02145323 02191004043

تور تفلیس ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:00
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 16:00
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:25
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 13:25
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
6,290,000 تومان
7,200,000 تومان
6,290,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,840,000 تومان
7,380,000 تومان
6,840,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,930,000 تومان
7,560,000 تومان
6,840,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,200,000 تومان
8,100,000 تومان
7,200,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,380,000 تومان
8,460,000 تومان
7,200,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,920,000 تومان
9,540,000 تومان
7,560,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,920,000 تومان
9,540,000 تومان
8,100,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,100,000 تومان
9,900,000 تومان
8,100,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,100,000 تومان
9,900,000 تومان
8,100,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,550,000 تومان
10,800,000 تومان
8,100,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,550,000 تومان
10,800,000 تومان
8,100,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,000,000 تومان
11,700,000 تومان
9,000,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,000,000 تومان
11,700,000 تومان
9,000,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,450,000 تومان
12,600,000 تومان
9,000,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,900,000 تومان
13,500,000 تومان
9,900,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,900,000 تومان
13,500,000 تومان
9,000,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,900,000 تومان
13,500,000 تومان
9,000,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,900,000 تومان
13,500,000 تومان
8,100,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,350,000 تومان
14,400,000 تومان
12,600,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,350,000 تومان
14,400,000 تومان
9,000,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,350,000 تومان
14,400,000 تومان
9,900,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,800,000 تومان
15,300,000 تومان
9,900,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,800,000 تومان
15,300,000 تومان
9,900,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,800,000 تومان
15,300,000 تومان
10,800,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,250,000 تومان
16,200,000 تومان
11,700,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,050,000 تومان
19,800,000 تومان
11,700,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,500,000 تومان
20,700,000 تومان
13,500,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,850,000 تومان
21,600,000 تومان
-
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
29,700,000 تومان
17,100,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,900,000 تومان
31,500,000 تومان
17,100,000 تومان
6,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان 7,200,000 تومان 6,290,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,840,000 تومان 7,380,000 تومان 6,840,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,930,000 تومان 7,560,000 تومان 6,840,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,200,000 تومان 8,100,000 تومان 7,200,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,380,000 تومان 8,460,000 تومان 7,200,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,920,000 تومان 9,540,000 تومان 7,560,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,920,000 تومان 9,540,000 تومان 8,100,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,100,000 تومان 9,900,000 تومان 8,100,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,100,000 تومان 9,900,000 تومان 8,100,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,550,000 تومان 10,800,000 تومان 8,100,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,550,000 تومان 10,800,000 تومان 8,100,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان 11,700,000 تومان 9,000,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان 11,700,000 تومان 9,000,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,450,000 تومان 12,600,000 تومان 9,000,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,900,000 تومان 13,500,000 تومان 9,900,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,900,000 تومان 13,500,000 تومان 9,000,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,900,000 تومان 13,500,000 تومان 9,000,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,900,000 تومان 13,500,000 تومان 8,100,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,350,000 تومان 14,400,000 تومان 12,600,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,350,000 تومان 14,400,000 تومان 9,000,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,350,000 تومان 14,400,000 تومان 9,900,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان 15,300,000 تومان 9,900,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان 15,300,000 تومان 9,900,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان 15,300,000 تومان 10,800,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,250,000 تومان 16,200,000 تومان 11,700,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,050,000 تومان 19,800,000 تومان 11,700,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان 20,700,000 تومان 13,500,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,850,000 تومان 21,600,000 تومان - 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 29,700,000 تومان 17,100,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,900,000 تومان 31,500,000 تومان 17,100,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 25 کیلوگرم میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC