02145323 02191004043

آفر تور استانبول ویژه 3 شب

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
7,500,000 تومان
9,500,000 تومان
7,000,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
9,220,000 تومان
11,640,000 تومان
8,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
9,220,000 تومان
11,640,000 تومان
8,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
9,530,000 تومان
12,260,000 تومان
8,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
9,610,000 تومان
12,420,000 تومان
8,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
9,760,000 تومان
12,730,000 تومان
8,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
9,920,000 تومان
13,040,000 تومان
9,140,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
9,920,000 تومان
13,040,000 تومان
9,140,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
10,230,000 تومان
13,660,000 تومان
9,140,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
10,390,000 تومان
13,980,000 تومان
9,300,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
10,540,000 تومان
14,290,000 تومان
8,200,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
10,620,000 تومان
14,440,000 تومان
8,830,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
10,700,000 تومان
14,600,000 تومان
9,300,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
11,090,000 تومان
15,380,000 تومان
8,520,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
11,170,000 تومان
15,540,000 تومان
8,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
11,320,000 تومان
15,850,000 تومان
8,520,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
11,320,000 تومان
15,850,000 تومان
8,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
11,480,000 تومان
16,160,000 تومان
9,300,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
11,480,000 تومان
16,160,000 تومان
8,520,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
11,710,000 تومان
16,630,000 تومان
8,520,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
11,870,000 تومان
16,940,000 تومان
9,300,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
12,180,000 تومان
17,560,000 تومان
9,300,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
12,340,000 تومان
17,880,000 تومان
10,860,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
13,040,000 تومان
19,280,000 تومان
9,920,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
13,550,000 تومان
20,310,000 تومان
9,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
13,640,000 تومان
20,480,000 تومان
10,220,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
13,640,000 تومان
20,480,000 تومان
9,360,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
13,980,000 تومان
21,150,000 تومان
11,640,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
14,150,000 تومان
19,800,000 تومان
10,220,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
14,520,000 تومان
20,680,000 تومان
9,140,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
14,840,000 تومان
21,160,000 تومان
11,930,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
14,920,000 تومان
23,040,000 تومان
12,780,000 تومان
8,510,000 تومان
---
رزرو
15,860,000 تومان
23,220,000 تومان
11,080,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
16,030,000 تومان
25,270,000 تومان
41,000,000 تومان
6,800,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,500,000 تومان 9,500,000 تومان 7,000,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,220,000 تومان 11,640,000 تومان 8,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,220,000 تومان 11,640,000 تومان 8,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,530,000 تومان 12,260,000 تومان 8,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,610,000 تومان 12,420,000 تومان 8,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,760,000 تومان 12,730,000 تومان 8,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,920,000 تومان 13,040,000 تومان 9,140,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,920,000 تومان 13,040,000 تومان 9,140,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,230,000 تومان 13,660,000 تومان 9,140,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,390,000 تومان 13,980,000 تومان 9,300,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,540,000 تومان 14,290,000 تومان 8,200,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,620,000 تومان 14,440,000 تومان 8,830,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,700,000 تومان 14,600,000 تومان 9,300,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان 15,380,000 تومان 8,520,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,170,000 تومان 15,540,000 تومان 8,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,320,000 تومان 15,850,000 تومان 8,520,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,320,000 تومان 15,850,000 تومان 8,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,480,000 تومان 16,160,000 تومان 9,300,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,480,000 تومان 16,160,000 تومان 8,520,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,710,000 تومان 16,630,000 تومان 8,520,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,870,000 تومان 16,940,000 تومان 9,300,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,180,000 تومان 17,560,000 تومان 9,300,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,340,000 تومان 17,880,000 تومان 10,860,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,040,000 تومان 19,280,000 تومان 9,920,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,550,000 تومان 20,310,000 تومان 9,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,640,000 تومان 20,480,000 تومان 10,220,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,640,000 تومان 20,480,000 تومان 9,360,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,980,000 تومان 21,150,000 تومان 11,640,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,150,000 تومان 19,800,000 تومان 10,220,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,520,000 تومان 20,680,000 تومان 9,140,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,840,000 تومان 21,160,000 تومان 11,930,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,920,000 تومان 23,040,000 تومان 12,780,000 تومان 8,510,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,860,000 تومان 23,220,000 تومان 11,080,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,030,000 تومان 25,270,000 تومان 41,000,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC