02145323 02191004043

تور بدروم ویژه پاییز 1402***

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه میلاس-بودروم
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
42,220,000 تومان
49,460,000 تومان
35,890,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
46,880,000 تومان
61,200,000 تومان
36,560,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
50,540,000 تومان
59,530,000 تومان
36,560,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
52,210,000 تومان
62,030,000 تومان
36,890,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
52,870,000 تومان
73,190,000 تومان
42,880,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
53,870,000 تومان
64,530,000 تومان
36,890,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
53,870,000 تومان
75,180,000 تومان
-
31,990,000 تومان
---
رزرو
56,870,000 تومان
69,020,000 تومان
45,210,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
57,530,000 تومان
70,020,000 تومان
37,220,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
59,870,000 تومان
76,250,000 تومان
37,550,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
60,860,000 تومان
75,020,000 تومان
37,550,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
60,860,000 تومان
89,170,000 تومان
37,550,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
62,860,000 تومان
93,170,000 تومان
47,880,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
64,530,000 تومان
80,510,000 تومان
37,550,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
70,850,000 تومان
90,000,000 تومان
38,220,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
71,850,000 تومان
111,150,000 تومان
38,220,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
96,500,000 تومان
128,460,000 تومان
39,550,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,220,000 تومان 49,460,000 تومان 35,890,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,880,000 تومان 61,200,000 تومان 36,560,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,540,000 تومان 59,530,000 تومان 36,560,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,210,000 تومان 62,030,000 تومان 36,890,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,870,000 تومان 73,190,000 تومان 42,880,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,870,000 تومان 64,530,000 تومان 36,890,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,870,000 تومان 75,180,000 تومان - 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,870,000 تومان 69,020,000 تومان 45,210,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,530,000 تومان 70,020,000 تومان 37,220,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,870,000 تومان 76,250,000 تومان 37,550,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,860,000 تومان 75,020,000 تومان 37,550,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,860,000 تومان 89,170,000 تومان 37,550,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,860,000 تومان 93,170,000 تومان 47,880,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,530,000 تومان 80,510,000 تومان 37,550,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,850,000 تومان 90,000,000 تومان 38,220,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,850,000 تومان 111,150,000 تومان 38,220,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,500,000 تومان 128,460,000 تومان 39,550,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

*** یک ساعت ترانسفر زمینی رفت و برگشت از به بدروم و بالعکس ***

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC