02145323 02191004043

تور استانبول 4 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی (شروع سفر)
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • TBZ فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,730,000 تومان
13,400,000 تومان
10,060,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,270,000 تومان
14,480,000 تومان
9,790,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,810,000 تومان
15,560,000 تومان
9,380,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,810,000 تومان
15,560,000 تومان
9,380,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,490,000 تومان
16,910,000 تومان
9,520,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,300,000 تومان
18,670,000 تومان
10,730,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,840,000 تومان
19,480,000 تومان
9,790,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,840,000 تومان
19,480,000 تومان
11,410,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,210,000 تومان
19,790,000 تومان
9,650,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,240,000 تومان
20,420,000 تومان
9,520,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,240,000 تومان
18,130,000 تومان
10,730,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,510,000 تومان
20,830,000 تومان
10,190,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,130,000 تومان
22,180,000 تومان
10,060,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,400,000 تومان
24,740,000 تومان
10,730,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,590,000 تومان
27,140,000 تومان
10,240,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,740,000 تومان
27,440,000 تومان
11,710,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,770,000 تومان
28,610,000 تومان
12,740,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,790,000 تومان
30,530,000 تومان
13,180,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,000,000 تومان
34,490,000 تومان
11,120,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,000,000 تومان
34,490,000 تومان
15,090,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,440,000 تومان
35,230,000 تومان
10,970,000 تومان
8,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,730,000 تومان 13,400,000 تومان 10,060,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,270,000 تومان 14,480,000 تومان 9,790,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,810,000 تومان 15,560,000 تومان 9,380,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,810,000 تومان 15,560,000 تومان 9,380,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان 16,910,000 تومان 9,520,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,300,000 تومان 18,670,000 تومان 10,730,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,840,000 تومان 19,480,000 تومان 9,790,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,840,000 تومان 19,480,000 تومان 11,410,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان 19,790,000 تومان 9,650,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,240,000 تومان 20,420,000 تومان 9,520,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,240,000 تومان 18,130,000 تومان 10,730,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,510,000 تومان 20,830,000 تومان 10,190,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,130,000 تومان 22,180,000 تومان 10,060,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان 24,740,000 تومان 10,730,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,590,000 تومان 27,140,000 تومان 10,240,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,740,000 تومان 27,440,000 تومان 11,710,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,770,000 تومان 28,610,000 تومان 12,740,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,790,000 تومان 30,530,000 تومان 13,180,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان 34,490,000 تومان 11,120,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان 34,490,000 تومان 15,090,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,440,000 تومان 35,230,000 تومان 10,970,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC