02145323 02191004043

تور لحظه ی آخری استانبول

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,200,000 تومان
12,600,000 تومان
9,800,000 تومان
9,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,100,000 تومان
14,290,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,340,000 تومان
14,780,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,340,000 تومان
14,780,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,340,000 تومان
14,780,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,710,000 تومان
15,510,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,830,000 تومان
15,760,000 تومان
12,830,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,950,000 تومان
16,000,000 تومان
12,580,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,320,000 تومان
16,730,000 تومان
12,580,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,440,000 تومان
16,980,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,560,000 تومان
17,220,000 تومان
12,580,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,560,000 تومان
17,220,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,560,000 تومان
17,220,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,170,000 تومان
18,440,000 تومان
14,780,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,170,000 تومان
18,440,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,290,000 تومان
18,680,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,410,000 تومان
18,930,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,410,000 تومان
18,930,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,900,000 تومان
19,900,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,900,000 تومان
19,900,000 تومان
13,320,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,020,000 تومان
20,150,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,150,000 تومان
20,390,000 تومان
14,780,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,150,000 تومان
20,390,000 تومان
13,560,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,180,000 تومان
20,460,000 تومان
12,540,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,270,000 تومان
20,640,000 تومان
12,340,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,270,000 تومان
20,640,000 تومان
12,580,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,000,000 تومان
22,100,000 تومان
14,780,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,630,000 تومان
23,360,000 تومان
13,860,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,030,000 تومان
24,160,000 تومان
15,180,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,830,000 تومان
25,760,000 تومان
14,780,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,560,000 تومان
27,220,000 تومان
16,240,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,930,000 تومان
27,960,000 تومان
13,560,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,270,000 تومان
28,640,000 تومان
14,120,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,590,000 تومان
31,280,000 تومان
14,390,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,200,000 تومان 12,600,000 تومان 9,800,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,100,000 تومان 14,290,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,340,000 تومان 14,780,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,340,000 تومان 14,780,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,340,000 تومان 14,780,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,710,000 تومان 15,510,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,830,000 تومان 15,760,000 تومان 12,830,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,950,000 تومان 16,000,000 تومان 12,580,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,320,000 تومان 16,730,000 تومان 12,580,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,440,000 تومان 16,980,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,560,000 تومان 17,220,000 تومان 12,580,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,560,000 تومان 17,220,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,560,000 تومان 17,220,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,170,000 تومان 18,440,000 تومان 14,780,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,170,000 تومان 18,440,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 18,680,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,410,000 تومان 18,930,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,410,000 تومان 18,930,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان 19,900,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان 19,900,000 تومان 13,320,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,020,000 تومان 20,150,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,150,000 تومان 20,390,000 تومان 14,780,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,150,000 تومان 20,390,000 تومان 13,560,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,180,000 تومان 20,460,000 تومان 12,540,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,270,000 تومان 20,640,000 تومان 12,340,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,270,000 تومان 20,640,000 تومان 12,580,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان 22,100,000 تومان 14,780,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,630,000 تومان 23,360,000 تومان 13,860,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,030,000 تومان 24,160,000 تومان 15,180,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,830,000 تومان 25,760,000 تومان 14,780,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,560,000 تومان 27,220,000 تومان 16,240,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,930,000 تومان 27,960,000 تومان 13,560,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,270,000 تومان 28,640,000 تومان 14,120,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان 31,280,000 تومان 14,390,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC