02145323 02191004043

تور استانبول ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,020,000 تومان
21,550,000 تومان
18,030,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,560,000 تومان
22,620,000 تومان
18,030,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,020,000 تومان
23,540,000 تومان
18,030,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,100,000 تومان
23,690,000 تومان
18,030,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,170,000 تومان
23,840,000 تومان
18,950,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,170,000 تومان
23,840,000 تومان
18,030,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,480,000 تومان
24,460,000 تومان
19,560,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,630,000 تومان
24,760,000 تومان
18,030,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,940,000 تومان
25,370,000 تومان
18,950,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,940,000 تومان
25,370,000 تومان
18,030,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,470,000 تومان
26,440,000 تومان
18,950,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,630,000 تومان
26,750,000 تومان
18,800,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,280,000 تومان
28,050,000 تومان
18,150,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,280,000 تومان
28,050,000 تومان
22,280,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,470,000 تومان
28,430,000 تومان
18,180,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,620,000 تومان
28,740,000 تومان
18,950,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,620,000 تومان
28,740,000 تومان
19,710,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,700,000 تومان
28,890,000 تومان
18,340,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,930,000 تومان
29,350,000 تومان
21,090,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,080,000 تومان
29,660,000 تومان
18,180,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,260,000 تومان
30,030,000 تومان
20,130,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,840,000 تومان
31,190,000 تومان
18,950,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,150,000 تومان
31,800,000 تومان
18,800,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,530,000 تومان
31,800,000 تومان
18,800,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,670,000 تومان
32,840,000 تومان
19,800,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,240,000 تومان
33,990,000 تومان
20,620,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,990,000 تومان
35,480,000 تومان
21,450,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,220,000 تومان
37,950,000 تومان
21,450,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,050,000 تومان
39,600,000 تومان
23,100,000 تومان
16,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,020,000 تومان 21,550,000 تومان 18,030,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,560,000 تومان 22,620,000 تومان 18,030,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,020,000 تومان 23,540,000 تومان 18,030,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,100,000 تومان 23,690,000 تومان 18,030,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,170,000 تومان 23,840,000 تومان 18,950,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,170,000 تومان 23,840,000 تومان 18,030,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,480,000 تومان 24,460,000 تومان 19,560,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,630,000 تومان 24,760,000 تومان 18,030,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,940,000 تومان 25,370,000 تومان 18,950,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,940,000 تومان 25,370,000 تومان 18,030,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,470,000 تومان 26,440,000 تومان 18,950,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,630,000 تومان 26,750,000 تومان 18,800,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان 28,050,000 تومان 18,150,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان 28,050,000 تومان 22,280,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,470,000 تومان 28,430,000 تومان 18,180,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,620,000 تومان 28,740,000 تومان 18,950,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,620,000 تومان 28,740,000 تومان 19,710,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,700,000 تومان 28,890,000 تومان 18,340,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,930,000 تومان 29,350,000 تومان 21,090,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,080,000 تومان 29,660,000 تومان 18,180,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,260,000 تومان 30,030,000 تومان 20,130,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,840,000 تومان 31,190,000 تومان 18,950,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,150,000 تومان 31,800,000 تومان 18,800,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,530,000 تومان 31,800,000 تومان 18,800,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,670,000 تومان 32,840,000 تومان 19,800,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,240,000 تومان 33,990,000 تومان 20,620,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان 35,480,000 تومان 21,450,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,220,000 تومان 37,950,000 تومان 21,450,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,050,000 تومان 39,600,000 تومان 23,100,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 صبحانه
6 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC