02145323 02191004043

تور استانبول ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,960,000 تومان
21,930,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,180,000 تومان
24,370,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,180,000 تومان
24,370,000 تومان
17,360,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,490,000 تومان
24,980,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,640,000 تومان
25,280,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,800,000 تومان
25,590,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,800,000 تومان
25,590,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,100,000 تومان
26,200,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,250,000 تومان
26,500,000 تومان
17,360,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,250,000 تومان
26,500,000 تومان
18,580,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,250,000 تومان
26,500,000 تومان
18,580,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,740,000 تومان
27,480,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,020,000 تومان
28,030,000 تومان
20,100,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,780,000 تومان
29,560,000 تومان
20,100,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,080,000 تومان
30,160,000 تومان
17,360,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,240,000 تومان
30,470,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,240,000 تومان
30,470,000 تومان
17,360,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,390,000 تومان
30,780,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,690,000 تومان
31,380,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,690,000 تومان
31,380,000 تومان
18,880,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,080,000 تومان
32,150,000 تومان
18,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,150,000 تومان
32,300,000 تومان
18,580,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,150,000 تومان
32,300,000 تومان
17,360,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,240,000 تومان
32,480,000 تومان
18,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,240,000 تومان
32,480,000 تومان
19,280,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,460,000 تومان
32,910,000 تومان
20,100,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,460,000 تومان
32,910,000 تومان
17,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,900,000 تومان
33,800,000 تومان
18,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,900,000 تومان
33,800,000 تومان
20,600,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,400,000 تومان
34,790,000 تومان
17,300,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,280,000 تومان
36,570,000 تومان
18,880,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,550,000 تومان
37,100,000 تومان
19,280,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,900,000 تومان
37,790,000 تومان
18,580,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,200,000 تومان
38,400,000 تومان
18,880,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,700,000 تومان
39,410,000 تومان
20,600,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,700,000 تومان
39,410,000 تومان
19,280,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,340,000 تومان
42,670,000 تومان
23,460,000 تومان
23,460,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,520,000 تومان
43,040,000 تومان
21,590,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,520,000 تومان
43,040,000 تومان
19,610,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,180,000 تومان
41,060,000 تومان
30,500,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,170,000 تومان
43,040,000 تومان
23,900,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,470,000 تومان
43,890,000 تومان
18,580,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,320,000 تومان
48,650,000 تومان
20,600,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,490,000 تومان
48,980,000 تومان
19,280,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,490,000 تومان
48,980,000 تومان
19,940,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,810,000 تومان
48,320,000 تومان
22,250,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,460,000 تومان
54,920,000 تومان
19,280,000 تومان
14,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,960,000 تومان 21,930,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,180,000 تومان 24,370,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,180,000 تومان 24,370,000 تومان 17,360,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 24,980,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,640,000 تومان 25,280,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,800,000 تومان 25,590,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,800,000 تومان 25,590,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,100,000 تومان 26,200,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,250,000 تومان 26,500,000 تومان 17,360,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,250,000 تومان 26,500,000 تومان 18,580,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,250,000 تومان 26,500,000 تومان 18,580,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,740,000 تومان 27,480,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,020,000 تومان 28,030,000 تومان 20,100,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,780,000 تومان 29,560,000 تومان 20,100,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,080,000 تومان 30,160,000 تومان 17,360,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,240,000 تومان 30,470,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,240,000 تومان 30,470,000 تومان 17,360,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,390,000 تومان 30,780,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,690,000 تومان 31,380,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,690,000 تومان 31,380,000 تومان 18,880,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,080,000 تومان 32,150,000 تومان 18,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,150,000 تومان 32,300,000 تومان 18,580,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,150,000 تومان 32,300,000 تومان 17,360,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,240,000 تومان 32,480,000 تومان 18,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,240,000 تومان 32,480,000 تومان 19,280,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,460,000 تومان 32,910,000 تومان 20,100,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,460,000 تومان 32,910,000 تومان 17,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان 33,800,000 تومان 18,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان 33,800,000 تومان 20,600,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,400,000 تومان 34,790,000 تومان 17,300,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,280,000 تومان 36,570,000 تومان 18,880,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,550,000 تومان 37,100,000 تومان 19,280,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,900,000 تومان 37,790,000 تومان 18,580,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,200,000 تومان 38,400,000 تومان 18,880,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,700,000 تومان 39,410,000 تومان 20,600,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,700,000 تومان 39,410,000 تومان 19,280,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,340,000 تومان 42,670,000 تومان 23,460,000 تومان 23,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,520,000 تومان 43,040,000 تومان 21,590,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,520,000 تومان 43,040,000 تومان 19,610,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,180,000 تومان 41,060,000 تومان 30,500,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,170,000 تومان 43,040,000 تومان 23,900,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,470,000 تومان 43,890,000 تومان 18,580,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,320,000 تومان 48,650,000 تومان 20,600,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,490,000 تومان 48,980,000 تومان 19,280,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,490,000 تومان 48,980,000 تومان 19,940,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,810,000 تومان 48,320,000 تومان 22,250,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,460,000 تومان 54,920,000 تومان 19,280,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 5 شب و 6 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.790.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC