02145323 02191004043

پیشنهاد تور استانبول ویژه نوروز

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
23,960,000 تومان
29,720,000 تومان
21,800,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,500,000 تومان
30,800,000 تومان
21,800,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,400,000 تومان
32,600,000 تومان
23,600,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,400,000 تومان
32,600,000 تومان
21,800,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,580,000 تومان
32,960,000 تومان
22,160,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,030,000 تومان
33,860,000 تومان
21,800,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,380,000 تومان
36,560,000 تومان
21,800,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,740,000 تومان
37,280,000 تومان
25,400,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,920,000 تومان
37,640,000 تومان
21,800,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,460,000 تومان
38,720,000 تومان
21,800,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,640,000 تومان
39,080,000 تومان
25,400,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,000,000 تومان
39,800,000 تومان
22,160,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,000,000 تومان
39,800,000 تومان
23,600,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,900,000 تومان
41,600,000 تومان
24,680,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,440,000 تومان
42,680,000 تومان
23,600,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,850,000 تومان
45,500,000 تومان
24,440,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,850,000 تومان
45,500,000 تومان
26,000,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,880,000 تومان
45,560,000 تومان
23,960,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,240,000 تومان
46,280,000 تومان
23,960,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,410,000 تومان
48,620,000 تومان
26,000,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,580,000 تومان
50,960,000 تومان
26,780,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,700,000 تومان
53,300,000 تومان
29,900,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,000,000 تومان
54,200,000 تومان
23,600,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,680,000 تومان
59,150,000 تومان
24,050,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,870,000 تومان
59,540,000 تومان
24,440,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,080,000 تومان
59,960,000 تومان
29,360,000 تومان
29,360,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,040,000 تومان
57,980,000 تومان
27,950,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,520,000 تومان
70,850,000 تومان
24,440,000 تومان
18,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,960,000 تومان 29,720,000 تومان 21,800,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,500,000 تومان 30,800,000 تومان 21,800,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,400,000 تومان 32,600,000 تومان 23,600,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,400,000 تومان 32,600,000 تومان 21,800,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,580,000 تومان 32,960,000 تومان 22,160,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,030,000 تومان 33,860,000 تومان 21,800,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,380,000 تومان 36,560,000 تومان 21,800,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,740,000 تومان 37,280,000 تومان 25,400,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,920,000 تومان 37,640,000 تومان 21,800,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,460,000 تومان 38,720,000 تومان 21,800,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,640,000 تومان 39,080,000 تومان 25,400,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,000,000 تومان 39,800,000 تومان 22,160,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,000,000 تومان 39,800,000 تومان 23,600,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 41,600,000 تومان 24,680,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,440,000 تومان 42,680,000 تومان 23,600,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,850,000 تومان 45,500,000 تومان 24,440,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,850,000 تومان 45,500,000 تومان 26,000,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,880,000 تومان 45,560,000 تومان 23,960,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,240,000 تومان 46,280,000 تومان 23,960,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,410,000 تومان 48,620,000 تومان 26,000,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,580,000 تومان 50,960,000 تومان 26,780,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,700,000 تومان 53,300,000 تومان 29,900,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,000,000 تومان 54,200,000 تومان 23,600,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,680,000 تومان 59,150,000 تومان 24,050,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,870,000 تومان 59,540,000 تومان 24,440,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,080,000 تومان 59,960,000 تومان 29,360,000 تومان 29,360,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,040,000 تومان 57,980,000 تومان 27,950,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,520,000 تومان 70,850,000 تومان 24,440,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.790.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC