02145323 02191004043

تور تفلیس ویژه کریسمس

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:45
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 11:45
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,170,000 تومان
12,160,000 تومان
11,000,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,250,000 تومان
12,320,000 تومان
11,000,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,330,000 تومان
12,490,000 تومان
11,330,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,420,000 تومان
12,650,000 تومان
11,330,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,580,000 تومان
12,980,000 تومان
11,330,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,990,000 تومان
13,810,000 تومان
11,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,410,000 تومان
14,630,000 تومان
11,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,820,000 تومان
15,460,000 تومان
12,650,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,230,000 تومان
16,280,000 تومان
12,650,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,730,000 تومان
17,270,000 تومان
12,650,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,140,000 تومان
16,780,000 تومان
11,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,470,000 تومان
17,930,000 تومان
14,300,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,470,000 تومان
18,760,000 تومان
11,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,630,000 تومان
19,090,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,880,000 تومان
18,760,000 تومان
12,650,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,880,000 تومان
19,580,000 تومان
11,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,130,000 تومان
20,080,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,290,000 تومان
20,410,000 تومان
11,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,790,000 تومان
21,400,000 تومان
12,650,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,950,000 تومان
21,730,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,280,000 تومان
21,070,000 تومان
13,810,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,370,000 تومان
22,550,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,530,000 تومان
22,880,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,530,000 تومان
21,230,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,780,000 تومان
21,730,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,780,000 تومان
23,380,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,110,000 تومان
24,040,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,360,000 تومان
23,710,000 تومان
11,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,590,000 تومان
25,030,000 تومان
16,940,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,840,000 تومان
27,500,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,010,000 تومان
26,180,000 تومان
14,300,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,090,000 تومان
27,010,000 تومان
13,150,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,830,000 تومان
27,830,000 تومان
16,780,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,990,000 تومان
28,990,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,730,000 تومان
31,630,000 تومان
14,300,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,690,000 تومان
34,620,000 تومان
21,900,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,210,000 تومان
33,280,000 تومان
15,130,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,620,000 تومان
35,750,000 تومان
13,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,350,000 تومان
39,050,000 تومان
19,420,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,080,000 تومان
42,020,000 تومان
16,120,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,320,000 تومان
44,660,000 تومان
18,100,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,450,000 تومان
54,730,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,170,000 تومان 12,160,000 تومان 11,000,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,250,000 تومان 12,320,000 تومان 11,000,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,330,000 تومان 12,490,000 تومان 11,330,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,420,000 تومان 12,650,000 تومان 11,330,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,580,000 تومان 12,980,000 تومان 11,330,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 13,810,000 تومان 11,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,410,000 تومان 14,630,000 تومان 11,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,820,000 تومان 15,460,000 تومان 12,650,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,230,000 تومان 16,280,000 تومان 12,650,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,730,000 تومان 17,270,000 تومان 12,650,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,140,000 تومان 16,780,000 تومان 11,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,470,000 تومان 17,930,000 تومان 14,300,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,470,000 تومان 18,760,000 تومان 11,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,630,000 تومان 19,090,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,880,000 تومان 18,760,000 تومان 12,650,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,880,000 تومان 19,580,000 تومان 11,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,130,000 تومان 20,080,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,290,000 تومان 20,410,000 تومان 11,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,790,000 تومان 21,400,000 تومان 12,650,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,950,000 تومان 21,730,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,280,000 تومان 21,070,000 تومان 13,810,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,370,000 تومان 22,550,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,530,000 تومان 22,880,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,530,000 تومان 21,230,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,780,000 تومان 21,730,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,780,000 تومان 23,380,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,110,000 تومان 24,040,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,360,000 تومان 23,710,000 تومان 11,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان 25,030,000 تومان 16,940,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,840,000 تومان 27,500,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,010,000 تومان 26,180,000 تومان 14,300,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,090,000 تومان 27,010,000 تومان 13,150,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,830,000 تومان 27,830,000 تومان 16,780,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان 28,990,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,730,000 تومان 31,630,000 تومان 14,300,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,690,000 تومان 34,620,000 تومان 21,900,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,210,000 تومان 33,280,000 تومان 15,130,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,620,000 تومان 35,750,000 تومان 13,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,350,000 تومان 39,050,000 تومان 19,420,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,080,000 تومان 42,020,000 تومان 16,120,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,320,000 تومان 44,660,000 تومان 18,100,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,450,000 تومان 54,730,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC