02145323 02191004043

تور استانبول 4 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه جدید استانبول (شروع سفر)
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,730,000 تومان
16,400,000 تومان
13,060,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,270,000 تومان
17,480,000 تومان
12,790,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,810,000 تومان
18,560,000 تومان
12,380,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,810,000 تومان
18,560,000 تومان
12,380,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,490,000 تومان
19,910,000 تومان
12,520,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,300,000 تومان
21,670,000 تومان
13,730,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,840,000 تومان
22,480,000 تومان
12,790,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,840,000 تومان
22,480,000 تومان
14,410,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,210,000 تومان
22,790,000 تومان
12,650,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,240,000 تومان
23,420,000 تومان
12,520,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,240,000 تومان
21,130,000 تومان
13,730,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,510,000 تومان
23,830,000 تومان
13,190,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,130,000 تومان
25,180,000 تومان
13,060,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,400,000 تومان
27,740,000 تومان
13,730,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,590,000 تومان
30,140,000 تومان
13,240,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,740,000 تومان
30,440,000 تومان
14,710,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,770,000 تومان
31,610,000 تومان
15,740,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,790,000 تومان
33,530,000 تومان
16,180,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,000,000 تومان
37,490,000 تومان
14,120,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,000,000 تومان
37,490,000 تومان
18,090,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,440,000 تومان
38,230,000 تومان
13,970,000 تومان
11,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,730,000 تومان 16,400,000 تومان 13,060,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,270,000 تومان 17,480,000 تومان 12,790,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,810,000 تومان 18,560,000 تومان 12,380,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,810,000 تومان 18,560,000 تومان 12,380,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان 19,910,000 تومان 12,520,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان 21,670,000 تومان 13,730,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,840,000 تومان 22,480,000 تومان 12,790,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,840,000 تومان 22,480,000 تومان 14,410,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,210,000 تومان 22,790,000 تومان 12,650,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,240,000 تومان 23,420,000 تومان 12,520,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,240,000 تومان 21,130,000 تومان 13,730,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,510,000 تومان 23,830,000 تومان 13,190,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,130,000 تومان 25,180,000 تومان 13,060,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,400,000 تومان 27,740,000 تومان 13,730,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان 30,140,000 تومان 13,240,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,740,000 تومان 30,440,000 تومان 14,710,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,770,000 تومان 31,610,000 تومان 15,740,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,790,000 تومان 33,530,000 تومان 16,180,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,000,000 تومان 37,490,000 تومان 14,120,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,000,000 تومان 37,490,000 تومان 18,090,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,440,000 تومان 38,230,000 تومان 13,970,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC