02145323 02191004043

آفر تور استانبول ویژه آذر و دی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:20
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 10:20
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,140,000 تومان
17,060,000 تومان
10,870,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,870,000 تومان
18,510,000 تومان
10,870,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,600,000 تومان
19,970,000 تومان
10,870,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,600,000 تومان
19,970,000 تومان
10,870,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,780,000 تومان
20,330,000 تومان
10,870,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,510,000 تومان
21,790,000 تومان
12,690,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,510,000 تومان
21,790,000 تومان
12,690,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,240,000 تومان
23,250,000 تومان
12,690,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,600,000 تومان
23,970,000 تومان
13,050,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,970,000 تومان
24,700,000 تومان
10,510,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,150,000 تومان
25,070,000 تومان
11,960,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,330,000 تومان
25,430,000 تومان
13,050,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,240,000 تومان
27,250,000 تومان
11,230,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,420,000 تومان
27,610,000 تومان
10,870,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,790,000 تومان
28,340,000 تومان
10,870,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,150,000 تومان
29,070,000 تومان
13,050,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,150,000 تومان
29,070,000 تومان
11,230,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,880,000 تومان
30,530,000 تومان
11,230,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,060,000 تومان
30,890,000 تومان
13,050,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,420,000 تومان
31,620,000 تومان
13,050,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,150,000 تومان
33,070,000 تومان
16,690,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,790,000 تومان
36,350,000 تومان
14,510,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,990,000 تومان
38,750,000 تومان
13,210,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,190,000 تومان
39,150,000 تومان
15,210,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,190,000 تومان
39,150,000 تومان
13,210,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,970,000 تومان
40,720,000 تومان
18,510,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,390,000 تومان
37,550,000 تومان
15,210,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,250,000 تومان
39,630,000 تومان
12,690,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,980,000 تومان
40,750,000 تومان
19,200,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,180,000 تومان
45,130,000 تومان
21,190,000 تومان
11,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,380,000 تومان
45,530,000 تومان
17,210,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,780,000 تومان
50,320,000 تومان
87,030,000 تومان
7,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,140,000 تومان 17,060,000 تومان 10,870,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,870,000 تومان 18,510,000 تومان 10,870,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,600,000 تومان 19,970,000 تومان 10,870,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,600,000 تومان 19,970,000 تومان 10,870,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,780,000 تومان 20,330,000 تومان 10,870,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,510,000 تومان 21,790,000 تومان 12,690,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,510,000 تومان 21,790,000 تومان 12,690,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,240,000 تومان 23,250,000 تومان 12,690,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 23,970,000 تومان 13,050,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,970,000 تومان 24,700,000 تومان 10,510,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,150,000 تومان 25,070,000 تومان 11,960,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,330,000 تومان 25,430,000 تومان 13,050,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,240,000 تومان 27,250,000 تومان 11,230,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,420,000 تومان 27,610,000 تومان 10,870,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,790,000 تومان 28,340,000 تومان 10,870,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,150,000 تومان 29,070,000 تومان 13,050,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,150,000 تومان 29,070,000 تومان 11,230,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,880,000 تومان 30,530,000 تومان 11,230,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,060,000 تومان 30,890,000 تومان 13,050,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,420,000 تومان 31,620,000 تومان 13,050,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,150,000 تومان 33,070,000 تومان 16,690,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,790,000 تومان 36,350,000 تومان 14,510,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 38,750,000 تومان 13,210,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,190,000 تومان 39,150,000 تومان 15,210,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,190,000 تومان 39,150,000 تومان 13,210,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,970,000 تومان 40,720,000 تومان 18,510,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,390,000 تومان 37,550,000 تومان 15,210,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,250,000 تومان 39,630,000 تومان 12,690,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,980,000 تومان 40,750,000 تومان 19,200,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,180,000 تومان 45,130,000 تومان 21,190,000 تومان 11,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,380,000 تومان 45,530,000 تومان 17,210,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,780,000 تومان 50,320,000 تومان 87,030,000 تومان 7,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC