02145323 02191004043

تور دبی ویژه زمستان 1402 ن

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:40
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:40
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
21,000,000 تومان
31,990,000 تومان
19,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,500,000 تومان
32,990,000 تومان
20,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,500,000 تومان
32,990,000 تومان
20,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,500,000 تومان
38,990,000 تومان
22,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,000,000 تومان
38,990,000 تومان
22,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,500,000 تومان
40,990,000 تومان
23,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,500,000 تومان
41,990,000 تومان
25,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,500,000 تومان
41,990,000 تومان
25,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,500,000 تومان
41,990,000 تومان
25,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,500,000 تومان
41,990,000 تومان
25,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,000,000 تومان
42,990,000 تومان
25,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,000,000 تومان
42,990,000 تومان
25,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,000,000 تومان
42,990,000 تومان
25,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,500,000 تومان
48,990,000 تومان
27,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,000,000 تومان
49,990,000 تومان
28,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,000,000 تومان
49,990,000 تومان
28,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,500,000 تومان
52,990,000 تومان
30,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,000,000 تومان
54,990,000 تومان
31,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,500,000 تومان
58,990,000 تومان
33,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,000,000 تومان
60,990,000 تومان
34,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,000,000 تومان
60,990,000 تومان
34,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان
69,990,000 تومان
36,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,000,000 تومان
80,990,000 تومان
32,000,000 تومان
8,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان 31,990,000 تومان 19,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان 32,990,000 تومان 20,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان 32,990,000 تومان 20,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,500,000 تومان 38,990,000 تومان 22,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,000,000 تومان 38,990,000 تومان 22,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,500,000 تومان 40,990,000 تومان 23,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان 41,990,000 تومان 25,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان 41,990,000 تومان 25,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان 41,990,000 تومان 25,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان 41,990,000 تومان 25,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان 42,990,000 تومان 25,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان 42,990,000 تومان 25,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان 42,990,000 تومان 25,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,500,000 تومان 48,990,000 تومان 27,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,000,000 تومان 49,990,000 تومان 28,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,000,000 تومان 49,990,000 تومان 28,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,500,000 تومان 52,990,000 تومان 30,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان 54,990,000 تومان 31,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,500,000 تومان 58,990,000 تومان 33,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان 60,990,000 تومان 34,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان 60,990,000 تومان 34,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان 69,990,000 تومان 36,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,000,000 تومان 80,990,000 تومان 32,000,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 5 شب و 6 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC