02145323 02191004043

تور مسقط (از تهران) 7 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (شروع سفر)
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
23,680,000 تومان
29,560,000 تومان
20,740,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,660,000 تومان
30,540,000 تومان
23,680,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,640,000 تومان
31,520,000 تومان
23,680,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,640,000 تومان
33,480,000 تومان
20,740,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,580,000 تومان
38,380,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,560,000 تومان
39,360,000 تومان
29,560,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,540,000 تومان
42,300,000 تومان
28,580,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,520,000 تومان
43,280,000 تومان
28,580,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,480,000 تومان
46,220,000 تومان
26,620,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,480,000 تومان
46,220,000 تومان
29,560,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,420,000 تومان
51,120,000 تومان
26,620,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,400,000 تومان
57,000,000 تومان
29,560,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,320,000 تومان
65,820,000 تومان
27,600,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,320,000 تومان
60,920,000 تومان
28,580,000 تومان
16,100,000 تومان
community
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,270,000 تومان
85,710,000 تومان
31,670,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,250,000 تومان
87,670,000 تومان
31,670,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,250,000 تومان
101,680,000 تومان
38,670,000 تومان
16,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,890,000 تومان
123,930,000 تومان
-
-
superior
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,680,000 تومان 29,560,000 تومان 20,740,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,660,000 تومان 30,540,000 تومان 23,680,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,640,000 تومان 31,520,000 تومان 23,680,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,640,000 تومان 33,480,000 تومان 20,740,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,580,000 تومان 38,380,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,560,000 تومان 39,360,000 تومان 29,560,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,540,000 تومان 42,300,000 تومان 28,580,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,520,000 تومان 43,280,000 تومان 28,580,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,480,000 تومان 46,220,000 تومان 26,620,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,480,000 تومان 46,220,000 تومان 29,560,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,420,000 تومان 51,120,000 تومان 26,620,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,400,000 تومان 57,000,000 تومان 29,560,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,320,000 تومان 65,820,000 تومان 27,600,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,320,000 تومان 60,920,000 تومان 28,580,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : community
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,270,000 تومان 85,710,000 تومان 31,670,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,250,000 تومان 87,670,000 تومان 31,670,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,250,000 تومان 101,680,000 تومان 38,670,000 تومان 16,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,890,000 تومان 123,930,000 تومان - -
توضیحات : superior
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

نرخ کودک زیر دو سال 800.000 تومان میباشد
تمامی افراد بالای 18 سال که قصد ورود به عمان را دارند می بایست قبل از پرواز گواهی دیجیتال تزریق 2 دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت عمان با گذشت 14 روز از دوز دوم  ارایه دهند.

همچنین به همراه داشتن جواب تست بارکد دار منفی کرنا با اعتبار 72 ساعت از زمان رسیدن به فرودگاه عمان الزامیست .

مسافر ملزم به ثبت گواهی واکسن و تست منفی خود در بازه 72 ساعته سیستم ای مشرف میباشد .که در صورت تمایل ثبت ای مشرف با هزینه توسط اژانس 

درخواست کننده میباشد.اعتبار پاسپور 6 ماه الزامی و چک ان به عهده اژانس درخواست کننده است 

هزینه تست برگشت مسافرین به مبلغ 15 ریال عمان به عهده مسافر است.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC