02145323 02191004043

تور بدروم ویژه پاییز 1402***

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
27,260,000 تومان
41,280,000 تومان
17,000,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
30,800,000 تومان
39,350,000 تومان
18,490,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
31,140,000 تومان
39,690,000 تومان
18,490,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
31,480,000 تومان
40,370,000 تومان
18,490,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
32,170,000 تومان
50,290,000 تومان
23,270,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
34,010,000 تومان
43,990,000 تومان
19,030,000 تومان
15,100,000 تومان
Land View
رزرو
36,610,000 تومان
59,180,000 تومان
19,850,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
36,950,000 تومان
55,420,000 تومان
-
15,100,000 تومان
---
رزرو
37,300,000 تومان
48,920,000 تومان
19,850,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
38,060,000 تومان
62,090,000 تومان
20,280,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
41,500,000 تومان
55,220,000 تومان
27,770,000 تومان
15,100,000 تومان
land view
رزرو
42,740,000 تومان
71,450,000 تومان
-
15,100,000 تومان
Club Room
رزرو
43,680,000 تومان
58,660,000 تومان
21,530,000 تومان
15,100,000 تومان
Land View
رزرو
44,820,000 تومان
75,600,000 تومان
29,430,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
45,860,000 تومان
61,780,000 تومان
22,150,000 تومان
15,100,000 تومان
LAND VIEW
رزرو
48,920,000 تومان
83,810,000 تومان
22,930,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
52,340,000 تومان
71,500,000 تومان
23,620,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
56,450,000 تومان
98,860,000 تومان
24,640,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
58,840,000 تومان
81,410,000 تومان
25,330,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
60,210,000 تومان
106,380,000 تومان
25,670,000 تومان
15,100,000 تومان
LAND VIEW
رزرو
61,580,000 تومان
99,880,000 تومان
-
15,100,000 تومان
---
رزرو
62,400,000 تومان
110,760,000 تومان
38,380,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
73,890,000 تومان
133,740,000 تومان
29,090,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
79,560,000 تومان
145,080,000 تومان
30,580,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
82,440,000 تومان
116,640,000 تومان
31,140,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
90,990,000 تومان
145,030,000 تومان
-
15,100,000 تومان
---
رزرو
133,400,000 تومان
193,250,000 تومان
44,140,000 تومان
15,100,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,260,000 تومان 41,280,000 تومان 17,000,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,800,000 تومان 39,350,000 تومان 18,490,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,140,000 تومان 39,690,000 تومان 18,490,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,480,000 تومان 40,370,000 تومان 18,490,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,170,000 تومان 50,290,000 تومان 23,270,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,010,000 تومان 43,990,000 تومان 19,030,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,610,000 تومان 59,180,000 تومان 19,850,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,950,000 تومان 55,420,000 تومان - 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,300,000 تومان 48,920,000 تومان 19,850,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,060,000 تومان 62,090,000 تومان 20,280,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,500,000 تومان 55,220,000 تومان 27,770,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : land view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,740,000 تومان 71,450,000 تومان - 15,100,000 تومان
توضیحات : Club Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,680,000 تومان 58,660,000 تومان 21,530,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,820,000 تومان 75,600,000 تومان 29,430,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,860,000 تومان 61,780,000 تومان 22,150,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,920,000 تومان 83,810,000 تومان 22,930,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,340,000 تومان 71,500,000 تومان 23,620,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,450,000 تومان 98,860,000 تومان 24,640,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,840,000 تومان 81,410,000 تومان 25,330,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,210,000 تومان 106,380,000 تومان 25,670,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,580,000 تومان 99,880,000 تومان - 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,400,000 تومان 110,760,000 تومان 38,380,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,890,000 تومان 133,740,000 تومان 29,090,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,560,000 تومان 145,080,000 تومان 30,580,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,440,000 تومان 116,640,000 تومان 31,140,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,990,000 تومان 145,030,000 تومان - 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
133,400,000 تومان 193,250,000 تومان 44,140,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم فری برد
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC