02145323 02191004043

تور مسقط (از شیراز) 4 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (شروع سفر)
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,030,000 تومان
16,530,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,030,000 تومان
16,030,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,970,000 تومان
19,910,000 تومان
12,470,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,030,000 تومان
21,530,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,530,000 تومان
22,530,000 تومان
15,530,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,030,000 تومان
23,030,000 تومان
17,030,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,470,000 تومان
24,910,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,470,000 تومان
23,910,000 تومان
16,470,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,530,000 تومان
24,530,000 تومان
14,030,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,030,000 تومان
25,030,000 تومان
15,030,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,470,000 تومان
35,910,000 تومان
15,970,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,970,000 تومان
34,410,000 تومان
15,970,000 تومان
8,700,000 تومان
community
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,970,000 تومان
41,410,000 تومان
22,470,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,470,000 تومان
40,410,000 تومان
14,970,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,470,000 تومان
45,910,000 تومان
18,970,000 تومان
8,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,970,000 تومان
54,910,000 تومان
14,470,000 تومان
8,700,000 تومان
Bandar Jissah
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,970,000 تومان
64,910,000 تومان
-
-
superior
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,030,000 تومان 16,530,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,030,000 تومان 16,030,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,970,000 تومان 19,910,000 تومان 12,470,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,030,000 تومان 21,530,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,530,000 تومان 22,530,000 تومان 15,530,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,030,000 تومان 23,030,000 تومان 17,030,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,470,000 تومان 24,910,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,470,000 تومان 23,910,000 تومان 16,470,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,530,000 تومان 24,530,000 تومان 14,030,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,030,000 تومان 25,030,000 تومان 15,030,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,470,000 تومان 35,910,000 تومان 15,970,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,970,000 تومان 34,410,000 تومان 15,970,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : community
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,970,000 تومان 41,410,000 تومان 22,470,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,470,000 تومان 40,410,000 تومان 14,970,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,470,000 تومان 45,910,000 تومان 18,970,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,970,000 تومان 54,910,000 تومان 14,470,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : Bandar Jissah
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,970,000 تومان 64,910,000 تومان - -
توضیحات : superior
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

نرخ کودک زیر دو سال 800.000 تومان میباشد
تمامی افراد بالای 18 سال که قصد ورود به عمان را دارند می بایست قبل از پرواز گواهی دیجیتال تزریق 2 دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت عمان با گذشت 14 روز از دوز دوم  ارایه دهند.

همچنین به همراه داشتن جواب تست بارکد دار منفی کرنا با اعتبار 72 ساعت از زمان رسیدن به فرودگاه عمان الزامیست .

مسافر ملزم به ثبت گواهی واکسن و تست منفی خود در بازه 72 ساعته سیستم ای مشرف میباشد .که در صورت تمایل ثبت ای مشرف با هزینه توسط اژانس 

درخواست کننده میباشد.اعتبار پاسپور 6 ماه الزامی و چک ان به عهده اژانس درخواست کننده است 

هزینه تست برگشت مسافرین به مبلغ 15 ریال عمان به عهده مسافر است.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC