02145323 02191004043

تور تفلیس باتومی ویژه تابستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:00
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 18:00
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:30
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 15:30
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,990,000 تومان
20,470,000 تومان
14,210,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,550,000 تومان
21,530,000 تومان
14,210,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,760,000 تومان
21,950,000 تومان
14,210,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,760,000 تومان
21,950,000 تومان
14,210,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,080,000 تومان
22,590,000 تومان
14,850,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,330,000 تومان
25,500,000 تومان
16,070,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,510,000 تومان
26,400,000 تومان
16,330,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,710,000 تومان
27,200,000 تومان
17,130,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,710,000 تومان
29,850,000 تومان
17,660,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,710,000 تومان
28,790,000 تومان
17,660,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,710,000 تومان
29,850,000 تومان
18,190,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,710,000 تومان
28,260,000 تومان
18,190,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,710,000 تومان
29,850,000 تومان
19,780,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,240,000 تومان
28,790,000 تومان
16,070,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,360,000 تومان
35,150,000 تومان
19,780,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,360,000 تومان
35,150,000 تومان
17,660,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,890,000 تومان
36,210,000 تومان
19,780,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,420,000 تومان
35,150,000 تومان
17,660,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,420,000 تومان
37,270,000 تومان
16,070,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,680,000 تومان
37,800,000 تومان
22,160,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,950,000 تومان
38,330,000 تومان
21,370,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,480,000 تومان
37,270,000 تومان
21,900,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,480,000 تومان
37,270,000 تومان
-
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,540,000 تومان
41,510,000 تومان
21,370,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,330,000 تومان
43,100,000 تومان
22,160,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,330,000 تومان
43,100,000 تومان
23,220,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,450,000 تومان
45,220,000 تومان
24,280,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,250,000 تومان
46,810,000 تومان
25,610,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,040,000 تومان
48,400,000 تومان
26,400,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,470,000 تومان
58,200,000 تومان
24,550,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,230,000 تومان
67,210,000 تومان
34,090,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,480,000 تومان
77,810,000 تومان
34,040,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,870,000 تومان
79,400,000 تومان
33,820,000 تومان
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان 20,470,000 تومان 14,210,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,550,000 تومان 21,530,000 تومان 14,210,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,760,000 تومان 21,950,000 تومان 14,210,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,760,000 تومان 21,950,000 تومان 14,210,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,080,000 تومان 22,590,000 تومان 14,850,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,330,000 تومان 25,500,000 تومان 16,070,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,510,000 تومان 26,400,000 تومان 16,330,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,710,000 تومان 27,200,000 تومان 17,130,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,710,000 تومان 29,850,000 تومان 17,660,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,710,000 تومان 28,790,000 تومان 17,660,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,710,000 تومان 29,850,000 تومان 18,190,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,710,000 تومان 28,260,000 تومان 18,190,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,710,000 تومان 29,850,000 تومان 19,780,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,240,000 تومان 28,790,000 تومان 16,070,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,360,000 تومان 35,150,000 تومان 19,780,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,360,000 تومان 35,150,000 تومان 17,660,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,890,000 تومان 36,210,000 تومان 19,780,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,420,000 تومان 35,150,000 تومان 17,660,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,420,000 تومان 37,270,000 تومان 16,070,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,680,000 تومان 37,800,000 تومان 22,160,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,950,000 تومان 38,330,000 تومان 21,370,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,480,000 تومان 37,270,000 تومان 21,900,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,480,000 تومان 37,270,000 تومان - 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,540,000 تومان 41,510,000 تومان 21,370,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,330,000 تومان 43,100,000 تومان 22,160,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,330,000 تومان 43,100,000 تومان 23,220,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,450,000 تومان 45,220,000 تومان 24,280,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,250,000 تومان 46,810,000 تومان 25,610,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,040,000 تومان 48,400,000 تومان 26,400,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,470,000 تومان 58,200,000 تومان 24,550,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,230,000 تومان 67,210,000 تومان 34,090,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,480,000 تومان 77,810,000 تومان 34,040,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,870,000 تومان 79,400,000 تومان 33,820,000 تومان 12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 6 شب و 7 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
    -  نرخ نوزاد 590.000 تومان میباشد.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC