02145323 02191004043

تور دبی ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:55
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 20:55
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,050,000 تومان
23,015,000 تومان
20,050,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,890,000 تومان
23,650,000 تومان
20,890,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,990,000 تومان
23,790,000 تومان
20,990,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,990,000 تومان
23,790,000 تومان
20,990,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,050,000 تومان
23,950,000 تومان
21,050,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,350,000 تومان
24,500,000 تومان
21,350,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,650,000 تومان
25,100,000 تومان
21,650,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,750,000 تومان
25,350,000 تومان
21,750,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,750,000 تومان
25,350,000 تومان
21,750,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,590,000 تومان
26,990,000 تومان
22,590,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,590,000 تومان
26,990,000 تومان
22,590,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,590,000 تومان
26,990,000 تومان
22,590,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,690,000 تومان
27,200,000 تومان
22,690,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,150,000 تومان
28,090,000 تومان
23,150,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,150,000 تومان
28,090,000 تومان
23,150,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,290,000 تومان
28,390,000 تومان
23,290,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,290,000 تومان
28,390,000 تومان
23,290,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,690,000 تومان
29,200,000 تومان
23,690,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,690,000 تومان
29,190,000 تومان
23,690,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,690,000 تومان
29,190,000 تومان
23,690,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,600,000 تومان
33,050,000 تومان
25,600,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,600,000 تومان
33,090,000 تومان
25,600,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,600,000 تومان
33,090,000 تومان
25,600,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,890,000 تومان
33,600,000 تومان
25,890,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,450,000 تومان
34,700,000 تومان
26,450,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,390,000 تومان
38,590,000 تومان
28,390,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,790,000 تومان
47,400,000 تومان
32,790,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,600,000 تومان
49,090,000 تومان
33,600,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,600,000 تومان
49,090,000 تومان
33,600,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,600,000 تومان
65,090,000 تومان
41,600,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,600,000 تومان
65,090,000 تومان
41,600,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,990,000 تومان
67,850,000 تومان
42,990,000 تومان
18,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,050,000 تومان 23,015,000 تومان 20,050,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,890,000 تومان 23,650,000 تومان 20,890,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان 23,790,000 تومان 20,990,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان 23,790,000 تومان 20,990,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,050,000 تومان 23,950,000 تومان 21,050,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,350,000 تومان 24,500,000 تومان 21,350,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,650,000 تومان 25,100,000 تومان 21,650,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,750,000 تومان 25,350,000 تومان 21,750,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,750,000 تومان 25,350,000 تومان 21,750,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان 26,990,000 تومان 22,590,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان 26,990,000 تومان 22,590,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان 26,990,000 تومان 22,590,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,690,000 تومان 27,200,000 تومان 22,690,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,150,000 تومان 28,090,000 تومان 23,150,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,150,000 تومان 28,090,000 تومان 23,150,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,290,000 تومان 28,390,000 تومان 23,290,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,290,000 تومان 28,390,000 تومان 23,290,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,690,000 تومان 29,200,000 تومان 23,690,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,690,000 تومان 29,190,000 تومان 23,690,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,690,000 تومان 29,190,000 تومان 23,690,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,600,000 تومان 33,050,000 تومان 25,600,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,600,000 تومان 33,090,000 تومان 25,600,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,600,000 تومان 33,090,000 تومان 25,600,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,890,000 تومان 33,600,000 تومان 25,890,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,450,000 تومان 34,700,000 تومان 26,450,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,390,000 تومان 38,590,000 تومان 28,390,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,790,000 تومان 47,400,000 تومان 32,790,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,600,000 تومان 49,090,000 تومان 33,600,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,600,000 تومان 49,090,000 تومان 33,600,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,600,000 تومان 65,090,000 تومان 41,600,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,600,000 تومان 65,090,000 تومان 41,600,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,990,000 تومان 67,850,000 تومان 42,990,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC