02145323 02191004043

تور تفلیس 4 شب پیشنهاد سپهران

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,990,000 تومان
13,650,000 تومان
11,860,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,990,000 تومان
13,650,000 تومان
11,860,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,630,000 تومان
14,930,000 تومان
12,120,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,880,000 تومان
15,440,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,880,000 تومان
15,440,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,880,000 تومان
15,440,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,520,000 تومان
16,720,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,800,000 تومان
19,280,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,440,000 تومان
20,560,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,440,000 تومان
20,560,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,440,000 تومان
20,560,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,360,000 تومان
24,400,000 تومان
17,360,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
16,720,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
18,000,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,640,000 تومان
26,960,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,640,000 تومان
26,960,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,920,000 تومان
29,520,000 تومان
18,000,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,840,000 تومان
33,360,000 تومان
18,000,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,840,000 تومان
33,360,000 تومان
16,720,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,840,000 تومان
33,360,000 تومان
20,560,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,120,000 تومان
35,920,000 تومان
19,280,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,120,000 تومان
35,920,000 تومان
-
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,680,000 تومان
37,200,000 تومان
16,720,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,960,000 تومان
43,600,000 تومان
20,560,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,520,000 تومان
46,160,000 تومان
29,520,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,800,000 تومان
51,280,000 تومان
25,680,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,800,000 تومان
51,280,000 تومان
28,240,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 13,650,000 تومان 11,860,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 13,650,000 تومان 11,860,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,630,000 تومان 14,930,000 تومان 12,120,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,880,000 تومان 15,440,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,880,000 تومان 15,440,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,880,000 تومان 15,440,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,520,000 تومان 16,720,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,800,000 تومان 19,280,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,440,000 تومان 20,560,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,440,000 تومان 20,560,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,440,000 تومان 20,560,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,360,000 تومان 24,400,000 تومان 17,360,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 16,720,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 18,000,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,640,000 تومان 26,960,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,640,000 تومان 26,960,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,920,000 تومان 29,520,000 تومان 18,000,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,840,000 تومان 33,360,000 تومان 18,000,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,840,000 تومان 33,360,000 تومان 16,720,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,840,000 تومان 33,360,000 تومان 20,560,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,120,000 تومان 35,920,000 تومان 19,280,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,120,000 تومان 35,920,000 تومان - 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,680,000 تومان 37,200,000 تومان 16,720,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,960,000 تومان 43,600,000 تومان 20,560,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,520,000 تومان 46,160,000 تومان 29,520,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,800,000 تومان 51,280,000 تومان 25,680,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,800,000 تومان 51,280,000 تومان 28,240,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC