02145323 02191004043

تور استانبول 4 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه جدید استانبول (شروع سفر)
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,730,000 تومان
17,400,000 تومان
14,060,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,270,000 تومان
18,480,000 تومان
13,790,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,810,000 تومان
19,560,000 تومان
13,380,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,810,000 تومان
19,560,000 تومان
13,380,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,490,000 تومان
20,910,000 تومان
13,520,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,300,000 تومان
22,670,000 تومان
14,730,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,840,000 تومان
23,480,000 تومان
13,790,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,840,000 تومان
23,480,000 تومان
15,410,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,210,000 تومان
23,790,000 تومان
13,650,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,240,000 تومان
24,420,000 تومان
13,520,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,240,000 تومان
22,130,000 تومان
14,730,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,510,000 تومان
24,830,000 تومان
14,190,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,130,000 تومان
26,180,000 تومان
14,060,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,400,000 تومان
28,740,000 تومان
14,730,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,590,000 تومان
31,140,000 تومان
14,240,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,740,000 تومان
31,440,000 تومان
15,710,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,770,000 تومان
32,610,000 تومان
16,740,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,790,000 تومان
34,530,000 تومان
17,180,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,000,000 تومان
38,490,000 تومان
15,120,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,000,000 تومان
38,490,000 تومان
19,090,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,440,000 تومان
39,230,000 تومان
14,970,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,730,000 تومان 17,400,000 تومان 14,060,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,270,000 تومان 18,480,000 تومان 13,790,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,810,000 تومان 19,560,000 تومان 13,380,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,810,000 تومان 19,560,000 تومان 13,380,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان 20,910,000 تومان 13,520,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان 22,670,000 تومان 14,730,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,840,000 تومان 23,480,000 تومان 13,790,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,840,000 تومان 23,480,000 تومان 15,410,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,210,000 تومان 23,790,000 تومان 13,650,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,240,000 تومان 24,420,000 تومان 13,520,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,240,000 تومان 22,130,000 تومان 14,730,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,510,000 تومان 24,830,000 تومان 14,190,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,130,000 تومان 26,180,000 تومان 14,060,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,400,000 تومان 28,740,000 تومان 14,730,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,590,000 تومان 31,140,000 تومان 14,240,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,740,000 تومان 31,440,000 تومان 15,710,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,770,000 تومان 32,610,000 تومان 16,740,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,790,000 تومان 34,530,000 تومان 17,180,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,000,000 تومان 38,490,000 تومان 15,120,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,000,000 تومان 38,490,000 تومان 19,090,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,440,000 تومان 39,230,000 تومان 14,970,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC