 24,950,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان 25,320,000 تومان 13,930,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,580,000 تومان 25,680,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,580,000 تومان 23,860,000 تومان 11,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,760,000 تومان 26,040,000 تومان 13,570,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,940,000 تومان 26,410,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,940,000 تومان 26,410,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,940,000 تومان 26,410,000 تومان 12,110,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,130,000 تومان 26,770,000 تومان 14,660,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,320,000 تومان 27,150,000 تومان 11,310,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان 27,500,000 تومان 12,480,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان 27,500,000 تومان 12,480,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,670,000 تومان 27,860,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,670,000 تومان 27,860,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,670,000 تومان 27,860,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,040,000 تومان 28,590,000 تومان 11,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,040,000 تومان 28,590,000 تومان 12,110,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,040,000 تومان 28,590,000 تومان 13,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,400,000 تومان 29,320,000 تومان 14,660,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,400,000 تومان 29,320,000 تومان 13,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,400,000 تومان 29,320,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,400,000 تومان 29,320,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,760,000 تومان 30,050,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,280,000 تومان 31,080,000 تومان 13,280,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,310,000 تومان 31,140,000 تومان 15,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,310,000 تومان 31,140,000 تومان 14,660,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 31,480,000 تومان 15,250,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 31,500,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 31,500,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 31,500,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,800,000 تومان 31,140,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,860,000 تومان 32,230,000 تومان 13,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,870,000 تومان 32,260,000 تومان 11,310,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,270,000 تومان 33,050,000 تومان 14,460,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,660,000 تومان 33,840,000 تومان 15,640,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,950,000 تومان 34,420,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,130,000 تومان 31,140,000 تومان 16,480,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,250,000 تومان 35,020,000 تومان 16,430,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان 35,510,000 تومان 13,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان 35,510,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,640,000 تومان 35,800,000 تومان 13,280,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,680,000 تومان 35,870,000 تومان 11,020,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,680,000 تومان 35,870,000 تومان 14,660,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,840,000 تومان 36,200,000 تومان 15,250,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,040,000 تومان 36,600,000 تومان 15,390,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,230,000 تومان 36,980,000 تومان 19,180,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,430,000 تومان 37,380,000 تومان 15,640,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,950,000 تومان 38,420,000 تومان 15,390,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,950,000 تومان 38,420,000 تومان 18,300,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,410,000 تومان 39,350,000 تومان 15,640,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,680,000 تومان 39,880,000 تومان 13,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,000,000 تومان 40,530,000 تومان 13,670,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,400,000 تومان 37,380,000 تومان 15,250,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,410,000 تومان 41,330,000 تومان 13,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,770,000 تومان 42,060,000 تومان 18,660,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,770,000 تومان 39,150,000 تومان 12,840,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,580,000 تومان 39,740,000 تومان 19,180,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,360,000 تومان 45,250,000 تومان 15,250,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,590,000 تومان 45,700,000 تومان 17,210,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,950,000 تومان 46,430,000 تومان 19,180,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,230,000 تومان 44,610,000 تومان 13,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,330,000 تومان 45,250,000 تومان 17,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,530,000 تومان 49,570,000 تومان 15,250,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,720,000 تومان 49,970,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,510,000 تومان 51,540,000 تومان 17,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,050,000 تومان 52,620,000 تومان 13,200,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,100,000 تومان 52,720,000 تومان 11,710,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,440,000 تومان 55,470,000 تومان 23,120,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,950,000 تومان 70,420,000 تومان 13,280,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,950,000 تومان 66,490,000 تومان 17,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,850,000 تومان 82,230,000 تومان 7,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,840,000 تومان 84,190,000 تومان 7,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,030,000 تومان 84,590,000 تومان 17,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 گشت شهری با نهار
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 5 شب و 6 روز اقامت هتل
6 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
2 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC