02145323 02191004043

آفر تور استانبول ویژه آذر و دی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:50
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 07:50
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,050,000 تومان
11,150,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,070,000 تومان
11,150,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,140,000 تومان
11,000,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,140,000 تومان
11,310,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,220,000 تومان
11,460,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,220,000 تومان
11,460,000 تومان
8,730,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,300,000 تومان
11,620,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,300,000 تومان
11,620,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
Pesidence
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,370,000 تومان
11,770,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,450,000 تومان
11,920,000 تومان
8,580,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,530,000 تومان
12,080,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,530,000 تومان
10,690,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,530,000 تومان
12,080,000 تومان
8,580,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,530,000 تومان
12,080,000 تومان
7,960,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,610,000 تومان
12,230,000 تومان
8,580,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,680,000 تومان
10,840,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,680,000 تومان
12,390,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,760,000 تومان
12,540,000 تومان
8,890,000 تومان
6,580,000 تومان
Boutique
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,760,000 تومان
12,540,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,840,000 تومان
12,700,000 تومان
8,890,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,840,000 تومان
12,700,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,920,000 تومان
12,850,000 تومان
8,120,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,990,000 تومان
13,010,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,070,000 تومان
13,160,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,070,000 تومان
13,160,000 تومان
9,970,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,150,000 تومان
13,310,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,300,000 تومان
13,620,000 تومان
9,970,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,530,000 تومان
14,090,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,690,000 تومان
14,400,000 تومان
9,970,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,690,000 تومان
14,400,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,770,000 تومان
14,550,000 تومان
9,660,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,840,000 تومان
14,700,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,840,000 تومان
14,700,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,840,000 تومان
13,930,000 تومان
8,580,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,920,000 تومان
14,860,000 تومان
9,510,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,000,000 تومان
15,010,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,000,000 تومان
15,010,000 تومان
8,890,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,070,000 تومان
15,170,000 تومان
9,970,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,160,000 تومان
15,340,000 تومان
8,550,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,230,000 تومان
15,480,000 تومان
9,040,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,230,000 تومان
15,480,000 تومان
9,040,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,230,000 تومان
15,480,000 تومان
9,970,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,310,000 تومان
15,630,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,310,000 تومان
15,630,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,460,000 تومان
15,940,000 تومان
8,580,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,460,000 تومان
15,940,000 تومان
8,890,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,460,000 تومان
15,940,000 تومان
9,350,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,620,000 تومان
16,250,000 تومان
9,350,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,620,000 تومان
16,250,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,620,000 تومان
16,250,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,770,000 تومان
16,560,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,990,000 تومان
17,010,000 تومان
9,390,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,000,000 تومان
17,020,000 تومان
10,120,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,000,000 تومان
17,020,000 تومان
9,970,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,000,000 تومان
17,020,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,080,000 تومان
17,180,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,080,000 تومان
17,170,000 تومان
11,890,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,080,000 تومان
17,180,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,080,000 تومان
17,180,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,230,000 تومان
17,490,000 تومان
9,350,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,240,000 تومان
17,510,000 تومان
8,550,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,410,000 تومان
17,840,000 تومان
9,890,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,580,000 تومان
18,180,000 تومان
10,390,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,620,000 تومان
18,260,000 تومان
9,350,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,700,000 تومان
18,410,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,770,000 تومان
17,020,000 تومان
10,740,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,830,000 تومان
18,680,000 تومان
10,720,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,930,000 تومان
18,880,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,000,000 تومان
19,010,000 تومان
9,390,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,010,000 تومان
19,030,000 تومان
8,420,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,160,000 تومان
19,340,000 تومان
10,280,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,250,000 تومان
19,510,000 تومان
11,890,000 تومان
6,580,000 تومان
.
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,330,000 تومان
19,680,000 تومان
10,390,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,550,000 تومان
20,110,000 تومان
10,280,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,550,000 تومان
20,110,000 تومان
11,520,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,750,000 تومان
20,520,000 تومان
10,390,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,860,000 تومان
20,730,000 تومان
9,350,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,000,000 تومان
21,020,000 تومان
9,550,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,160,000 تومان
21,350,000 تومان
9,350,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,170,000 تومان
19,680,000 تومان
10,220,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,320,000 تومان
21,660,000 تومان
11,670,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,320,000 تومان
20,420,000 تومان
9,200,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,670,000 تومان
20,680,000 تومان
11,890,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,000,000 تومان
23,020,000 تومان
10,220,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,090,000 تومان
23,200,000 تومان
11,050,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,250,000 تومان
23,520,000 تومان
11,890,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,790,000 تومان
22,740,000 تومان
9,350,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,840,000 تومان
23,020,000 تومان
11,060,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,920,000 تومان
24,860,000 تومان
10,220,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,000,000 تومان
25,030,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,560,000 تومان
26,140,000 تومان
9,350,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,010,000 تومان
27,370,000 تومان
13,560,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,350,000 تومان
33,720,000 تومان
9,390,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,350,000 تومان
32,040,000 تومان
11,060,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,850,000 تومان
38,730,000 تومان
6,880,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,270,000 تومان
39,560,000 تومان
6,880,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,360,000 تومان
39,730,000 تومان
11,060,000 تومان
6,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,050,000 تومان 11,150,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,070,000 تومان 11,150,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,140,000 تومان 11,000,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,140,000 تومان 11,310,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,220,000 تومان 11,460,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,220,000 تومان 11,460,000 تومان 8,730,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,300,000 تومان 11,620,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,300,000 تومان 11,620,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : Pesidence
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,370,000 تومان 11,770,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,450,000 تومان 11,920,000 تومان 8,580,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,530,000 تومان 12,080,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,530,000 تومان 10,690,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,530,000 تومان 12,080,000 تومان 8,580,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,530,000 تومان 12,080,000 تومان 7,960,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,610,000 تومان 12,230,000 تومان 8,580,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,680,000 تومان 10,840,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,680,000 تومان 12,390,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,760,000 تومان 12,540,000 تومان 8,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : Boutique
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,760,000 تومان 12,540,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,840,000 تومان 12,700,000 تومان 8,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,840,000 تومان 12,700,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,920,000 تومان 12,850,000 تومان 8,120,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان 13,010,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,070,000 تومان 13,160,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,070,000 تومان 13,160,000 تومان 9,970,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,150,000 تومان 13,310,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,300,000 تومان 13,620,000 تومان 9,970,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,530,000 تومان 14,090,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان 14,400,000 تومان 9,970,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,690,000 تومان 14,400,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,770,000 تومان 14,550,000 تومان 9,660,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,840,000 تومان 14,700,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,840,000 تومان 14,700,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,840,000 تومان 13,930,000 تومان 8,580,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,920,000 تومان 14,860,000 تومان 9,510,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان 15,010,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان 15,010,000 تومان 8,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,070,000 تومان 15,170,000 تومان 9,970,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,160,000 تومان 15,340,000 تومان 8,550,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,230,000 تومان 15,480,000 تومان 9,040,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,230,000 تومان 15,480,000 تومان 9,040,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,230,000 تومان 15,480,000 تومان 9,970,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,310,000 تومان 15,630,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,310,000 تومان 15,630,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,460,000 تومان 15,940,000 تومان 8,580,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,460,000 تومان 15,940,000 تومان 8,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,460,000 تومان 15,940,000 تومان 9,350,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 16,250,000 تومان 9,350,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 16,250,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 16,250,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,770,000 تومان 16,560,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 17,010,000 تومان 9,390,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان 17,020,000 تومان 10,120,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان 17,020,000 تومان 9,970,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان 17,020,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان 17,180,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان 17,170,000 تومان 11,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان 17,180,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان 17,180,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,230,000 تومان 17,490,000 تومان 9,350,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,240,000 تومان 17,510,000 تومان 8,550,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,410,000 تومان 17,840,000 تومان 9,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان 18,180,000 تومان 10,390,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,620,000 تومان 18,260,000 تومان 9,350,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان 18,410,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,770,000 تومان 17,020,000 تومان 10,740,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,830,000 تومان 18,680,000 تومان 10,720,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,930,000 تومان 18,880,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان 19,010,000 تومان 9,390,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,010,000 تومان 19,030,000 تومان 8,420,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,160,000 تومان 19,340,000 تومان 10,280,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,250,000 تومان 19,510,000 تومان 11,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : .
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,330,000 تومان 19,680,000 تومان 10,390,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,550,000 تومان 20,110,000 تومان 10,280,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,550,000 تومان 20,110,000 تومان 11,520,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,750,000 تومان 20,520,000 تومان 10,390,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,860,000 تومان 20,730,000 تومان 9,350,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان 21,020,000 تومان 9,550,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,160,000 تومان 21,350,000 تومان 9,350,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,170,000 تومان 19,680,000 تومان 10,220,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,320,000 تومان 21,660,000 تومان 11,670,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,320,000 تومان 20,420,000 تومان 9,200,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,670,000 تومان 20,680,000 تومان 11,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان 23,020,000 تومان 10,220,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,090,000 تومان 23,200,000 تومان 11,050,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,250,000 تومان 23,520,000 تومان 11,890,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,790,000 تومان 22,740,000 تومان 9,350,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,840,000 تومان 23,020,000 تومان 11,060,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,920,000 تومان 24,860,000 تومان 10,220,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان 25,030,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,560,000 تومان 26,140,000 تومان 9,350,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,010,000 تومان 27,370,000 تومان 13,560,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,350,000 تومان 33,720,000 تومان 9,390,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,350,000 تومان 32,040,000 تومان 11,060,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,850,000 تومان 38,730,000 تومان 6,880,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,270,000 تومان 39,560,000 تومان 6,880,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,360,000 تومان 39,730,000 تومان 11,060,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
5 صبحانه
6 گشت شهری با نهار
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
2 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC