02145323 02191004043

تور بهاری استانبول (نقد - اقساط)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:20
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 08:20
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:40
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:40
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,130,000 تومان
15,530,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,130,000 تومان
15,530,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,130,000 تومان
15,530,000 تومان
11,790,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,130,000 تومان
15,530,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,130,000 تومان
15,530,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,270,000 تومان
15,800,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,540,000 تومان
15,530,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,950,000 تومان
17,160,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,220,000 تومان
17,710,000 تومان
12,610,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,350,000 تومان
17,980,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,490,000 تومان
18,250,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,630,000 تومان
18,520,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,760,000 تومان
18,790,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,030,000 تومان
19,340,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,440,000 تومان
20,150,000 تومان
12,610,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,580,000 تومان
20,430,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,850,000 تومان
20,970,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,260,000 تومان
21,790,000 تومان
12,610,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,260,000 تومان
21,790,000 تومان
12,880,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,530,000 تومان
22,330,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,590,000 تومان
22,450,000 تومان
11,450,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,800,000 تومان
22,870,000 تومان
11,520,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,940,000 تومان
23,150,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,470,000 تومان
24,210,000 تومان
12,910,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
25,050,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
25,050,000 تومان
11,250,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,910,000 تومان
25,080,000 تومان
13,200,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,930,000 تومان
27,130,000 تومان
14,370,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,980,000 تومان
27,230,000 تومان
11,520,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,410,000 تومان
32,090,000 تومان
14,370,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,850,000 تومان
32,970,000 تومان
14,370,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,790,000 تومان
34,840,000 تومان
12,880,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,310,000 تومان
35,890,000 تومان
14,370,000 تومان
13,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,010,000 تومان
34,570,000 تومان
12,610,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,550,000 تومان
38,380,000 تومان
12,880,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,910,000 تومان
35,590,000 تومان
14,370,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,780,000 تومان
40,830,000 تومان
12,880,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,710,000 تومان
43,770,000 تومان
20,210,000 تومان
8,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,130,000 تومان 15,530,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,130,000 تومان 15,530,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,130,000 تومان 15,530,000 تومان 11,790,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,130,000 تومان 15,530,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,130,000 تومان 15,530,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,270,000 تومان 15,800,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,540,000 تومان 15,530,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,950,000 تومان 17,160,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,220,000 تومان 17,710,000 تومان 12,610,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,350,000 تومان 17,980,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 18,250,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,630,000 تومان 18,520,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,760,000 تومان 18,790,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,030,000 تومان 19,340,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,440,000 تومان 20,150,000 تومان 12,610,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,580,000 تومان 20,430,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,850,000 تومان 20,970,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,260,000 تومان 21,790,000 تومان 12,610,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,260,000 تومان 21,790,000 تومان 12,880,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,530,000 تومان 22,330,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان 22,450,000 تومان 11,450,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,800,000 تومان 22,870,000 تومان 11,520,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,940,000 تومان 23,150,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,470,000 تومان 24,210,000 تومان 12,910,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 25,050,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 25,050,000 تومان 11,250,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,910,000 تومان 25,080,000 تومان 13,200,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,930,000 تومان 27,130,000 تومان 14,370,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,980,000 تومان 27,230,000 تومان 11,520,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,410,000 تومان 32,090,000 تومان 14,370,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,850,000 تومان 32,970,000 تومان 14,370,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,790,000 تومان 34,840,000 تومان 12,880,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,310,000 تومان 35,890,000 تومان 14,370,000 تومان 13,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,010,000 تومان 34,570,000 تومان 12,610,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,550,000 تومان 38,380,000 تومان 12,880,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,910,000 تومان 35,590,000 تومان 14,370,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,780,000 تومان 40,830,000 تومان 12,880,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,710,000 تومان 43,770,000 تومان 20,210,000 تومان 8,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 صبحانه
5 گشت شهری با نهار
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.000.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC