02145323 02191004043

تور دبی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
36,390,000 تومان
41,390,000 تومان
33,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,890,000 تومان
42,390,000 تومان
34,390,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,190,000 تومان
43,090,000 تومان
34,690,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,990,000 تومان
44,690,000 تومان
35,490,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,390,000 تومان
45,390,000 تومان
35,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,450,000 تومان
45,590,000 تومان
35,950,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,090,000 تومان
46,790,000 تومان
36,590,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,690,000 تومان
47,990,000 تومان
37,190,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,390,000 تومان
49,390,000 تومان
37,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,390,000 تومان
49,390,000 تومان
37,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,290,000 تومان
51,290,000 تومان
38,790,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,550,000 تومان
51,790,000 تومان
38,990,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,390,000 تومان
53,390,000 تومان
39,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,790,000 تومان
54,390,000 تومان
40,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,290,000 تومان
55,290,000 تومان
40,790,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,090,000 تومان
56,900,000 تومان
41,590,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,590,000 تومان
57,790,000 تومان
42,090,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,390,000 تومان
61,590,000 تومان
43,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,390,000 تومان
61,590,000 تومان
43,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,490,000 تومان
63,650,000 تومان
44,990,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,690,000 تومان
64,190,000 تومان
45,190,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,690,000 تومان
63,990,000 تومان
45,190,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,790,000 تومان
66,290,000 تومان
46,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,790,000 تومان
66,290,000 تومان
46,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,390,000 تومان
67,490,000 تومان
46,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,390,000 تومان
67,390,000 تومان
46,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,590,000 تومان
67,790,000 تومان
47,090,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,790,000 تومان
70,190,000 تومان
48,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,790,000 تومان
70,290,000 تومان
48,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,790,000 تومان
70,190,000 تومان
48,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,790,000 تومان
72,390,000 تومان
49,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,090,000 تومان
72,890,000 تومان
49,590,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,390,000 تومان
75,490,000 تومان
50,890,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,490,000 تومان
77,590,000 تومان
51,990,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,490,000 تومان
81,650,000 تومان
53,990,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,790,000 تومان
90,190,000 تومان
58,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,090,000 تومان
98,790,000 تومان
62,500,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,490,000 تومان
111,750,000 تومان
68,990,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,590,000 تومان
137,890,000 تومان
82,090,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,490,000 تومان
143,690,000 تومان
84,990,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,790,000 تومان
152,390,000 تومان
89,290,000 تومان
28,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,390,000 تومان 41,390,000 تومان 33,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,890,000 تومان 42,390,000 تومان 34,390,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,190,000 تومان 43,090,000 تومان 34,690,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان 44,690,000 تومان 35,490,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,390,000 تومان 45,390,000 تومان 35,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,450,000 تومان 45,590,000 تومان 35,950,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,090,000 تومان 46,790,000 تومان 36,590,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,690,000 تومان 47,990,000 تومان 37,190,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,390,000 تومان 49,390,000 تومان 37,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,390,000 تومان 49,390,000 تومان 37,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,290,000 تومان 51,290,000 تومان 38,790,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,550,000 تومان 51,790,000 تومان 38,990,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,390,000 تومان 53,390,000 تومان 39,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,790,000 تومان 54,390,000 تومان 40,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,290,000 تومان 55,290,000 تومان 40,790,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,090,000 تومان 56,900,000 تومان 41,590,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,590,000 تومان 57,790,000 تومان 42,090,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان 61,590,000 تومان 43,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان 61,590,000 تومان 43,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,490,000 تومان 63,650,000 تومان 44,990,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,690,000 تومان 64,190,000 تومان 45,190,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,690,000 تومان 63,990,000 تومان 45,190,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,790,000 تومان 66,290,000 تومان 46,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,790,000 تومان 66,290,000 تومان 46,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,390,000 تومان 67,490,000 تومان 46,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,390,000 تومان 67,390,000 تومان 46,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,590,000 تومان 67,790,000 تومان 47,090,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,790,000 تومان 70,190,000 تومان 48,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,790,000 تومان 70,290,000 تومان 48,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,790,000 تومان 70,190,000 تومان 48,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,790,000 تومان 72,390,000 تومان 49,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,090,000 تومان 72,890,000 تومان 49,590,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,390,000 تومان 75,490,000 تومان 50,890,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,490,000 تومان 77,590,000 تومان 51,990,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,490,000 تومان 81,650,000 تومان 53,990,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,790,000 تومان 90,190,000 تومان 58,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,090,000 تومان 98,790,000 تومان 62,500,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,490,000 تومان 111,750,000 تومان 68,990,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,590,000 تومان 137,890,000 تومان 82,090,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,490,000 تومان 143,690,000 تومان 84,990,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,790,000 تومان 152,390,000 تومان 89,290,000 تومان 28,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- نرخ نوزاد 4.900.000 تومان می باشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC