02145323 02191004043

آفر تور تفلیس 4 شب ( اقساطی )

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:20
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 13:20
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,890,000 تومان
15,450,000 تومان
13,890,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,890,000 تومان
15,450,000 تومان
13,890,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,890,000 تومان
15,450,000 تومان
13,890,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,410,000 تومان
16,490,000 تومان
14,150,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,670,000 تومان
17,010,000 تومان
14,410,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,670,000 تومان
17,010,000 تومان
14,410,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,930,000 تومان
17,530,000 تومان
14,930,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,230,000 تومان
20,130,000 تومان
14,930,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,530,000 تومان
22,730,000 تومان
17,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,530,000 تومان
22,730,000 تومان
16,230,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,530,000 تومان
22,730,000 تومان
14,930,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,180,000 تومان
24,030,000 تومان
16,230,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,180,000 تومان
24,030,000 تومان
16,230,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,180,000 تومان
24,030,000 تومان
18,180,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,180,000 تومان
22,730,000 تومان
15,710,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,830,000 تومان
25,330,000 تومان
18,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,830,000 تومان
22,730,000 تومان
17,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,830,000 تومان
25,330,000 تومان
17,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
25,330,000 تومان
19,480,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
26,630,000 تومان
19,480,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
26,630,000 تومان
17,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
26,630,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
25,330,000 تومان
19,480,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
26,630,000 تومان
16,230,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
26,630,000 تومان
19,480,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
26,630,000 تومان
19,480,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,130,000 تومان
27,930,000 تومان
18,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,130,000 تومان
27,930,000 تومان
18,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,130,000 تومان
27,930,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,780,000 تومان
26,630,000 تومان
18,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,430,000 تومان
27,930,000 تومان
17,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,430,000 تومان
27,930,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,430,000 تومان
30,530,000 تومان
20,130,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,430,000 تومان
27,930,000 تومان
20,130,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,080,000 تومان
30,530,000 تومان
18,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,730,000 تومان
30,530,000 تومان
20,130,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,380,000 تومان
34,430,000 تومان
21,430,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,030,000 تومان
33,130,000 تومان
20,130,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,030,000 تومان
33,130,000 تومان
25,330,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,630,000 تومان
38,330,000 تومان
21,430,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,280,000 تومان
37,030,000 تومان
21,430,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,930,000 تومان
40,930,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,930,000 تومان
38,330,000 تومان
30,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,230,000 تومان
40,930,000 تومان
22,730,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,530,000 تومان
42,230,000 تومان
21,430,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,530,000 تومان
43,530,000 تومان
21,430,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,180,000 تومان
43,530,000 تومان
21,430,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,430,000 تومان
56,530,000 تومان
30,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,430,000 تومان
56,530,000 تومان
27,930,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,080,000 تومان
55,230,000 تومان
31,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,630,000 تومان
60,430,000 تومان
24,030,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,890,000 تومان 15,450,000 تومان 13,890,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,890,000 تومان 15,450,000 تومان 13,890,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,890,000 تومان 15,450,000 تومان 13,890,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,410,000 تومان 16,490,000 تومان 14,150,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,670,000 تومان 17,010,000 تومان 14,410,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,670,000 تومان 17,010,000 تومان 14,410,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,930,000 تومان 17,530,000 تومان 14,930,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,230,000 تومان 20,130,000 تومان 14,930,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,530,000 تومان 22,730,000 تومان 17,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,530,000 تومان 22,730,000 تومان 16,230,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,530,000 تومان 22,730,000 تومان 14,930,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,180,000 تومان 24,030,000 تومان 16,230,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,180,000 تومان 24,030,000 تومان 16,230,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,180,000 تومان 24,030,000 تومان 18,180,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,180,000 تومان 22,730,000 تومان 15,710,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,830,000 تومان 25,330,000 تومان 18,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,830,000 تومان 22,730,000 تومان 17,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,830,000 تومان 25,330,000 تومان 17,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 25,330,000 تومان 19,480,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 26,630,000 تومان 19,480,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 26,630,000 تومان 17,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 26,630,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 25,330,000 تومان 19,480,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 26,630,000 تومان 16,230,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 26,630,000 تومان 19,480,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 26,630,000 تومان 19,480,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,130,000 تومان 27,930,000 تومان 18,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,130,000 تومان 27,930,000 تومان 18,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,130,000 تومان 27,930,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,780,000 تومان 26,630,000 تومان 18,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,430,000 تومان 27,930,000 تومان 17,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,430,000 تومان 27,930,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,430,000 تومان 30,530,000 تومان 20,130,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,430,000 تومان 27,930,000 تومان 20,130,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,080,000 تومان 30,530,000 تومان 18,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,730,000 تومان 30,530,000 تومان 20,130,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,380,000 تومان 34,430,000 تومان 21,430,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,030,000 تومان 33,130,000 تومان 20,130,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,030,000 تومان 33,130,000 تومان 25,330,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,630,000 تومان 38,330,000 تومان 21,430,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,280,000 تومان 37,030,000 تومان 21,430,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,930,000 تومان 40,930,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,930,000 تومان 38,330,000 تومان 30,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,230,000 تومان 40,930,000 تومان 22,730,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,530,000 تومان 42,230,000 تومان 21,430,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,530,000 تومان 43,530,000 تومان 21,430,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,180,000 تومان 43,530,000 تومان 21,430,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,430,000 تومان 56,530,000 تومان 30,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,430,000 تومان 56,530,000 تومان 27,930,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,080,000 تومان 55,230,000 تومان 31,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,630,000 تومان 60,430,000 تومان 24,030,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- باررفت مجاز مسافر 20 کیلوگرم میباشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ،  بیمه مسافرتی ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )

* برای اطلاع از نرخ پکیج با تعداد شب های دیگر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید *6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC