02145323 02191004043

تور استانبول 4 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه جدید استانبول (شروع سفر)
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,730,000 تومان
15,400,000 تومان
12,060,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,270,000 تومان
16,480,000 تومان
11,790,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,810,000 تومان
17,560,000 تومان
11,380,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,810,000 تومان
17,560,000 تومان
11,380,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,490,000 تومان
18,910,000 تومان
11,520,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,300,000 تومان
20,670,000 تومان
12,730,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,840,000 تومان
21,480,000 تومان
11,790,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,840,000 تومان
21,480,000 تومان
13,410,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,210,000 تومان
21,790,000 تومان
11,650,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,240,000 تومان
22,420,000 تومان
11,520,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,240,000 تومان
20,130,000 تومان
12,730,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,510,000 تومان
22,830,000 تومان
12,190,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,130,000 تومان
24,180,000 تومان
12,060,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,400,000 تومان
26,740,000 تومان
12,730,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,590,000 تومان
29,140,000 تومان
12,240,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,740,000 تومان
29,440,000 تومان
13,710,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,770,000 تومان
30,610,000 تومان
14,740,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,790,000 تومان
32,530,000 تومان
15,180,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,000,000 تومان
36,490,000 تومان
13,120,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,000,000 تومان
36,490,000 تومان
17,090,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,440,000 تومان
37,230,000 تومان
12,970,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,730,000 تومان 15,400,000 تومان 12,060,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,270,000 تومان 16,480,000 تومان 11,790,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,810,000 تومان 17,560,000 تومان 11,380,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,810,000 تومان 17,560,000 تومان 11,380,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان 18,910,000 تومان 11,520,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,300,000 تومان 20,670,000 تومان 12,730,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,840,000 تومان 21,480,000 تومان 11,790,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,840,000 تومان 21,480,000 تومان 13,410,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,210,000 تومان 21,790,000 تومان 11,650,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,240,000 تومان 22,420,000 تومان 11,520,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,240,000 تومان 20,130,000 تومان 12,730,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,510,000 تومان 22,830,000 تومان 12,190,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,130,000 تومان 24,180,000 تومان 12,060,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,400,000 تومان 26,740,000 تومان 12,730,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,590,000 تومان 29,140,000 تومان 12,240,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,740,000 تومان 29,440,000 تومان 13,710,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,770,000 تومان 30,610,000 تومان 14,740,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,790,000 تومان 32,530,000 تومان 15,180,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,000,000 تومان 36,490,000 تومان 13,120,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,000,000 تومان 36,490,000 تومان 17,090,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,440,000 تومان 37,230,000 تومان 12,970,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC