02145323 02191004043

تور مسقط 3 شب ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (شروع سفر)
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,310,000 تومان
18,500,000 تومان
14,860,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,710,000 تومان
18,900,000 تومان
15,710,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,170,000 تومان
20,270,000 تومان
16,170,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,170,000 تومان
19,820,000 تومان
16,170,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,620,000 تومان
20,270,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,620,000 تومان
21,180,000 تومان
16,170,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,620,000 تومان
21,180,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,620,000 تومان
20,730,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,620,000 تومان
19,820,000 تومان
16,170,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,930,000 تومان
20,120,000 تومان
16,020,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,540,000 تومان
20,730,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,840,000 تومان
21,940,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,990,000 تومان
20,730,000 تومان
17,540,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,300,000 تومان
25,140,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,300,000 تومان
22,860,000 تومان
17,840,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,750,000 تومان
24,220,000 تومان
18,300,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,750,000 تومان
24,220,000 تومان
18,300,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,750,000 تومان
23,770,000 تومان
18,750,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,210,000 تومان
24,680,000 تومان
18,300,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,210,000 تومان
26,500,000 تومان
18,750,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,660,000 تومان
25,590,000 تومان
19,210,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,030,000 تومان
27,870,000 تومان
20,580,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,940,000 تومان
29,700,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,400,000 تومان
32,890,000 تومان
20,580,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,530,000 تومان
34,560,000 تومان
22,700,000 تومان
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,590,000 تومان
36,990,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,050,000 تومان
36,540,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,540,000 تومان
47,330,000 تومان
-
11,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,310,000 تومان 18,500,000 تومان 14,860,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,710,000 تومان 18,900,000 تومان 15,710,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,170,000 تومان 20,270,000 تومان 16,170,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,170,000 تومان 19,820,000 تومان 16,170,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,620,000 تومان 20,270,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,620,000 تومان 21,180,000 تومان 16,170,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,620,000 تومان 21,180,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,620,000 تومان 20,730,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,620,000 تومان 19,820,000 تومان 16,170,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,930,000 تومان 20,120,000 تومان 16,020,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,540,000 تومان 20,730,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,840,000 تومان 21,940,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان 20,730,000 تومان 17,540,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,300,000 تومان 25,140,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,300,000 تومان 22,860,000 تومان 17,840,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,750,000 تومان 24,220,000 تومان 18,300,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,750,000 تومان 24,220,000 تومان 18,300,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,750,000 تومان 23,770,000 تومان 18,750,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,210,000 تومان 24,680,000 تومان 18,300,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,210,000 تومان 26,500,000 تومان 18,750,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,660,000 تومان 25,590,000 تومان 19,210,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,030,000 تومان 27,870,000 تومان 20,580,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,940,000 تومان 29,700,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,400,000 تومان 32,890,000 تومان 20,580,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,530,000 تومان 34,560,000 تومان 22,700,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,590,000 تومان 36,990,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,050,000 تومان 36,540,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,540,000 تومان 47,330,000 تومان - 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
5 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

نرخ کودک زیر دو سال 1.200.000 تومان میباشد

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC