02145323 02191004043

تور کوش آداسی ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,090,000 تومان
23,890,000 تومان
17,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,890,000 تومان
25,190,000 تومان
17,790,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,890,000 تومان
32,590,000 تومان
16,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,890,000 تومان
33,990,000 تومان
20,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,590,000 تومان
35,090,000 تومان
16,690,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,990,000 تومان
46,790,000 تومان
15,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,390,000 تومان
46,890,000 تومان
16,690,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,290,000 تومان
50,990,000 تومان
16,290,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,290,000 تومان
67,990,000 تومان
15,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,290,000 تومان
52,790,000 تومان
16,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,990,000 تومان
59,090,000 تومان
28,290,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,390,000 تومان
55,990,000 تومان
16,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,790,000 تومان
61,990,000 تومان
16,690,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,890,000 تومان
73,990,000 تومان
16,190,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,590,000 تومان
59,090,000 تومان
16,490,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,290,000 تومان
61,590,000 تومان
16,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,690,000 تومان
82,890,000 تومان
17,690,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,390,000 تومان
92,090,000 تومان
16,490,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,390,000 تومان
72,190,000 تومان
17,690,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,990,000 تومان
93,090,000 تومان
17,790,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,990,000 تومان
113,290,000 تومان
17,790,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,090,000 تومان 23,890,000 تومان 17,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,890,000 تومان 25,190,000 تومان 17,790,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,890,000 تومان 32,590,000 تومان 16,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,890,000 تومان 33,990,000 تومان 20,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,590,000 تومان 35,090,000 تومان 16,690,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,990,000 تومان 46,790,000 تومان 15,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,390,000 تومان 46,890,000 تومان 16,690,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,290,000 تومان 50,990,000 تومان 16,290,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,290,000 تومان 67,990,000 تومان 15,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,290,000 تومان 52,790,000 تومان 16,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 59,090,000 تومان 28,290,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,390,000 تومان 55,990,000 تومان 16,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,790,000 تومان 61,990,000 تومان 16,690,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,890,000 تومان 73,990,000 تومان 16,190,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,590,000 تومان 59,090,000 تومان 16,490,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,290,000 تومان 61,590,000 تومان 16,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,690,000 تومان 82,890,000 تومان 17,690,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,390,000 تومان 92,090,000 تومان 16,490,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,390,000 تومان 72,190,000 تومان 17,690,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,990,000 تومان 93,090,000 تومان 17,790,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,990,000 تومان 113,290,000 تومان 17,790,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایرتور
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)
6 گشت شهری 1 گشت شهری در کوش آداسی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC