02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه شهریور و مهر 1402 ** بلند

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
21,940,000 تومان
27,720,000 تومان
22,880,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,880,000 تومان
32,880,000 تومان
23,880,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,880,000 تومان
31,220,000 تومان
23,560,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,880,000 تومان
36,540,000 تومان
24,220,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,930,000 تومان
42,310,000 تومان
26,550,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,260,000 تومان
47,920,000 تومان
27,440,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,360,000 تومان
55,140,000 تومان
29,980,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,870,000 تومان
57,960,000 تومان
30,210,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,470,000 تومان
65,780,000 تومان
31,820,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,480,000 تومان
60,340,000 تومان
31,660,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,260,000 تومان
59,740,000 تومان
33,040,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,260,000 تومان
59,740,000 تومان
33,040,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,860,000 تومان
69,500,000 تومان
33,200,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,520,000 تومان
67,500,000 تومان
33,540,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,860,000 تومان
70,500,000 تومان
33,880,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,700,000 تومان
78,110,000 تومان
33,990,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,860,000 تومان
72,500,000 تومان
34,200,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,360,000 تومان
71,440,000 تومان
34,480,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,360,000 تومان
81,440,000 تومان
34,820,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,520,000 تومان
80,820,000 تومان
36,540,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,860,000 تومان
76,100,000 تومان
37,380,000 تومان
18,590,000 تومان
Lara
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,860,000 تومان
90,160,000 تومان
-
-
+18
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,910,000 تومان
92,540,000 تومان
37,600,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,910,000 تومان
93,210,000 تومان
-
-
+18
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,020,000 تومان
94,760,000 تومان
38,150,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,180,000 تومان
94,820,000 تومان
38,540,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,910,000 تومان
102,530,000 تومان
40,260,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,520,000 تومان
82,500,000 تومان
40,540,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,180,000 تومان
83,500,000 تومان
40,860,000 تومان
18,590,000 تومان
lara
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,740,000 تومان
87,340,000 تومان
42,140,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,840,000 تومان
96,820,000 تومان
-
-
+18
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,500,000 تومان
102,140,000 تومان
47,200,000 تومان
18,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,940,000 تومان 27,720,000 تومان 22,880,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,880,000 تومان 32,880,000 تومان 23,880,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,880,000 تومان 31,220,000 تومان 23,560,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,880,000 تومان 36,540,000 تومان 24,220,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,930,000 تومان 42,310,000 تومان 26,550,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,260,000 تومان 47,920,000 تومان 27,440,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,360,000 تومان 55,140,000 تومان 29,980,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,870,000 تومان 57,960,000 تومان 30,210,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,470,000 تومان 65,780,000 تومان 31,820,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,480,000 تومان 60,340,000 تومان 31,660,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,260,000 تومان 59,740,000 تومان 33,040,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,260,000 تومان 59,740,000 تومان 33,040,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,860,000 تومان 69,500,000 تومان 33,200,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,520,000 تومان 67,500,000 تومان 33,540,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,860,000 تومان 70,500,000 تومان 33,880,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,700,000 تومان 78,110,000 تومان 33,990,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,860,000 تومان 72,500,000 تومان 34,200,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,360,000 تومان 71,440,000 تومان 34,480,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,360,000 تومان 81,440,000 تومان 34,820,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,520,000 تومان 80,820,000 تومان 36,540,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,860,000 تومان 76,100,000 تومان 37,380,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : Lara
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,860,000 تومان 90,160,000 تومان - -
توضیحات : +18
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,910,000 تومان 92,540,000 تومان 37,600,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,910,000 تومان 93,210,000 تومان - -
توضیحات : +18
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,020,000 تومان 94,760,000 تومان 38,150,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,180,000 تومان 94,820,000 تومان 38,540,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,910,000 تومان 102,530,000 تومان 40,260,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,520,000 تومان 82,500,000 تومان 40,540,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,180,000 تومان 83,500,000 تومان 40,860,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,740,000 تومان 87,340,000 تومان 42,140,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,840,000 تومان 96,820,000 تومان - -
توضیحات : +18
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,500,000 تومان 102,140,000 تومان 47,200,000 تومان 18,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 اسکن پاسپورت
3 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- تست PCR پرواز رفت رایگان میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC