02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
34,500,000 تومان
-
-
-
2ADL + 2CHD
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,900,000 تومان
-
-
-
2ADL + 2CHD
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,900,000 تومان
49,800,000 تومان
26,600,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,900,000 تومان
49,800,000 تومان
26,600,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,700,000 تومان
51,200,000 تومان
26,900,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,100,000 تومان
51,900,000 تومان
27,100,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,900,000 تومان
53,400,000 تومان
27,400,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,100,000 تومان
55,500,000 تومان
27,900,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,300,000 تومان
57,600,000 تومان
28,300,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,800,000 تومان
56,300,000 تومان
29,000,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,500,000 تومان
59,100,000 تومان
29,700,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,200,000 تومان
64,700,000 تومان
29,900,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,500,000 تومان
65,300,000 تومان
30,000,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,900,000 تومان
61,200,000 تومان
30,200,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,400,000 تومان
62,900,000 تومان
31,400,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,500,000 تومان
68,800,000 تومان
30,800,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,700,000 تومان
65,700,000 تومان
31,300,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,300,000 تومان
71,900,000 تومان
31,500,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,500,000 تومان
72,400,000 تومان
50,500,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,500,000 تومان
68,400,000 تومان
31,900,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,300,000 تومان
69,200,000 تومان
32,900,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,500,000 تومان
71,300,000 تومان
32,500,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,400,000 تومان
78,800,000 تومان
34,500,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,900,000 تومان
81,400,000 تومان
35,100,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,500,000 تومان
85,700,000 تومان
36,000,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,900,000 تومان
82,700,000 تومان
35,200,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,500,000 تومان
92,100,000 تومان
39,800,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,500,000 تومان
100,800,000 تومان
37,800,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,800,000 تومان
110,200,000 تومان
39,900,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,900,000 تومان
117,400,000 تومان
41,400,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,500,000 تومان
141,600,000 تومان
46,700,000 تومان
21,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,500,000 تومان - - -
توضیحات : 2ADL + 2CHD
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,900,000 تومان - - -
توضیحات : 2ADL + 2CHD
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,900,000 تومان 49,800,000 تومان 26,600,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,900,000 تومان 49,800,000 تومان 26,600,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,700,000 تومان 51,200,000 تومان 26,900,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,100,000 تومان 51,900,000 تومان 27,100,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,900,000 تومان 53,400,000 تومان 27,400,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,100,000 تومان 55,500,000 تومان 27,900,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,300,000 تومان 57,600,000 تومان 28,300,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,800,000 تومان 56,300,000 تومان 29,000,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 59,100,000 تومان 29,700,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,200,000 تومان 64,700,000 تومان 29,900,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,500,000 تومان 65,300,000 تومان 30,000,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,900,000 تومان 61,200,000 تومان 30,200,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,400,000 تومان 62,900,000 تومان 31,400,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,500,000 تومان 68,800,000 تومان 30,800,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,700,000 تومان 65,700,000 تومان 31,300,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,300,000 تومان 71,900,000 تومان 31,500,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,500,000 تومان 72,400,000 تومان 50,500,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,500,000 تومان 68,400,000 تومان 31,900,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,300,000 تومان 69,200,000 تومان 32,900,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,500,000 تومان 71,300,000 تومان 32,500,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,400,000 تومان 78,800,000 تومان 34,500,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,900,000 تومان 81,400,000 تومان 35,100,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,500,000 تومان 85,700,000 تومان 36,000,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,900,000 تومان 82,700,000 تومان 35,200,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,500,000 تومان 92,100,000 تومان 39,800,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,500,000 تومان 100,800,000 تومان 37,800,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,800,000 تومان 110,200,000 تومان 39,900,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,900,000 تومان 117,400,000 تومان 41,400,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,500,000 تومان 141,600,000 تومان 46,700,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.595.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC