02145323 02191004043

تور کوش آداسی ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
 • ADB فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,770,000 تومان
14,680,000 تومان
10,860,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,430,000 تومان
19,500,000 تومان
13,350,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,360,000 تومان
23,810,000 تومان
13,000,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,310,000 تومان
25,080,000 تومان
13,310,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,490,000 تومان
32,390,000 تومان
13,950,000 تومان
9,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,440,000 تومان
34,940,000 تومان
14,270,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,790,000 تومان
31,970,000 تومان
14,530,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,080,000 تومان
37,480,000 تومان
14,590,000 تومان
9,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,400,000 تومان
35,890,000 تومان
14,590,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,350,000 تومان
38,120,000 تومان
14,900,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,350,000 تومان
34,300,000 تومان
14,900,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,670,000 تومان
34,620,000 تومان
14,900,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,310,000 تومان
39,070,000 تومان
14,900,000 تومان
10,000,000 تومان
LAND VIEW
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,620,000 تومان
39,710,000 تومان
15,220,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,940,000 تومان
38,440,000 تومان
19,670,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,260,000 تومان
45,750,000 تومان
15,220,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,620,000 تومان
53,700,000 تومان
16,810,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,620,000 تومان
51,470,000 تومان
16,810,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,210,000 تومان
54,020,000 تومان
17,770,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,530,000 تومان
51,200,000 تومان
17,180,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,390,000 تومان
68,010,000 تومان
18,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,770,000 تومان 14,680,000 تومان 10,860,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,430,000 تومان 19,500,000 تومان 13,350,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,360,000 تومان 23,810,000 تومان 13,000,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,310,000 تومان 25,080,000 تومان 13,310,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان 32,390,000 تومان 13,950,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,440,000 تومان 34,940,000 تومان 14,270,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,790,000 تومان 31,970,000 تومان 14,530,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,080,000 تومان 37,480,000 تومان 14,590,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,400,000 تومان 35,890,000 تومان 14,590,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,350,000 تومان 38,120,000 تومان 14,900,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,350,000 تومان 34,300,000 تومان 14,900,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,670,000 تومان 34,620,000 تومان 14,900,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,310,000 تومان 39,070,000 تومان 14,900,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,620,000 تومان 39,710,000 تومان 15,220,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,940,000 تومان 38,440,000 تومان 19,670,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,260,000 تومان 45,750,000 تومان 15,220,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,620,000 تومان 53,700,000 تومان 16,810,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,620,000 تومان 51,470,000 تومان 16,810,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,210,000 تومان 54,020,000 تومان 17,770,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,530,000 تومان 51,200,000 تومان 17,180,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,390,000 تومان 68,010,000 تومان 18,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایرتور
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)
6 گشت شهری 1 گشت شهری در کوش آداسی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC