02145323 02191004043

تور استانبول 4 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه جدید استانبول (شروع سفر)
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,230,000 تومان
16,900,000 تومان
13,560,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,770,000 تومان
17,980,000 تومان
13,290,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,310,000 تومان
19,060,000 تومان
12,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,310,000 تومان
19,060,000 تومان
12,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,990,000 تومان
20,410,000 تومان
13,020,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,800,000 تومان
22,170,000 تومان
14,230,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,340,000 تومان
22,980,000 تومان
13,290,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,340,000 تومان
22,980,000 تومان
14,910,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,710,000 تومان
23,290,000 تومان
13,150,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,740,000 تومان
23,920,000 تومان
13,020,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,740,000 تومان
21,630,000 تومان
14,230,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,010,000 تومان
24,330,000 تومان
13,690,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,630,000 تومان
25,680,000 تومان
13,560,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,900,000 تومان
28,240,000 تومان
14,230,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,090,000 تومان
30,640,000 تومان
13,740,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,240,000 تومان
30,940,000 تومان
15,210,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,270,000 تومان
32,110,000 تومان
16,240,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,290,000 تومان
34,030,000 تومان
16,680,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,500,000 تومان
37,990,000 تومان
14,620,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,500,000 تومان
37,990,000 تومان
18,590,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,940,000 تومان
38,730,000 تومان
14,470,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,230,000 تومان 16,900,000 تومان 13,560,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,770,000 تومان 17,980,000 تومان 13,290,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,310,000 تومان 19,060,000 تومان 12,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,310,000 تومان 19,060,000 تومان 12,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان 20,410,000 تومان 13,020,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,800,000 تومان 22,170,000 تومان 14,230,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,340,000 تومان 22,980,000 تومان 13,290,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,340,000 تومان 22,980,000 تومان 14,910,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,710,000 تومان 23,290,000 تومان 13,150,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,740,000 تومان 23,920,000 تومان 13,020,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,740,000 تومان 21,630,000 تومان 14,230,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,010,000 تومان 24,330,000 تومان 13,690,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,630,000 تومان 25,680,000 تومان 13,560,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان 28,240,000 تومان 14,230,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,090,000 تومان 30,640,000 تومان 13,740,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,240,000 تومان 30,940,000 تومان 15,210,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,270,000 تومان 32,110,000 تومان 16,240,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,290,000 تومان 34,030,000 تومان 16,680,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان 37,990,000 تومان 14,620,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان 37,990,000 تومان 18,590,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,940,000 تومان 38,730,000 تومان 14,470,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC