02145323 02191004043

تور 7 شب ویژه استانبول (زمستان)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,910,000 تومان
13,420,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,120,000 تومان
13,830,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,530,000 تومان
14,660,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,530,000 تومان
14,660,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,530,000 تومان
14,660,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,150,000 تومان
15,900,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,180,000 تومان
17,960,000 تومان
10,940,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,390,000 تومان
18,380,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,600,000 تومان
18,790,000 تومان
10,940,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,600,000 تومان
18,790,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,600,000 تومان
18,790,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,600,000 تومان
18,790,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,800,000 تومان
19,200,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,830,000 تومان
21,270,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,920,000 تومان
21,440,000 تومان
14,660,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,040,000 تومان
21,680,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,040,000 تومان
21,680,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,870,000 تومان
23,330,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,070,000 تومان
23,750,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,250,000 تومان
24,100,000 تومان
10,530,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,280,000 تومان
24,160,000 تومان
14,660,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,280,000 تومان
24,160,000 تومان
12,600,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,360,000 تومان
24,320,000 تومان
10,880,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,490,000 تومان
24,570,000 تومان
10,940,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,170,000 تومان
29,940,000 تومان
13,010,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,790,000 تومان
31,180,000 تومان
14,660,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,940,000 تومان
31,490,000 تومان
13,570,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,360,000 تومان
32,320,000 تومان
13,570,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,840,000 تومان
33,280,000 تومان
18,500,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,060,000 تومان
35,720,000 تومان
17,140,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,180,000 تومان
31,490,000 تومان
15,360,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,680,000 تومان
36,960,000 تومان
12,600,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,400,000 تومان
44,400,000 تومان
19,200,000 تومان
19,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,440,000 تومان
44,480,000 تومان
15,360,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,600,000 تومان
40,680,000 تومان
12,600,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,780,000 تومان
42,690,000 تومان
17,600,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,910,000 تومان 13,420,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,120,000 تومان 13,830,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,530,000 تومان 14,660,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,530,000 تومان 14,660,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,530,000 تومان 14,660,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,150,000 تومان 15,900,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,180,000 تومان 17,960,000 تومان 10,940,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,390,000 تومان 18,380,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,600,000 تومان 18,790,000 تومان 10,940,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,600,000 تومان 18,790,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,600,000 تومان 18,790,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,600,000 تومان 18,790,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,800,000 تومان 19,200,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,830,000 تومان 21,270,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,920,000 تومان 21,440,000 تومان 14,660,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,040,000 تومان 21,680,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,040,000 تومان 21,680,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,870,000 تومان 23,330,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,070,000 تومان 23,750,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,250,000 تومان 24,100,000 تومان 10,530,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,280,000 تومان 24,160,000 تومان 14,660,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,280,000 تومان 24,160,000 تومان 12,600,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,360,000 تومان 24,320,000 تومان 10,880,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان 24,570,000 تومان 10,940,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,170,000 تومان 29,940,000 تومان 13,010,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,790,000 تومان 31,180,000 تومان 14,660,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,940,000 تومان 31,490,000 تومان 13,570,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,360,000 تومان 32,320,000 تومان 13,570,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,840,000 تومان 33,280,000 تومان 18,500,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,060,000 تومان 35,720,000 تومان 17,140,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,180,000 تومان 31,490,000 تومان 15,360,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,680,000 تومان 36,960,000 تومان 12,600,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,400,000 تومان 44,400,000 تومان 19,200,000 تومان 19,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,440,000 تومان 44,480,000 تومان 15,360,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,600,000 تومان 40,680,000 تومان 12,600,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,780,000 تومان 42,690,000 تومان 17,600,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC