02145323 02191004043

تور استانبول فروردین 1403 (ویژه عید فطر)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 05:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,910,000 تومان
11,910,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,080,000 تومان
14,460,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,340,000 تومان
13,200,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,520,000 تومان
13,570,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,620,000 تومان
13,750,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,710,000 تومان
13,940,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,710,000 تومان
13,940,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,710,000 تومان
13,940,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,710,000 تومان
13,940,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,800,000 تومان
14,120,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,990,000 تومان
14,490,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,990,000 تومان
14,490,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,070,000 تومان
14,860,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,170,000 تومان
14,860,000 تومان
10,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,170,000 تومان
14,860,000 تومان
8,860,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,260,000 تومان
15,040,000 تومان
10,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,540,000 تومان
15,600,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,630,000 تومان
15,780,000 تومان
101,500,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,180,000 تومان
16,890,000 تومان
11,070,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,270,000 تومان
17,060,000 تومان
9,380,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,550,000 تومان
17,630,000 تومان
10,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,740,000 تومان
18,000,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,740,000 تومان
18,000,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,830,000 تومان
18,180,000 تومان
9,410,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,830,000 تومان
18,180,000 تومان
8,670,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,020,000 تومان
18,550,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,020,000 تومان
18,550,000 تومان
10,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,200,000 تومان
18,920,000 تومان
10,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,200,000 تومان
18,920,000 تومان
9,410,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,370,000 تومان
19,250,000 تومان
10,370,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,370,000 تومان
19,250,000 تومان
10,370,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,460,000 تومان
19,450,000 تومان
10,770,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,660,000 تومان
19,840,000 تومان
9,220,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,940,000 تومان
20,400,000 تومان
9,410,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,120,000 تومان
20,760,000 تومان
10,330,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,860,000 تومان
22,240,000 تومان
11,440,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,160,000 تومان
22,840,000 تومان
11,370,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,530,000 تومان
23,570,000 تومان
11,370,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,760,000 تومان
24,040,000 تومان
10,370,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,160,000 تومان
24,840,000 تومان
11,770,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,160,000 تومان
24,840,000 تومان
11,370,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,790,000 تومان
26,100,000 تومان
13,360,000 تومان
7,080,000 تومان
.
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,630,000 تومان
25,930,000 تومان
10,150,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,850,000 تومان
28,230,000 تومان
11,370,000 تومان
11,070,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,370,000 تومان
29,250,000 تومان
10,330,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,440,000 تومان
37,400,000 تومان
12,370,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,040,000 تومان
42,590,000 تومان
12,370,000 تومان
7,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
171,600,000 تومان
26,830,000 تومان
12,370,000 تومان
9,470,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,910,000 تومان 11,910,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,080,000 تومان 14,460,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,340,000 تومان 13,200,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,520,000 تومان 13,570,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,620,000 تومان 13,750,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,710,000 تومان 13,940,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,710,000 تومان 13,940,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,710,000 تومان 13,940,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,710,000 تومان 13,940,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان 14,120,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان 14,490,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان 14,490,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,070,000 تومان 14,860,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,170,000 تومان 14,860,000 تومان 10,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,170,000 تومان 14,860,000 تومان 8,860,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,260,000 تومان 15,040,000 تومان 10,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,540,000 تومان 15,600,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,630,000 تومان 15,780,000 تومان 101,500,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,180,000 تومان 16,890,000 تومان 11,070,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,270,000 تومان 17,060,000 تومان 9,380,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,550,000 تومان 17,630,000 تومان 10,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,740,000 تومان 18,000,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,740,000 تومان 18,000,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,830,000 تومان 18,180,000 تومان 9,410,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,830,000 تومان 18,180,000 تومان 8,670,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,020,000 تومان 18,550,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,020,000 تومان 18,550,000 تومان 10,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 18,920,000 تومان 10,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 18,920,000 تومان 9,410,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,370,000 تومان 19,250,000 تومان 10,370,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,370,000 تومان 19,250,000 تومان 10,370,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,460,000 تومان 19,450,000 تومان 10,770,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,660,000 تومان 19,840,000 تومان 9,220,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,940,000 تومان 20,400,000 تومان 9,410,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,120,000 تومان 20,760,000 تومان 10,330,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,860,000 تومان 22,240,000 تومان 11,440,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,160,000 تومان 22,840,000 تومان 11,370,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,530,000 تومان 23,570,000 تومان 11,370,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,760,000 تومان 24,040,000 تومان 10,370,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,160,000 تومان 24,840,000 تومان 11,770,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,160,000 تومان 24,840,000 تومان 11,370,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,790,000 تومان 26,100,000 تومان 13,360,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : .
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,630,000 تومان 25,930,000 تومان 10,150,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,850,000 تومان 28,230,000 تومان 11,370,000 تومان 11,070,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,370,000 تومان 29,250,000 تومان 10,330,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,440,000 تومان 37,400,000 تومان 12,370,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,040,000 تومان 42,590,000 تومان 12,370,000 تومان 7,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
171,600,000 تومان 26,830,000 تومان 12,370,000 تومان 9,470,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
5 گشت شهری با نهار
6 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC