02145323 02191004043

تور بدروم ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:30
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
29,900,000 تومان
41,990,000 تومان
19,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,000,000 تومان
42,990,000 تومان
20,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,000,000 تومان
42,990,000 تومان
20,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,500,000 تومان
50,990,000 تومان
21,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,500,000 تومان
54,990,000 تومان
30,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,000,000 تومان
55,990,000 تومان
21,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,500,000 تومان
55,990,000 تومان
21,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,500,000 تومان
59,990,000 تومان
21,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,500,000 تومان
59,990,000 تومان
22,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,500,000 تومان
59,990,000 تومان
-
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,000,000 تومان
64,990,000 تومان
22,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,500,000 تومان
65,990,000 تومان
22,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,500,000 تومان
65,990,000 تومان
22,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,000,000 تومان
69,990,000 تومان
23,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,000,000 تومان
85,990,000 تومان
23,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,500,000 تومان
72,990,000 تومان
22,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,000,000 تومان
79,990,000 تومان
23,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,500,000 تومان
77,990,000 تومان
23,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,500,000 تومان
99,990,000 تومان
38,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,500,000 تومان
82,990,000 تومان
24,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,000,000 تومان
89,990,000 تومان
24,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,500,000 تومان
92,990,000 تومان
24,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,000,000 تومان
105,990,000 تومان
25,990,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,000,000 تومان
135,990,000 تومان
-
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 41,990,000 تومان 19,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,000,000 تومان 42,990,000 تومان 20,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,000,000 تومان 42,990,000 تومان 20,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,500,000 تومان 50,990,000 تومان 21,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,500,000 تومان 54,990,000 تومان 30,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان 55,990,000 تومان 21,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,500,000 تومان 55,990,000 تومان 21,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان 59,990,000 تومان 21,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 59,990,000 تومان 22,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 59,990,000 تومان - 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,000,000 تومان 64,990,000 تومان 22,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,500,000 تومان 65,990,000 تومان 22,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,500,000 تومان 65,990,000 تومان 22,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,000,000 تومان 69,990,000 تومان 23,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,000,000 تومان 85,990,000 تومان 23,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,500,000 تومان 72,990,000 تومان 22,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,000,000 تومان 79,990,000 تومان 23,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,500,000 تومان 77,990,000 تومان 23,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,500,000 تومان 99,990,000 تومان 38,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,500,000 تومان 82,990,000 تومان 24,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,000,000 تومان 89,990,000 تومان 24,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,500,000 تومان 92,990,000 تومان 24,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,000,000 تومان 105,990,000 تومان 25,990,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,000,000 تومان 135,990,000 تومان - 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم فری برد
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC