02145323 02191004043

آفر تور استانبول ویژه آذر و دی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:20
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 10:20
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
107,400 تومان
14,490,000 تومان
9,080,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,770,000 تومان
11,670,000 تومان
7,970,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,220,000 تومان
13,450,000 تومان
9,080,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,640,000 تومان
14,280,000 تومان
9,080,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,640,000 تومان
14,280,000 تومان
9,080,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,160,000 تومان
15,320,000 تومان
10,120,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,160,000 تومان
15,320,000 تومان
10,120,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,580,000 تومان
16,150,000 تومان
10,120,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,780,000 تومان
16,570,000 تومان
10,330,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,100,000 تومان
17,190,000 تومان
9,700,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,200,000 تومان
17,400,000 تومان
10,330,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,720,000 تومان
18,440,000 تومان
9,290,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,820,000 تومان
18,650,000 تومان
9,080,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,030,000 تومان
19,060,000 تومان
9,080,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,240,000 تومان
19,480,000 تومان
10,330,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,240,000 تومان
19,480,000 تومان
9,290,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,660,000 تومان
20,310,000 تومان
9,290,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,760,000 تومان
20,520,000 تومان
10,330,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,970,000 تومان
20,940,000 تومان
10,330,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,380,000 تومان
21,770,000 تومان
12,410,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,320,000 تومان
23,640,000 تومان
11,160,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,010,000 تومان
25,010,000 تومان
10,420,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,120,000 تومان
25,240,000 تومان
11,560,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,120,000 تومان
25,240,000 تومان
10,420,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,570,000 تومان
26,140,000 تومان
13,450,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,800,000 تومان
24,330,000 تومان
11,560,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,300,000 تومان
25,510,000 تومان
10,120,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,720,000 تومان
26,150,000 تومان
13,840,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,830,000 تومان
28,660,000 تومان
14,980,000 تومان
9,280,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,080,000 تومان
28,890,000 تومان
12,700,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,310,000 تومان
31,620,000 تومان
52,600,000 تومان
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,400 تومان 14,490,000 تومان 9,080,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,770,000 تومان 11,670,000 تومان 7,970,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,220,000 تومان 13,450,000 تومان 9,080,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,640,000 تومان 14,280,000 تومان 9,080,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,640,000 تومان 14,280,000 تومان 9,080,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,160,000 تومان 15,320,000 تومان 10,120,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,160,000 تومان 15,320,000 تومان 10,120,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,580,000 تومان 16,150,000 تومان 10,120,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,780,000 تومان 16,570,000 تومان 10,330,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,100,000 تومان 17,190,000 تومان 9,700,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,200,000 تومان 17,400,000 تومان 10,330,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,720,000 تومان 18,440,000 تومان 9,290,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,820,000 تومان 18,650,000 تومان 9,080,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,030,000 تومان 19,060,000 تومان 9,080,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,240,000 تومان 19,480,000 تومان 10,330,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,240,000 تومان 19,480,000 تومان 9,290,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,660,000 تومان 20,310,000 تومان 9,290,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,760,000 تومان 20,520,000 تومان 10,330,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,970,000 تومان 20,940,000 تومان 10,330,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,380,000 تومان 21,770,000 تومان 12,410,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,320,000 تومان 23,640,000 تومان 11,160,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,010,000 تومان 25,010,000 تومان 10,420,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,120,000 تومان 25,240,000 تومان 11,560,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,120,000 تومان 25,240,000 تومان 10,420,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,570,000 تومان 26,140,000 تومان 13,450,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,800,000 تومان 24,330,000 تومان 11,560,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان 25,510,000 تومان 10,120,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,720,000 تومان 26,150,000 تومان 13,840,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,830,000 تومان 28,660,000 تومان 14,980,000 تومان 9,280,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,080,000 تومان 28,890,000 تومان 12,700,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,310,000 تومان 31,620,000 تومان 52,600,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC