02145323 02191004043

تور 5 شب استانبول با قیمت ویژه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
8,810,000 تومان
11,320,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,960,000 تومان
11,610,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,250,000 تومان
12,200,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,250,000 تومان
12,200,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,250,000 تومان
12,200,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,690,000 تومان
13,080,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,840,000 تومان
13,380,000 تومان
9,840,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,430,000 تومان
14,560,000 تومان
9,540,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,580,000 تومان
14,860,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,720,000 تومان
15,150,000 تومان
9,540,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,720,000 تومان
15,150,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,720,000 تومان
15,150,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,720,000 تومان
15,150,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,870,000 تومان
15,440,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,460,000 تومان
16,620,000 تومان
12,200,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,460,000 تومان
16,620,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,610,000 تومان
16,920,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,610,000 تومان
16,920,000 تومان
10,720,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,760,000 تومان
17,220,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,760,000 تومان
17,220,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,350,000 تومان
18,400,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,350,000 تومان
18,400,000 تومان
10,430,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,500,000 تومان
18,690,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,640,000 تومان
18,980,000 تومان
12,200,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,640,000 تومان
18,980,000 تومان
10,720,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,700,000 تومان
19,100,000 تومان
9,500,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,790,000 تومان
19,280,000 تومان
9,250,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,790,000 تومان
19,280,000 تومان
9,540,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,710,000 تومان
23,120,000 تومان
11,020,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,260,000 تومان
24,220,000 تومان
11,420,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,420,000 تومان
24,540,000 تومان
11,420,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,890,000 تومان
25,480,000 تومان
12,200,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,900,000 تومان
25,500,000 تومان
14,940,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,770,000 تومان
27,240,000 تومان
13,970,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,860,000 تومان
24,220,000 تومان
12,700,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
28,130,000 تومان
10,720,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,260,000 تومان
32,220,000 تومان
11,740,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,870,000 تومان
33,440,000 تومان
15,440,000 تومان
15,440,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,900,000 تومان
33,500,000 تومان
12,700,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,020,000 تومان
30,780,000 تومان
10,720,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,860,000 تومان
32,220,000 تومان
14,300,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,380,000 تومان
42,460,000 تومان
9,820,000 تومان
6,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,810,000 تومان 11,320,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,960,000 تومان 11,610,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,250,000 تومان 12,200,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,250,000 تومان 12,200,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,250,000 تومان 12,200,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,690,000 تومان 13,080,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,840,000 تومان 13,380,000 تومان 9,840,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,430,000 تومان 14,560,000 تومان 9,540,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,580,000 تومان 14,860,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,720,000 تومان 15,150,000 تومان 9,540,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,720,000 تومان 15,150,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,720,000 تومان 15,150,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,720,000 تومان 15,150,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,870,000 تومان 15,440,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,460,000 تومان 16,620,000 تومان 12,200,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,460,000 تومان 16,620,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,610,000 تومان 16,920,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,610,000 تومان 16,920,000 تومان 10,720,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,760,000 تومان 17,220,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,760,000 تومان 17,220,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,350,000 تومان 18,400,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,350,000 تومان 18,400,000 تومان 10,430,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان 18,690,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,640,000 تومان 18,980,000 تومان 12,200,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,640,000 تومان 18,980,000 تومان 10,720,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان 19,100,000 تومان 9,500,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,790,000 تومان 19,280,000 تومان 9,250,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,790,000 تومان 19,280,000 تومان 9,540,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,710,000 تومان 23,120,000 تومان 11,020,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,260,000 تومان 24,220,000 تومان 11,420,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,420,000 تومان 24,540,000 تومان 11,420,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,890,000 تومان 25,480,000 تومان 12,200,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان 25,500,000 تومان 14,940,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,770,000 تومان 27,240,000 تومان 13,970,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,860,000 تومان 24,220,000 تومان 12,700,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 28,130,000 تومان 10,720,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,260,000 تومان 32,220,000 تومان 11,740,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,870,000 تومان 33,440,000 تومان 15,440,000 تومان 15,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان 33,500,000 تومان 12,700,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,020,000 تومان 30,780,000 تومان 10,720,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,860,000 تومان 32,220,000 تومان 14,300,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,380,000 تومان 42,460,000 تومان 9,820,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 5 شب و 6 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC