02145323 02191004043

آفر تور استانبول پیشنهاد سپهران

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,000,000 تومان
12,500,000 تومان
9,700,000 تومان
9,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,750,000 تومان
13,390,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,930,000 تومان
13,760,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,930,000 تومان
13,760,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,930,000 تومان
13,760,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,200,000 تومان
14,310,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,300,000 تومان
14,490,000 تومان
12,300,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,390,000 تومان
14,680,000 تومان
12,110,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,660,000 تومان
15,220,000 تومان
12,110,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,750,000 تومان
15,410,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,840,000 تومان
15,590,000 تومان
12,110,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,840,000 تومان
15,590,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,840,000 تومان
15,590,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,300,000 تومان
16,500,000 تومان
13,760,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,300,000 تومان
16,500,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,390,000 تومان
16,690,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,490,000 تومان
16,870,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,490,000 تومان
16,870,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,850,000 تومان
17,600,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,850,000 تومان
17,600,000 تومان
12,660,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,940,000 تومان
17,790,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,030,000 تومان
17,970,000 تومان
13,760,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,030,000 تومان
17,970,000 تومان
12,840,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,060,000 تومان
18,020,000 تومان
12,080,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,130,000 تومان
18,150,000 تومان
11,930,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,130,000 تومان
18,150,000 تومان
12,110,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,680,000 تومان
19,250,000 تومان
13,760,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,150,000 تومان
20,200,000 تومان
13,070,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,450,000 تومان
20,790,000 تومان
14,060,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,050,000 تومان
22,000,000 تومان
13,760,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,600,000 تومان
23,090,000 تومان
14,860,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,870,000 تومان
23,640,000 تومان
12,840,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,130,000 تومان
24,160,000 تومان
13,270,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,120,000 تومان
26,140,000 تومان
13,470,000 تومان
10,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان 12,500,000 تومان 9,700,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,750,000 تومان 13,390,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,930,000 تومان 13,760,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,930,000 تومان 13,760,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,930,000 تومان 13,760,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,200,000 تومان 14,310,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,300,000 تومان 14,490,000 تومان 12,300,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,390,000 تومان 14,680,000 تومان 12,110,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,660,000 تومان 15,220,000 تومان 12,110,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,750,000 تومان 15,410,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,840,000 تومان 15,590,000 تومان 12,110,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,840,000 تومان 15,590,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,840,000 تومان 15,590,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,300,000 تومان 16,500,000 تومان 13,760,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,300,000 تومان 16,500,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,390,000 تومان 16,690,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 16,870,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 16,870,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,850,000 تومان 17,600,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,850,000 تومان 17,600,000 تومان 12,660,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,940,000 تومان 17,790,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,030,000 تومان 17,970,000 تومان 13,760,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,030,000 تومان 17,970,000 تومان 12,840,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,060,000 تومان 18,020,000 تومان 12,080,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,130,000 تومان 18,150,000 تومان 11,930,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,130,000 تومان 18,150,000 تومان 12,110,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,680,000 تومان 19,250,000 تومان 13,760,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,150,000 تومان 20,200,000 تومان 13,070,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,450,000 تومان 20,790,000 تومان 14,060,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,050,000 تومان 22,000,000 تومان 13,760,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان 23,090,000 تومان 14,860,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,870,000 تومان 23,640,000 تومان 12,840,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,130,000 تومان 24,160,000 تومان 13,270,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,120,000 تومان 26,140,000 تومان 13,470,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC