02145323 02191004043

تور مارماریس ویژه تابستان1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 03:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
29,840,000 تومان
52,120,000 تومان
21,860,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,900,000 تومان
42,080,000 تومان
21,740,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,900,000 تومان
42,080,000 تومان
21,740,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,280,000 تومان
50,220,000 تومان
23,100,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,060,000 تومان
46,820,000 تومان
23,320,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,680,000 تومان
65,800,000 تومان
-
-
premium beach +14
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,380,000 تومان
57,660,000 تومان
26,140,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,720,000 تومان
64,120,000 تومان
26,140,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,740,000 تومان
71,900,000 تومان
26,820,000 تومان
16,990,000 تومان
main land
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,640,000 تومان
77,700,000 تومان
28,100,000 تومان
16,990,000 تومان
Sea View
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,120,000 تومان
62,420,000 تومان
28,520,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,440,000 تومان
83,320,000 تومان
29,660,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,840,000 تومان
66,140,000 تومان
29,880,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,860,000 تومان
67,500,000 تومان
30,220,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,500,000 تومان
91,440,000 تومان
31,540,000 تومان
16,990,000 تومان
club turban
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,500,000 تومان
71,460,000 تومان
31,540,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,900,000 تومان
72,240,000 تومان
31,900,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,680,000 تومان
74,900,000 تومان
32,780,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,940,000 تومان
79,360,000 تومان
32,920,000 تومان
16,990,000 تومان
land view
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,340,000 تومان
96,740,000 تومان
39,960,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,400,000 تومان
102,980,000 تومان
42,140,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,380,000 تومان
129,370,000 تومان
51,400,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,840,000 تومان 52,120,000 تومان 21,860,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 42,080,000 تومان 21,740,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 42,080,000 تومان 21,740,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,280,000 تومان 50,220,000 تومان 23,100,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,060,000 تومان 46,820,000 تومان 23,320,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,680,000 تومان 65,800,000 تومان - -
توضیحات : premium beach +14
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,380,000 تومان 57,660,000 تومان 26,140,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,720,000 تومان 64,120,000 تومان 26,140,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,740,000 تومان 71,900,000 تومان 26,820,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : main land
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,640,000 تومان 77,700,000 تومان 28,100,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : Sea View
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,120,000 تومان 62,420,000 تومان 28,520,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,440,000 تومان 83,320,000 تومان 29,660,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,840,000 تومان 66,140,000 تومان 29,880,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,860,000 تومان 67,500,000 تومان 30,220,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,500,000 تومان 91,440,000 تومان 31,540,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : club turban
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,500,000 تومان 71,460,000 تومان 31,540,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,900,000 تومان 72,240,000 تومان 31,900,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,680,000 تومان 74,900,000 تومان 32,780,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,940,000 تومان 79,360,000 تومان 32,920,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : land view
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,340,000 تومان 96,740,000 تومان 39,960,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,400,000 تومان 102,980,000 تومان 42,140,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,380,000 تومان 129,370,000 تومان 51,400,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 گشت شهری
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
6 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
2 اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد)
3 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
4 اسکن عکس 4*3 تمام رخ
5 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
6 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
               نرخ نوزاد 2.200.000 تومان می باشد.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC