02145323 02191004043

تور مسقط (از تهران) 5 شب ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 19:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,030,000 تومان
21,380,000 تومان
16,300,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,030,000 تومان
21,380,000 تومان
16,300,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,030,000 تومان
22,830,000 تومان
17,030,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,030,000 تومان
20,650,000 تومان
18,480,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,030,000 تومان
21,380,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,750,000 تومان
23,550,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,480,000 تومان
25,000,000 تومان
17,750,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,200,000 تومان
24,280,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,200,000 تومان
24,280,000 تومان
17,750,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,930,000 تومان
27,180,000 تومان
19,930,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,930,000 تومان
25,730,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,650,000 تومان
28,630,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,650,000 تومان
28,630,000 تومان
21,380,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,650,000 تومان
27,180,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,650,000 تومان
28,630,000 تومان
19,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,550,000 تومان
32,980,000 تومان
19,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,280,000 تومان
37,330,000 تومان
22,830,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,730,000 تومان
37,330,000 تومان
24,280,000 تومان
10,500,000 تومان
community
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,080,000 تومان
46,030,000 تومان
25,730,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,250,000 تومان
49,650,000 تومان
26,450,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,150,000 تومان
59,800,000 تومان
21,380,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,880,000 تومان
61,250,000 تومان
25,000,000 تومان
10,500,000 تومان
Bandar Jissah
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,330,000 تومان
64,150,000 تومان
25,000,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,030,000 تومان 21,380,000 تومان 16,300,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,030,000 تومان 21,380,000 تومان 16,300,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,030,000 تومان 22,830,000 تومان 17,030,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,030,000 تومان 20,650,000 تومان 18,480,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,030,000 تومان 21,380,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,750,000 تومان 23,550,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,480,000 تومان 25,000,000 تومان 17,750,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,200,000 تومان 24,280,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,200,000 تومان 24,280,000 تومان 17,750,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,930,000 تومان 27,180,000 تومان 19,930,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,930,000 تومان 25,730,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,650,000 تومان 28,630,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,650,000 تومان 28,630,000 تومان 21,380,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,650,000 تومان 27,180,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,650,000 تومان 28,630,000 تومان 19,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,550,000 تومان 32,980,000 تومان 19,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,280,000 تومان 37,330,000 تومان 22,830,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,730,000 تومان 37,330,000 تومان 24,280,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : community
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,080,000 تومان 46,030,000 تومان 25,730,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,250,000 تومان 49,650,000 تومان 26,450,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,150,000 تومان 59,800,000 تومان 21,380,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,880,000 تومان 61,250,000 تومان 25,000,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : Bandar Jissah
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,330,000 تومان 64,150,000 تومان 25,000,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 3 شب و 4 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اتباع ایرانی برای مدت 14 روز اقامت در عمان نیاز به ویزا ندارند.

پرواز رفت از شیراز نیز موجود میباشد .


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC