02145323 02191004043

تور استانبول ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,720,000 تومان
23,080,000 تومان
18,390,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,170,000 تومان
23,840,000 تومان
18,740,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,580,000 تومان
24,660,000 تومان
18,540,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,090,000 تومان
25,680,000 تومان
18,540,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,190,000 تومان
25,880,000 تومان
18,540,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,290,000 تومان
26,090,000 تومان
18,540,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,400,000 تومان
26,290,000 تومان
19,760,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,400,000 تومان
26,290,000 تومان
18,540,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,800,000 تومان
27,110,000 تومان
20,580,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,010,000 تومان
27,520,000 تومان
18,540,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,310,000 تومان
28,130,000 تومان
19,560,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,420,000 تومان
28,330,000 تومان
18,540,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,820,000 تومان
29,150,000 تومان
19,760,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,330,000 تومان
30,170,000 تومان
19,560,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,330,000 تومان
30,170,000 تومان
19,760,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,640,000 تومان
30,780,000 تومان
19,760,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,150,000 تومان
31,800,000 تومان
18,740,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,460,000 تومان
32,410,000 تومان
18,740,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,750,000 تومان
33,000,000 تومان
18,700,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,760,000 تومان
33,020,000 تومان
18,950,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,070,000 تومان
33,640,000 تومان
19,760,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,070,000 تومان
33,640,000 تومان
20,780,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,270,000 تومان
34,040,000 تومان
18,740,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,370,000 تومان
34,250,000 تومان
22,620,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,740,000 تومان
34,980,000 تومان
20,900,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,500,000 تومان
36,490,000 تومان
19,760,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,700,000 تومان
36,900,000 تومان
19,560,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,060,000 تومان
37,620,000 تومان
21,120,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,210,000 تومان
36,900,000 تومان
19,560,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,160,000 تومان
39,820,000 تومان
22,000,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,040,000 تومان
41,580,000 تومان
20,900,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,150,000 تومان
41,800,000 تومان
23,100,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,800,000 تومان
42,900,000 تومان
23,100,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,800,000 تومان
45,100,000 تومان
22,000,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,900,000 تومان
45,100,000 تومان
22,000,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,720,000 تومان 23,080,000 تومان 18,390,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,170,000 تومان 23,840,000 تومان 18,740,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,580,000 تومان 24,660,000 تومان 18,540,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,090,000 تومان 25,680,000 تومان 18,540,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,190,000 تومان 25,880,000 تومان 18,540,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,290,000 تومان 26,090,000 تومان 18,540,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,400,000 تومان 26,290,000 تومان 19,760,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,400,000 تومان 26,290,000 تومان 18,540,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,800,000 تومان 27,110,000 تومان 20,580,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,010,000 تومان 27,520,000 تومان 18,540,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,310,000 تومان 28,130,000 تومان 19,560,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,420,000 تومان 28,330,000 تومان 18,540,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,820,000 تومان 29,150,000 تومان 19,760,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,330,000 تومان 30,170,000 تومان 19,560,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,330,000 تومان 30,170,000 تومان 19,760,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,640,000 تومان 30,780,000 تومان 19,760,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,150,000 تومان 31,800,000 تومان 18,740,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,460,000 تومان 32,410,000 تومان 18,740,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,750,000 تومان 33,000,000 تومان 18,700,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,760,000 تومان 33,020,000 تومان 18,950,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,070,000 تومان 33,640,000 تومان 19,760,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,070,000 تومان 33,640,000 تومان 20,780,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,270,000 تومان 34,040,000 تومان 18,740,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,370,000 تومان 34,250,000 تومان 22,620,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,740,000 تومان 34,980,000 تومان 20,900,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,500,000 تومان 36,490,000 تومان 19,760,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,700,000 تومان 36,900,000 تومان 19,560,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,060,000 تومان 37,620,000 تومان 21,120,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,210,000 تومان 36,900,000 تومان 19,560,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,160,000 تومان 39,820,000 تومان 22,000,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,040,000 تومان 41,580,000 تومان 20,900,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,150,000 تومان 41,800,000 تومان 23,100,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,800,000 تومان 42,900,000 تومان 23,100,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,800,000 تومان 45,100,000 تومان 22,000,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,900,000 تومان 45,100,000 تومان 22,000,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 صبحانه
6 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC