02145323 02191004043

تور استانبول ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
27,550,000 تومان
32,600,000 تومان
25,560,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,010,000 تومان
33,520,000 تومان
25,870,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,620,000 تومان
34,740,000 تومان
25,560,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,000,000 تومان
35,500,000 تومان
25,560,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,540,000 تومان
36,580,000 تومان
25,560,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,690,000 تومان
36,880,000 تومان
25,560,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,840,000 تومان
37,190,000 تومان
27,400,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,840,000 تومان
37,190,000 تومان
25,560,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,460,000 تومان
38,410,000 تومان
28,620,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,070,000 تومان
39,640,000 تومان
25,560,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,220,000 تومان
39,940,000 تومان
27,090,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,830,000 تومان
41,170,000 تومان
25,560,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,910,000 تومان
41,320,000 تومان
27,400,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,060,000 تومان
41,620,000 تومان
27,240,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,750,000 تومان
43,000,000 تومان
27,400,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,210,000 تومان
43,920,000 تومان
27,400,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,980,000 تومان
45,450,000 تومان
25,870,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,430,000 تومان
46,370,000 تومان
25,870,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,740,000 تومان
46,980,000 تومان
28,930,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,880,000 تومان
47,250,000 تومان
25,800,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,890,000 تومان
47,290,000 تومان
26,170,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,350,000 تومان
48,200,000 تومان
27,400,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,660,000 تومان
48,820,000 تومان
25,870,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,810,000 تومان
49,120,000 تومان
31,680,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,360,000 تومان
50,220,000 تومان
29,100,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,490,000 تومان
52,490,000 تومان
27,400,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,340,000 تومان
54,180,000 تومان
29,430,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,560,000 تومان
53,100,000 تومان
27,090,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,640,000 تومان
54,780,000 تومان
27,090,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,990,000 تومان
57,480,000 تومان
30,750,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,160,000 تومان
57,810,000 تومان
29,100,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,480,000 تومان
60,450,000 تومان
32,400,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,620,000 تومان
64,740,000 تومان
30,750,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,950,000 تومان
62,100,000 تومان
32,400,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,780,000 تومان
63,750,000 تومان
30,750,000 تومان
22,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,550,000 تومان 32,600,000 تومان 25,560,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,010,000 تومان 33,520,000 تومان 25,870,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,620,000 تومان 34,740,000 تومان 25,560,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,000,000 تومان 35,500,000 تومان 25,560,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,540,000 تومان 36,580,000 تومان 25,560,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,690,000 تومان 36,880,000 تومان 25,560,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,840,000 تومان 37,190,000 تومان 27,400,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,840,000 تومان 37,190,000 تومان 25,560,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,460,000 تومان 38,410,000 تومان 28,620,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,070,000 تومان 39,640,000 تومان 25,560,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,220,000 تومان 39,940,000 تومان 27,090,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,830,000 تومان 41,170,000 تومان 25,560,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,910,000 تومان 41,320,000 تومان 27,400,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,060,000 تومان 41,620,000 تومان 27,240,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,750,000 تومان 43,000,000 تومان 27,400,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,210,000 تومان 43,920,000 تومان 27,400,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,980,000 تومان 45,450,000 تومان 25,870,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,430,000 تومان 46,370,000 تومان 25,870,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,740,000 تومان 46,980,000 تومان 28,930,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,880,000 تومان 47,250,000 تومان 25,800,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,890,000 تومان 47,290,000 تومان 26,170,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,350,000 تومان 48,200,000 تومان 27,400,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,660,000 تومان 48,820,000 تومان 25,870,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,810,000 تومان 49,120,000 تومان 31,680,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,360,000 تومان 50,220,000 تومان 29,100,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,490,000 تومان 52,490,000 تومان 27,400,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,340,000 تومان 54,180,000 تومان 29,430,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,560,000 تومان 53,100,000 تومان 27,090,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,640,000 تومان 54,780,000 تومان 27,090,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 57,480,000 تومان 30,750,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,160,000 تومان 57,810,000 تومان 29,100,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,480,000 تومان 60,450,000 تومان 32,400,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,620,000 تومان 64,740,000 تومان 30,750,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,950,000 تومان 62,100,000 تومان 32,400,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,780,000 تومان 63,750,000 تومان 30,750,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 صبحانه
6 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC