02145323 02191004043

تور بدروم ویژه تابستان1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:30
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
31,580,000 تومان
39,380,000 تومان
18,710,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,430,000 تومان
48,150,000 تومان
19,100,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,430,000 تومان
58,880,000 تومان
19,100,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,110,000 تومان
55,170,000 تومان
19,100,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,450,000 تومان
58,680,000 تومان
19,100,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,230,000 تومان
59,850,000 تومان
19,100,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,300,000 تومان
67,460,000 تومان
33,140,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,080,000 تومان
68,630,000 تومان
19,880,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,540,000 تومان
77,400,000 تومان
19,880,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,830,000 تومان
107,240,000 تومان
20,270,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,000,000 تومان
85,010,000 تومان
20,270,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,560,000 تومان
87,350,000 تومان
20,270,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,290,000 تومان
116,600,000 تومان
20,270,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,850,000 تومان
103,030,000 تومان
-
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,630,000 تومان
94,950,000 تومان
20,660,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,360,000 تومان
126,740,000 تومان
21,050,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,750,000 تومان
127,520,000 تومان
44,060,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,260,000 تومان
134,540,000 تومان
-
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,570,000 تومان
157,160,000 تومان
21,050,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,860,000 تومان
165,740,000 تومان
21,050,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,250,000 تومان
166,520,000 تومان
-
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,980,000 تومان
171,980,000 تومان
21,440,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,110,000 تومان
193,000,000 تومان
-
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
132,980,000 تومان
191,480,000 تومان
22,220,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
191,870,000 تومان
332,580,000 تومان
23,000,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,580,000 تومان 39,380,000 تومان 18,710,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,430,000 تومان 48,150,000 تومان 19,100,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,430,000 تومان 58,880,000 تومان 19,100,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,110,000 تومان 55,170,000 تومان 19,100,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,450,000 تومان 58,680,000 تومان 19,100,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,230,000 تومان 59,850,000 تومان 19,100,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,300,000 تومان 67,460,000 تومان 33,140,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,080,000 تومان 68,630,000 تومان 19,880,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,540,000 تومان 77,400,000 تومان 19,880,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,830,000 تومان 107,240,000 تومان 20,270,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,000,000 تومان 85,010,000 تومان 20,270,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,560,000 تومان 87,350,000 تومان 20,270,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,290,000 تومان 116,600,000 تومان 20,270,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,850,000 تومان 103,030,000 تومان - 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,630,000 تومان 94,950,000 تومان 20,660,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,360,000 تومان 126,740,000 تومان 21,050,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,750,000 تومان 127,520,000 تومان 44,060,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,260,000 تومان 134,540,000 تومان - 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,570,000 تومان 157,160,000 تومان 21,050,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,860,000 تومان 165,740,000 تومان 21,050,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,250,000 تومان 166,520,000 تومان - 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,980,000 تومان 171,980,000 تومان 21,440,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,110,000 تومان 193,000,000 تومان - 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
132,980,000 تومان 191,480,000 تومان 22,220,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
191,870,000 تومان 332,580,000 تومان 23,000,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم فری برد
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC