02145323 02191004043

تور استانبول ویژه پاییز 1402****

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:55
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 10:55
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
8,700,000 تومان
10,700,000 تومان
8,500,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,400,000 تومان
15,110,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,560,000 تومان
15,420,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,560,000 تومان
15,420,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,640,000 تومان
15,580,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,720,000 تومان
15,740,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,720,000 تومان
15,740,000 تومان
11,450,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,880,000 تومان
16,060,000 تومان
12,080,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,880,000 تومان
16,060,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,040,000 تومان
16,380,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,200,000 تومان
15,420,000 تومان
13,200,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,360,000 تومان
17,010,000 تومان
13,360,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,520,000 تومان
17,330,000 تومان
11,130,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,520,000 تومان
17,330,000 تومان
12,880,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,520,000 تومان
16,700,000 تومان
13,520,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,830,000 تومان
17,970,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,830,000 تومان
17,970,000 تومان
13,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,470,000 تومان
19,240,000 تومان
12,240,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,470,000 تومان
19,240,000 تومان
11,450,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,470,000 تومان
19,240,000 تومان
11,290,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,470,000 تومان
19,240,000 تومان
11,450,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,870,000 تومان
20,040,000 تومان
12,240,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,260,000 تومان
20,830,000 تومان
11,450,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,820,000 تومان
21,940,000 تومان
12,240,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,220,000 تومان
22,740,000 تومان
12,880,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,630,000 تومان
23,550,000 تومان
13,120,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,880,000 تومان
23,210,000 تومان
12,260,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,970,000 تومان
24,240,000 تومان
12,260,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,040,000 تومان
13,120,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,570,000 تومان
23,850,000 تومان
12,080,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,740,000 تومان
24,060,000 تومان
14,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,250,000 تومان
26,800,000 تومان
14,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,100,000 تومان
26,800,000 تومان
13,980,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,520,000 تومان
35,350,000 تومان
13,980,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,700,000 تومان 10,700,000 تومان 8,500,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,400,000 تومان 15,110,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,560,000 تومان 15,420,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,560,000 تومان 15,420,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,640,000 تومان 15,580,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,720,000 تومان 15,740,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,720,000 تومان 15,740,000 تومان 11,450,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,880,000 تومان 16,060,000 تومان 12,080,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,880,000 تومان 16,060,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,040,000 تومان 16,380,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 15,420,000 تومان 13,200,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,360,000 تومان 17,010,000 تومان 13,360,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,520,000 تومان 17,330,000 تومان 11,130,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,520,000 تومان 17,330,000 تومان 12,880,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,520,000 تومان 16,700,000 تومان 13,520,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,830,000 تومان 17,970,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,830,000 تومان 17,970,000 تومان 13,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,470,000 تومان 19,240,000 تومان 12,240,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,470,000 تومان 19,240,000 تومان 11,450,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,470,000 تومان 19,240,000 تومان 11,290,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,470,000 تومان 19,240,000 تومان 11,450,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,870,000 تومان 20,040,000 تومان 12,240,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,260,000 تومان 20,830,000 تومان 11,450,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,820,000 تومان 21,940,000 تومان 12,240,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,220,000 تومان 22,740,000 تومان 12,880,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,630,000 تومان 23,550,000 تومان 13,120,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,880,000 تومان 23,210,000 تومان 12,260,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,970,000 تومان 24,240,000 تومان 12,260,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,040,000 تومان 13,120,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,570,000 تومان 23,850,000 تومان 12,080,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,740,000 تومان 24,060,000 تومان 14,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,250,000 تومان 26,800,000 تومان 14,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,100,000 تومان 26,800,000 تومان 13,980,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,520,000 تومان 35,350,000 تومان 13,980,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC