02145323 02191004043

تور تفلیس3 شب پیشنهاد سپهران

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,150,000 تومان
12,140,000 تومان
11,150,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,150,000 تومان
12,140,000 تومان
11,150,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,150,000 تومان
12,140,000 تومان
11,150,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,860,000 تومان
13,400,000 تومان
11,860,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,960,000 تومان
13,590,000 تومان
12,050,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,050,000 تومان
13,780,000 تومان
11,860,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,240,000 تومان
14,160,000 تومان
12,240,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,200,000 تومان
16,080,000 تومان
12,820,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,680,000 تومان
17,040,000 تومان
13,590,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,680,000 تومان
17,040,000 تومان
13,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,160,000 تومان
18,000,000 تومان
13,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,160,000 تومان
18,000,000 تومان
12,240,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,160,000 تومان
18,000,000 تومان
14,160,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,160,000 تومان
18,000,000 تومان
13,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,640,000 تومان
18,960,000 تومان
13,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,640,000 تومان
18,000,000 تومان
13,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,640,000 تومان
18,000,000 تومان
13,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,120,000 تومان
19,920,000 تومان
15,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,120,000 تومان
19,920,000 تومان
15,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,120,000 تومان
19,920,000 تومان
14,160,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,600,000 تومان
18,960,000 تومان
15,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,600,000 تومان
20,880,000 تومان
14,160,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,600,000 تومان
20,880,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,600,000 تومان
19,920,000 تومان
14,160,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,600,000 تومان
20,880,000 تومان
15,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,600,000 تومان
20,880,000 تومان
24,720,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,600,000 تومان
20,880,000 تومان
14,160,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,080,000 تومان
21,840,000 تومان
15,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,080,000 تومان
21,840,000 تومان
15,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,080,000 تومان
21,840,000 تومان
15,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,560,000 تومان
20,880,000 تومان
15,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,040,000 تومان
23,760,000 تومان
16,080,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,040,000 تومان
21,840,000 تومان
16,080,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,040,000 تومان
23,760,000 تومان
16,080,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,040,000 تومان
23,760,000 تومان
16,080,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
23,760,000 تومان
16,080,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
23,760,000 تومان
16,080,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,480,000 تومان
26,640,000 تومان
17,040,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,400,000 تومان
28,560,000 تومان
19,920,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,880,000 تومان
29,520,000 تومان
17,040,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,360,000 تومان
28,560,000 تومان
17,040,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,840,000 تومان
31,440,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,840,000 تومان
29,520,000 تومان
23,760,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,280,000 تومان
32,400,000 تومان
18,000,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,760,000 تومان
32,400,000 تومان
17,040,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,760,000 تومان
33,360,000 تومان
17,040,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,720,000 تومان
32,400,000 تومان
17,040,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,640,000 تومان
42,960,000 تومان
21,840,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,640,000 تومان
42,960,000 تومان
23,760,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,120,000 تومان
42,000,000 تومان
24,720,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,480,000 تومان
45,840,000 تومان
18,960,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,150,000 تومان 12,140,000 تومان 11,150,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,150,000 تومان 12,140,000 تومان 11,150,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,150,000 تومان 12,140,000 تومان 11,150,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,860,000 تومان 13,400,000 تومان 11,860,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,960,000 تومان 13,590,000 تومان 12,050,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,050,000 تومان 13,780,000 تومان 11,860,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,240,000 تومان 14,160,000 تومان 12,240,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 16,080,000 تومان 12,820,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,680,000 تومان 17,040,000 تومان 13,590,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,680,000 تومان 17,040,000 تومان 13,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,160,000 تومان 18,000,000 تومان 13,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,160,000 تومان 18,000,000 تومان 12,240,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,160,000 تومان 18,000,000 تومان 14,160,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,160,000 تومان 18,000,000 تومان 13,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,640,000 تومان 18,960,000 تومان 13,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,640,000 تومان 18,000,000 تومان 13,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,640,000 تومان 18,000,000 تومان 13,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,120,000 تومان 19,920,000 تومان 15,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,120,000 تومان 19,920,000 تومان 15,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,120,000 تومان 19,920,000 تومان 14,160,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 18,960,000 تومان 15,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 20,880,000 تومان 14,160,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 20,880,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 19,920,000 تومان 14,160,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 20,880,000 تومان 15,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 20,880,000 تومان 24,720,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 20,880,000 تومان 14,160,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,080,000 تومان 21,840,000 تومان 15,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,080,000 تومان 21,840,000 تومان 15,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,080,000 تومان 21,840,000 تومان 15,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,560,000 تومان 20,880,000 تومان 15,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,040,000 تومان 23,760,000 تومان 16,080,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,040,000 تومان 21,840,000 تومان 16,080,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,040,000 تومان 23,760,000 تومان 16,080,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,040,000 تومان 23,760,000 تومان 16,080,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 23,760,000 تومان 16,080,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 23,760,000 تومان 16,080,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,480,000 تومان 26,640,000 تومان 17,040,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,400,000 تومان 28,560,000 تومان 19,920,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,880,000 تومان 29,520,000 تومان 17,040,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,360,000 تومان 28,560,000 تومان 17,040,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,840,000 تومان 31,440,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,840,000 تومان 29,520,000 تومان 23,760,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,280,000 تومان 32,400,000 تومان 18,000,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,760,000 تومان 32,400,000 تومان 17,040,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,760,000 تومان 33,360,000 تومان 17,040,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,720,000 تومان 32,400,000 تومان 17,040,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,640,000 تومان 42,960,000 تومان 21,840,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,640,000 تومان 42,960,000 تومان 23,760,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,120,000 تومان 42,000,000 تومان 24,720,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,480,000 تومان 45,840,000 تومان 18,960,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- باررفت مجاز مسافر 20 کیلوگرم میباشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC