02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:55
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 04:55
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
35,990,000 تومان
45,690,000 تومان
32,390,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,290,000 تومان
69,790,000 تومان
34,490,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,690,000 تومان
71,490,000 تومان
39,190,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,090,000 تومان
77,390,000 تومان
37,890,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,990,000 تومان
87,190,000 تومان
38,890,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,190,000 تومان
89,490,000 تومان
46,090,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,890,000 تومان
84,190,000 تومان
39,790,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,990,000 تومان
84,190,000 تومان
39,790,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,790,000 تومان
94,790,000 تومان
40,790,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,990,000 تومان
89,590,000 تومان
41,290,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,690,000 تومان
90,990,000 تومان
41,690,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,690,000 تومان
96,490,000 تومان
43,190,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,490,000 تومان
89,490,000 تومان
43,590,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,190,000 تومان
99,190,000 تومان
43,990,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,390,000 تومان
95,490,000 تومان
47,590,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,390,000 تومان
96,890,000 تومان
44,590,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,490,000 تومان
112,190,000 تومان
45,090,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,290,000 تومان
104,690,000 تومان
45,490,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,490,000 تومان
118,290,000 تومان
46,590,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,290,000 تومان
108,290,000 تومان
49,990,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,390,000 تومان
122,090,000 تومان
47,590,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,890,000 تومان
112,790,000 تومان
51,290,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,890,000 تومان
104,690,000 تومان
48,290,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,290,000 تومان
125,890,000 تومان
48,490,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,490,000 تومان
112,390,000 تومان
49,090,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,790,000 تومان
128,890,000 تومان
49,290,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,690,000 تومان
121,690,000 تومان
50,190,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,690,000 تومان
110,690,000 تومان
50,190,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,590,000 تومان
113,790,000 تومان
51,190,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,390,000 تومان
137,990,000 تومان
51,590,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,490,000 تومان
122,690,000 تومان
52,090,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,390,000 تومان
119,790,000 تومان
53,090,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,390,000 تومان
131,990,000 تومان
53,090,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,690,000 تومان
148,590,000 تومان
54,190,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,990,000 تومان
128,890,000 تومان
55,890,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,690,000 تومان
155,400,000 تومان
56,240,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,990,000 تومان
145,590,000 تومان
56,890,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,390,000 تومان
153,190,000 تومان
57,090,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,190,000 تومان
126,790,000 تومان
-
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,890,000 تومان
134,990,000 تومان
57,790,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,190,000 تومان
174,790,000 تومان
64,990,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,190,000 تومان
149,490,000 تومان
-
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,590,000 تومان
175,490,000 تومان
65,190,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
109,890,000 تومان
156,490,000 تومان
69,290,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
112,890,000 تومان
161,090,000 تومان
70,890,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,690,000 تومان
198,990,000 تومان
71,690,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
135,990,000 تومان
226,690,000 تومان
79,390,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
171,990,000 تومان
290,890,000 تومان
97,690,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
180,790,000 تومان
306,790,000 تومان
102,090,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
196,190,000 تومان
334,390,000 تومان
109,790,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
267,190,000 تومان
462,290,000 تومان
145,290,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان 45,690,000 تومان 32,390,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,290,000 تومان 69,790,000 تومان 34,490,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,690,000 تومان 71,490,000 تومان 39,190,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,090,000 تومان 77,390,000 تومان 37,890,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,990,000 تومان 87,190,000 تومان 38,890,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,190,000 تومان 89,490,000 تومان 46,090,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,890,000 تومان 84,190,000 تومان 39,790,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,990,000 تومان 84,190,000 تومان 39,790,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,790,000 تومان 94,790,000 تومان 40,790,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,990,000 تومان 89,590,000 تومان 41,290,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,690,000 تومان 90,990,000 تومان 41,690,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,690,000 تومان 96,490,000 تومان 43,190,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,490,000 تومان 89,490,000 تومان 43,590,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,190,000 تومان 99,190,000 تومان 43,990,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,390,000 تومان 95,490,000 تومان 47,590,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,390,000 تومان 96,890,000 تومان 44,590,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,490,000 تومان 112,190,000 تومان 45,090,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,290,000 تومان 104,690,000 تومان 45,490,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,490,000 تومان 118,290,000 تومان 46,590,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,290,000 تومان 108,290,000 تومان 49,990,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,390,000 تومان 122,090,000 تومان 47,590,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,890,000 تومان 112,790,000 تومان 51,290,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,890,000 تومان 104,690,000 تومان 48,290,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,290,000 تومان 125,890,000 تومان 48,490,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,490,000 تومان 112,390,000 تومان 49,090,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,790,000 تومان 128,890,000 تومان 49,290,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,690,000 تومان 121,690,000 تومان 50,190,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,690,000 تومان 110,690,000 تومان 50,190,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,590,000 تومان 113,790,000 تومان 51,190,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,390,000 تومان 137,990,000 تومان 51,590,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,490,000 تومان 122,690,000 تومان 52,090,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,390,000 تومان 119,790,000 تومان 53,090,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,390,000 تومان 131,990,000 تومان 53,090,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,690,000 تومان 148,590,000 تومان 54,190,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,990,000 تومان 128,890,000 تومان 55,890,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,690,000 تومان 155,400,000 تومان 56,240,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,990,000 تومان 145,590,000 تومان 56,890,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,390,000 تومان 153,190,000 تومان 57,090,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,190,000 تومان 126,790,000 تومان - 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,890,000 تومان 134,990,000 تومان 57,790,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,190,000 تومان 174,790,000 تومان 64,990,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,190,000 تومان 149,490,000 تومان - 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,590,000 تومان 175,490,000 تومان 65,190,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
109,890,000 تومان 156,490,000 تومان 69,290,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
112,890,000 تومان 161,090,000 تومان 70,890,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,690,000 تومان 198,990,000 تومان 71,690,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
135,990,000 تومان 226,690,000 تومان 79,390,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
171,990,000 تومان 290,890,000 تومان 97,690,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
180,790,000 تومان 306,790,000 تومان 102,090,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
196,190,000 تومان 334,390,000 تومان 109,790,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
267,190,000 تومان 462,290,000 تومان 145,290,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC