02145323 02191004043

آفر تور 6 شب استانبول | 2 ساعت پروازی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,300,000 تومان
24,550,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,010,000 تومان
26,320,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
27,740,000 تومان
19,950,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,070,000 تومان
28,440,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,430,000 تومان
29,150,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,430,000 تومان
29,150,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,780,000 تومان
29,860,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,020,000 تومان
32,340,000 تومان
21,010,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,550,000 تومان
33,400,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,550,000 تومان
33,400,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,900,000 تومان
34,110,000 تومان
22,780,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,900,000 تومان
34,110,000 تومان
22,780,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,440,000 تومان
35,170,000 تومان
22,780,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,610,000 تومان
35,520,000 تومان
21,010,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,790,000 تومان
35,880,000 تومان
22,780,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,420,000 تومان
37,150,000 تومان
19,600,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,090,000 تومان
40,480,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,090,000 تومان
40,480,000 تومان
19,950,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,090,000 تومان
40,480,000 تومان
19,240,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,980,000 تومان
42,250,000 تومان
21,010,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,720,000 تومان
45,730,000 تومان
25,450,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,980,000 تومان
48,270,000 تومان
22,780,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,690,000 تومان
49,680,000 تومان
23,130,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,250,000 تومان
50,800,000 تومان
21,940,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,580,000 تومان
51,450,000 تومان
21,010,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,180,000 تومان
56,650,000 تومان
21,940,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,410,000 تومان
57,120,000 تومان
21,010,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,120,000 تومان
54,990,000 تومان
21,010,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,150,000 تومان
54,700,000 تومان
25,840,000 تومان
15,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,300,000 تومان 24,550,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,010,000 تومان 26,320,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 27,740,000 تومان 19,950,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,070,000 تومان 28,440,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,430,000 تومان 29,150,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,430,000 تومان 29,150,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,780,000 تومان 29,860,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,020,000 تومان 32,340,000 تومان 21,010,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,550,000 تومان 33,400,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,550,000 تومان 33,400,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,900,000 تومان 34,110,000 تومان 22,780,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,900,000 تومان 34,110,000 تومان 22,780,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,440,000 تومان 35,170,000 تومان 22,780,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,610,000 تومان 35,520,000 تومان 21,010,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,790,000 تومان 35,880,000 تومان 22,780,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,420,000 تومان 37,150,000 تومان 19,600,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,090,000 تومان 40,480,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,090,000 تومان 40,480,000 تومان 19,950,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,090,000 تومان 40,480,000 تومان 19,240,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,980,000 تومان 42,250,000 تومان 21,010,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,720,000 تومان 45,730,000 تومان 25,450,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,980,000 تومان 48,270,000 تومان 22,780,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,690,000 تومان 49,680,000 تومان 23,130,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,250,000 تومان 50,800,000 تومان 21,940,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,580,000 تومان 51,450,000 تومان 21,010,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,180,000 تومان 56,650,000 تومان 21,940,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,410,000 تومان 57,120,000 تومان 21,010,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,120,000 تومان 54,990,000 تومان 21,010,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,150,000 تومان 54,700,000 تومان 25,840,000 تومان 15,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 6 شب و 7 روز اقامت هتل
6 گشت خرید + یک وعده نهار رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC