02145323 02191004043

تور 6 شب استانبول ویژه زمستان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,610,000 تومان
12,620,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,790,000 تومان
12,970,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,140,000 تومان
13,680,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,140,000 تومان
13,680,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,140,000 تومان
13,680,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,670,000 تومان
14,740,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,560,000 تومان
16,510,000 تومان
10,490,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,730,000 تومان
16,870,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,910,000 تومان
17,220,000 تومان
10,490,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,910,000 تومان
17,220,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,910,000 تومان
17,220,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,910,000 تومان
17,220,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,090,000 تومان
17,570,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,800,000 تومان
18,990,000 تومان
13,680,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,970,000 تومان
19,340,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,150,000 تومان
19,700,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,150,000 تومان
19,700,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,860,000 تومان
21,110,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,030,000 تومان
21,470,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,210,000 تومان
21,820,000 تومان
13,680,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,210,000 تومان
21,820,000 تومان
11,910,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,280,000 تومان
21,960,000 تومان
10,440,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,390,000 تومان
22,180,000 تومان
10,140,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,390,000 تومان
22,180,000 تومان
10,490,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
26,780,000 تومان
12,260,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
27,840,000 تومان
13,680,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,350,000 تومان
28,100,000 تومان
12,740,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,540,000 تومان
28,490,000 تومان
12,740,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,120,000 تومان
29,640,000 تومان
16,970,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,170,000 تومان
31,730,000 تومان
15,800,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,270,000 تومان
28,100,000 تومان
14,280,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,700,000 تومان
32,800,000 تومان
11,910,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,150,000 تومان
37,700,000 تومان
13,130,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,880,000 تومان
39,170,000 تومان
17,570,000 تومان
17,570,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,920,000 تومان
39,240,000 تومان
14,280,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,060,000 تومان
35,980,000 تومان
11,910,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,070,000 تومان
37,700,000 تومان
16,200,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,300,000 تومان
49,990,000 تومان
10,820,000 تومان
6,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,610,000 تومان 12,620,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,790,000 تومان 12,970,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,140,000 تومان 13,680,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,140,000 تومان 13,680,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,140,000 تومان 13,680,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان 14,740,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,560,000 تومان 16,510,000 تومان 10,490,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,730,000 تومان 16,870,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,910,000 تومان 17,220,000 تومان 10,490,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,910,000 تومان 17,220,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,910,000 تومان 17,220,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,910,000 تومان 17,220,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,090,000 تومان 17,570,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,800,000 تومان 18,990,000 تومان 13,680,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,970,000 تومان 19,340,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,150,000 تومان 19,700,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,150,000 تومان 19,700,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,860,000 تومان 21,110,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,030,000 تومان 21,470,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان 21,820,000 تومان 13,680,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان 21,820,000 تومان 11,910,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,280,000 تومان 21,960,000 تومان 10,440,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,390,000 تومان 22,180,000 تومان 10,140,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,390,000 تومان 22,180,000 تومان 10,490,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 26,780,000 تومان 12,260,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 27,840,000 تومان 13,680,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,350,000 تومان 28,100,000 تومان 12,740,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,540,000 تومان 28,490,000 تومان 12,740,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,120,000 تومان 29,640,000 تومان 16,970,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,170,000 تومان 31,730,000 تومان 15,800,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,270,000 تومان 28,100,000 تومان 14,280,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,700,000 تومان 32,800,000 تومان 11,910,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,150,000 تومان 37,700,000 تومان 13,130,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,880,000 تومان 39,170,000 تومان 17,570,000 تومان 17,570,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,920,000 تومان 39,240,000 تومان 14,280,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,060,000 تومان 35,980,000 تومان 11,910,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,070,000 تومان 37,700,000 تومان 16,200,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,300,000 تومان 49,990,000 تومان 10,820,000 تومان 6,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 6 شب و 7 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC