02145323 02191004043

تور 8 روزه استانبول ویژه تابستان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,900,000 تومان
25,700,000 تومان
19,900,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,200,000 تومان
28,390,000 تومان
20,130,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,020,000 تومان
30,040,000 تومان
20,960,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,430,000 تومان
20,130,000 تومان
20,200,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,850,000 تومان
31,690,000 تومان
20,130,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,850,000 تومان
31,690,000 تومان
20,130,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,260,000 تومان
32,520,000 تومان
20,130,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,710,000 تومان
35,410,000 تومان
22,200,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,320,000 تومان
36,650,000 تومان
20,130,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,320,000 تومان
36,650,000 تومان
20,130,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,740,000 تومان
37,480,000 تومان
24,260,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,740,000 تومان
37,480,000 تومان
24,260,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,360,000 تومان
38,720,000 تومان
24,260,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,560,000 تومان
39,130,000 تومان
22,200,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,770,000 تومان
39,540,000 تومان
24,260,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,510,000 تومان
41,020,000 تومان
20,550,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,460,000 تومان
44,910,000 تومان
20,130,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,460,000 تومان
44,910,000 تومان
20,960,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,460,000 تومان
44,910,000 تومان
20,130,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,490,000 تومان
46,980,000 تومان
22,200,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,520,000 تومان
51,040,000 تومان
27,380,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,000,000 تومان
54,000,000 تومان
242,600,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,820,000 تومان
55,650,000 تومان
24,670,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,480,000 تومان
56,950,000 تومان
23,280,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,860,000 تومان
57,710,000 تومان
22,200,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,890,000 تومان
63,780,000 تومان
23,280,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,160,000 تومان
64,320,000 تومان
22,200,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,990,000 تومان
61,840,000 تومان
22,200,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,020,000 تومان
61,500,000 تومان
27,830,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان 25,700,000 تومان 19,900,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,200,000 تومان 28,390,000 تومان 20,130,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,020,000 تومان 30,040,000 تومان 20,960,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,430,000 تومان 20,130,000 تومان 20,200,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,850,000 تومان 31,690,000 تومان 20,130,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,850,000 تومان 31,690,000 تومان 20,130,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,260,000 تومان 32,520,000 تومان 20,130,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,710,000 تومان 35,410,000 تومان 22,200,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,320,000 تومان 36,650,000 تومان 20,130,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,320,000 تومان 36,650,000 تومان 20,130,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,740,000 تومان 37,480,000 تومان 24,260,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,740,000 تومان 37,480,000 تومان 24,260,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,360,000 تومان 38,720,000 تومان 24,260,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,560,000 تومان 39,130,000 تومان 22,200,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,770,000 تومان 39,540,000 تومان 24,260,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,510,000 تومان 41,020,000 تومان 20,550,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,460,000 تومان 44,910,000 تومان 20,130,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,460,000 تومان 44,910,000 تومان 20,960,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,460,000 تومان 44,910,000 تومان 20,130,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,490,000 تومان 46,980,000 تومان 22,200,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,520,000 تومان 51,040,000 تومان 27,380,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,000,000 تومان 54,000,000 تومان 242,600,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,820,000 تومان 55,650,000 تومان 24,670,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,480,000 تومان 56,950,000 تومان 23,280,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,860,000 تومان 57,710,000 تومان 22,200,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,890,000 تومان 63,780,000 تومان 23,280,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,160,000 تومان 64,320,000 تومان 22,200,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,990,000 تومان 61,840,000 تومان 22,200,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,020,000 تومان 61,500,000 تومان 27,830,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 7 شب و 8 روز اقامت هتل
6 گشت خرید + یک وعده نهار رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC